Które maszyny podlegają okresowym przeglądom?

Czy przeglądy okresowe maszyn są wymagane dla: tokarki, wiertarki, piły i prasy? Kto wykonuje przeglądy tych urządzeń oraz jakie uprawnienia powinna posiadać dana osoba?

Które maszyny podlegają okresowym przeglądom? okresowe, kontrole dotyczą wszystkich maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym tokarek, wiertarek, pił, pras (maszyny szczególnie niebezpieczne), a także narzędzi ręcznych i sprzętu do prac na wysokości. Zapisy aktów prawnych dotyczących przeprowadzania przeglądów, kontroli nie dzielą maszyn, urządzeń technicznych na te, które przeglądom podlegają i te, których przeglądy okresowe nie dotyczą.

Czytaj także: Obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych maszyn i urządzeń>>>

Zapamiętaj:

części, podzespoły wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi zużywają się podczas normalnej eksploatacji, a szybciej te narażone na eksploatację intensywną czy działanie czynników zewnętrznych.

pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania.

Czytaj także: Jaka jest częstotliwość przeglądu elektronarzędzi i jak powinien on wyglądać>>>

Kto dokonuje przeglądów maszyn?

Przepisy nie podają wymagań kwalifikacyjnych dla osób dokonujących kontroli takich maszyn jak: tokarki, wiertarki, piły czy prasy pod względem ich sprawności technicznej, ani też pod kątem spełnienia przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast wskazują, że kontroli dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów (np. Dozoru Technicznego) albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Osoby dokonujące kontroli powinny:

znać budowę i sposób użytkowania kontrolowanych maszyn, urządzeń, sprzętu;

wiedzieć, co należy kontrolować;

znać sposoby przeprowadzania kontroli, np. jak sprawdzić skuteczność osłon i innych zabezpieczeń a jak sprawność działania układów zasilania i sterowania;

posiadać stosowne doświadczenie zawodowe;

mieć aktualne szkolenie okresowe bhp.

Takimi osobami, w szczególności, będą w zakładzie:

kierownicy (mistrzowie) poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu,

technolodzy produkcji.

inni specjaliści, w tym mechanik, elektryk, energetyk.

Widać z powyższego, że przeglądy, kontrole okresowe maszyn powinny być dokonywane zespołowo w składzie:

specjalista (inspektor) bhp,

osoba nadzoru z danej komórki organizacyjnej,

specjalista czy specjaliści techniczni,

przedstawiciel załogi użytkującej dany rodzaj maszyn, urządzeń technicznych.

Uwaga

Pracownicy dokonujący przeglądów powinni być upoważnieni przez pracodawcę w formie, np. ustalenia organizacyjnego, czy jednorazowego polecenia służbowego.

W przypadku urządzeń energetycznych, osoby dokonujące przeglądu (uczestniczące w pracach zespołu) powinny posiadać aktualne kwalifikacje energetyczne.

Wyniki kontroli muszą być rejestrowane i przechowane do dyspozycji zainteresowanych organów – zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy – przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie przeglądu może być protokół z przeglądu, kontroli konkretnej maszyny lub grupy maszyn podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w kontroli, przeglądzie.

Polecamy także: Jak często przeprowadzać przegląd i badania sprzętu dielektrycznego?>>>

Podstawa prawna

art. 215, art. 216. art. 217, art. 218, art. 23711a § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.),

§ 39, § 39a, § 40.1, § 51.1, § 57 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),

§ 3, § 19, § 26, § 27, § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.),

§ 1, § 3, § 29.3 oraz zał. Nr 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228),

rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Which machines are subject to periodic inspections? PL * Which machines are subject to periodic inspections? RU * Which machines are subject to periodic inspections? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )