Jak określić termin użytkowania odzieży i obuwa roboczego w tabeli przydziału?

Czy pracodawca w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego może określić termin na jak przysługuje pracownikowi wyposażenie, do zużycia lub do zużycia z podaniem minimalnego okresu użytkowania?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Obowiązkiem pracodawcy jest więc określenie czasu używalności odzieży i obuwia roboczego. Przepisy nie rozstrzygają jednak sposobu takiego uregulowania – odnosząc się tym samym do ewentualnego okresu minimalnego. W braku szczegółowych wskazań można uznać, że pracodawca może określić minimalny oraz maksymalny okres wykorzystywania odzieży oraz obuwia roboczego – przyjmując, że przez cały ten okres odzież oraz obuwie nie tracą swoich właściwości.

Czytaj także: Czy tabela przydziału odzieży powinna znaleźć się w regulaminie pracy?

Obowiązek zapewnienia odzieży

Kwestie dotyczące zapewnienia pracownikom odzieży roboczej oraz ochronnej reguluje kodeks pracy, który reguluje prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracobiorców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, czyli mających status pracowników.

Odzieżą roboczą jest odzież, której celem jest zastąpienie lub zabezpieczenie odzieży własnej pracownika w przypadku gdy pracy nie towarzyszą czynniki szkodliwe dla zdrowia. Odzieżą ochronną jest odzieżą okrywającą lub zastępującą osobistą odzież pracownika chroniąc go przed zagrożeniami, np. niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, zagrożeniami mechanicznymi czy biologicznymi.

Czytaj także: Regulamin przydziału odzieży i obuwia roboczego – czy może zawierać przepisy o karach porządkowych

Problematyka związana z zapewnieniem odzieży uregulowana jest w art. 2377 § 1 kp, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, jak również ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Należy pamiętać, że problematyka organizacji pracy, w tym kwestie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej powinny być uregulowane w regulaminie pracy. Należy również mieć na względzie, że pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Z przepisów dotyczących środków ochrony indywidualnej, które w tym przypadku mogą być zastosowane do odzieży oraz obuwia roboczego wynika, że środki ochrony indywidualnej wymienia się zgodnie ze wskazaniami producenta danego środka lub w przypadku utraty właściwości ochronnych.

Uwzględniając powyższe, jak najbardziej pracodawca powinien określić okresy używalności odzieży oraz obuwia roboczego – nie tyle odwołując się do ich zużycia – „do użycia”. Co sprawi, że bezpośrednio przed wymianą odzieży oraz obuwia pracownik będzie wykonywał pracę w zużytym wyposażeniu).

Jak najbardziej można jednak określić minimalny okres wykorzystywania, jak również okres maksymalny, przyjmując, że przed wymianą odzieży i obuwia pracownik wykonuje pracę w odzieży i obuwiu jeszcze nadającym się do pracy.

Czytaj także Instrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej – kto ją ma stworzyć

Podstawa prawna: • art. 2377-9 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U z 2022 r. poz. 1510 ze zm). Sebastian Kryczka prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:How to specify the date of use of work clothes and shoes in the allocation table? PL * How to specify the date of use of work clothes and shoes in the allocation table? RU * How to specify the date of use of work clothes and shoes in the allocation table? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )