Na jaką wysokość można ustawiać palety z towarem?

Jak wysoko można składować towar wraz z paletą ustawiając je jeden na drugiej w tak zwany sposób blokowo, nie na regałach?

Obowiązujące przepisy dotyczące magazynowania nie określają na jaką wysokość można ustawiać palety z towarem (ładunki), nie ustalają maksymalnej wysokości stosu ani liczby warstw ładunków w stosie.

Czytaj także: Składowanie materiałów długich wystających poza regał

Natomiast przepisy określają, że należy zapewnić:

stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań, wiązanie między warstwami,

układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów,

zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.

Czytaj także: Składowanie palet

Decydując się na składowanie palet z konkretnymi materiałami w stosach należy sprawdzić, w szczególności:

stan techniczny i wytrzymałość jednostkową podłogi. (stropu) w miejscu składowania,

wytrzymałość składowanych materiałów na ściskanie,

wytrzymałość i stan techniczny palet,

powtarzalność kształtów opakowań dla zachowania poziomu warstw i pionu całego stosu wykluczające możliwości przewrócenia się lub obsunięcia stosu,

skuteczność zabezpieczenia towaru na paletach przed rozsypaniem się (kontenery, taśmowanie, streczowanie),

rodzaj stosu - rzędowy czy blokowy (dla tych samych ładunków stos blokowy jest stabilniejszy),

ilość miejsca dla bezpiecznego operowania, np. wózkiem podnośnikowym, w pionie i poziomie podczas układania stosu i zdejmowania poszczególnych jego warstw.

Dodatkowo należy:

określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,

zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (palet, podestów itp.),

wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i dopuszczalną warstw w stosie.

Czytaj także: Instrukcja bhp składowania w magazynie chłodni

Wnioski.

1.Dopiero po analizie powyższych wymagań można ustalić, w których miejscach hali magazynowej i w ilu warstwach można bezpiecznie składować konkretne ładunki (towary na paletach).

2.W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracującym, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa składowanych towarów oraz stosowanych środków transportu w zakładzie powinna być opracowana i wdrożona instrukcja (zasady) składowania konkretnych materiałów w stosach uwzględniająca:

warunki przestrzenne w magazynie,

rodzaje składowanych towarów i ich opakowań,

sposób zabezpieczenia towaru na paletach,

określenie gabarytów stosu,

określenie dopuszczalnej liczby warstw konkretnych towarów w stosie,

prace wykonywane w okolicy stosu,

zapewnienie bezpieczeństwa na drogach magazynowych – ruch pieszych i środków transportu wraz z możliwościami manewrowania,

zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

Przepisy.

art. 207, art. 212, art. 226, art. 2374 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465)

§ 41, § 66, § 68, § 69.2, § 71, § 72, § 73 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:What height can pallets with goods be placed? PL * What height can pallets with goods be placed? RU * What height can pallets with goods be placed? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )