Stosowanie własnego obuwia ochronnego przez pracowników – czy to dopuszczalne?

Pracownicy otrzymują od pracodawcy obuwie ochronne. Czy pracodawca może zakazać pracownikom noszenia własnego obuwia ochronnego, nawet jeśli spełnia wymagania określone w Polskich Normach? Czy te same zasady dotyczą osób zatrudnionych na umowie zlecenia? Czy zleceniodawca może nakazać korzystać z określonego obuwia, które przekazał?

Pracownik nie może – nawet za zgodą pracodawcy – stosować własnej odzieży ochronnej. Przywilej ten dotyczy wyłącznie odzieży roboczej i to też tylko w ściśle określonych przypadkach.

Pracodawca, który w wyniku oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przewidział konieczność zapewnienia pracownikom obuwia ochronnego, ma obowiązek nie tylko zapewnienia takiego obuwia, ale również egzekwowania jego noszenia przez pracowników. W przypadku ignorowania przez pracowników powyższego obowiązku, pracodawca nie powinien ich dopuścić do pracy (bez prawa do wynagrodzenia). Ponadto może zastosować karę porządkową za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp.

Czytaj także: Czym wyróżnia się nowoczesne obuwie ochronne?

Uwaga

Pracownik nie może – nawet za zgodą pracodawcy – stosować własnej odzieży ochronnej.

Zasady stosowania obuwia ochronnego wobec osób zatrudnionych na umowie zlecenia

Czy zleceniodawca może nakazać korzystanie z określonego obuwia ochronnego osobom zatrudnionym na umowę zlecenie, które im przekazał?

Tak, ponieważ pracodawca może narzucić podwykonawcom dostosowanie się do jego zasad. Opisuje się to w umowie lub w księdze podwykonawców, która jest integralną częścią umowy.

Czytaj także: Obowiązkowa dokumentacja dotycząca obuwia ochronnego

Stosownie do postanowień art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przejawem tej powinności, jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Obowiązki pracodawcy w zakresie odzieży i obuwia roboczego

Pracodawca ma też obowiązek dostarczać pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj także: Oświadczenie pracownika o niestosowaniu obuwa roboczego – czy jest skuteczne?

Ponadto pracodawca powinien ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, jak i przewidywane okresy użytkowania odzieży oraz obuwia roboczego.

Dopuszcza się również ustalenie stanowisk pracy, na których pracodawca umożliwi stosowanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego (roboczego, a nie ochronnego!), spełniających wymagania z zakresu bhp.

Czytaj także: Czy możliwe jest, aby obuwie bezpieczne z wkładką antyprzebiciową było tak komfortowe, jak obuwie sportowe?

Mając na uwadze powyższe pracodawca, który w wyniku oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przewidział konieczność zapewnienia pracownikom obuwia ochronnego, ma obowiązek nie tylko zapewnienia takiego obuwia, ale również egzekwowania jego używania przez pracowników. Obowiązek ten został scedowany na osoby kierujące pracownikami i wynika bezpośrednio z treści art. 212 pkt 2, 3 i 5 Kodeksu pracy. W przypadku ignorowania przez pracowników obowiązku stosowania przewidzianych przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, pracodawca nie powinien ich dopuścić do pracy (bez prawa do wynagrodzenia), a także może zastosować karę porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy (upomnienie, nagana lub kara pieniężna), za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp.

Autor: mgr Karolina Walas główny specjalista ds. BHP

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Employees using their own protective footwear – is it allowed? PL * Employees using their own protective footwear – is it allowed? RU * Employees using their own protective footwear – is it allowed? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )