Gdzie i jak udostępnić instrukcje BHP w zakładzie pracy?

W zakładzie instrukcje BHP w zakresie obsługi maszyn i urządzeń są udostępnione w wyznaczonych 2 punktach na terenie produkcji. Maszyny i urządzenia rozmieszczone są w różnych pomieszczeniach, w których nie ma instrukcji. Czy jest to zgodne z przepisami?

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca musi także wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.) określają, że pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP.

Czytaj także: Udostępnianie instrukcji bhp pracownikom, czyli gdzie powinny znajdować się instrukcje bhp?

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 4) udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj także: Instrukcje bhp dla stanowisk pracy czy dla wykonywania określonej pracy?

Instrukcje BHP powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać:

a) czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,

b) zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,

c) czynności do wykonania po jej zakończeniu,

d) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

Czytaj także: Instrukcja obsługi nie zastąpi instrukcji bhp

Ustawodawca nie określił jednak w jakiej formie pracodawca ma udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje BHP. Zgodnie z powyższym, jeżeli pracownicy w firmie mają stały dostęp do instrukcji BHP, które zostały umieszczone w wyznaczonych punktach, to będzie to zgodne z przepisami.

Uwaga

Reasumując, to pracodawca decyduje w jakiej formie i gdzie będą udostępnione pracownikom instrukcje BHP do stałego korzystania.

Pobierz przykładowe instrukcje BHP

Podstawa prawna:

§ 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.).

Autor: Mariusz Foremniak gł. specjalista ds. bhp, prawnik, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu BHP

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Where and how to make occupational health and safety instructions available in the workplace? PL * Where and how to make occupational health and safety instructions available in the workplace? RU * Where and how to make occupational health and safety instructions available in the workplace? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )