Czy spawanie jest pracą szczególnie niebezpieczną?

Na jakiej podstawie należy rozgraniczyć czy spawanie skategoryzować jako pracę szczególnie niebezpieczną, czy też nie?

Pracę z jakimi substancjami należy zakwalifikować do prac szczególnie niebezpiecznych?

Wyłącznie substancji rakotwórczych i mutagennych, czy może każdą substancję posiadającą oznaczenie zaczynające się od H3..?

Czy można objąć pracę z takimi substancjami jedną instrukcją, czy może konieczna jest osobna instrukcja dla każdej z substancji?

Wykonywanie prac spawalniczych w miejscu (pomieszczeniu) do tego przeznaczonym, wyposażonym w wentylację ogólną i stanowiskową nie jest pracą szczególnie niebezpieczną. Praca ta może być pracą szczególnie niebezpieczną, gdy podczas spawania wydzielają się substancje (w formie pyłów, gazów, dymów) zawierające substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze. Inne substancje niebezpieczne, szkodliwe wydzielające się podczas spawania nie kwalifikują spawania jako praca szczególnie niebezpieczna.

Co ma wpływ do zakwalifikowania prac spawalniczych do szczególnie niebezpiecznych?

Podstawą oceny kwalifikowania prac spawalniczych, jako szczególnie niebezpieczne, jest znajomość: • rodzaju spawania – elektryczne, gazowe, • składu chemicznego spawanych materiałów i materiałów pomocniczych, • składu chemicznego i stężenia w powietrzu (wymagane badania i pomiary oraz ocena ryzyka zawodowego) pyłów gazów, dymów wydzielających się podczas spawania, • warunków w miejscu spawania, np.: prace remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części; prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych; prace na wysokości.

Uwaga

Prace spawalnicze z użyciem materiałów zawierających substancje rakotwórcze, jak i spawanie, podczas, którego takie substancje są wydzielane należy zakwalifikować do prac szczególnie niebezpiecznych.

Czytaj także: Jakie konsekwencje grożą za spawanie bez uprawnień?

Czy każda substancja, której oznaczenie zaczyna się na H3… jest substancją rakotwórczą lub mutagenną?

Nie, nie każda substancja oznaczona zwrotem zaczynające się od H3.. jest substancją rakotwórczą czy mutagenną. Owszem substancje rakotwórcza i mutagenne mają oznakowanie zwrotem: H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360FD, H360D, H360Fd,, H360Df, H361, H361d, H361fd.

Ważne.

Trzeba jednak pamiętać, że w kartach charakterystyki substancji są podawane klasy zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wraz z ich opisem oraz drogi narażenia.

Czytaj także: Jak sprawdzić czy dana mieszanina jest rakotwórcza lub ma działanie mutagenne?

Instrukcja BHP, a może instrukcje BHP do prac z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi?

Prace z substancjami rakotwórczymi, mutagennymi można objąć jedną instrukcją BHP, w której dla każdej substancji oddzielnie będą opisane zagrożenia, takie jak.: • drogi narażenia, • skutki zdrowotne narażenia, • zasady ochrony przed zagrożeniami, • sposób postępowania po narażeniu.

Czytaj także: Instrukcja obsługi nie zastąpi instrukcji bhp

Podstawa prawna:

• art. 207, art. 212, art. 220 §1, art. 221, art. 222, art. 226, art. 227, art. 2373, art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

• § 39, § 39a, § 39c, § 41, § 45.3, § 46, Dział IV- Rozdział 6 punkty A, B, C, D, E rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470).

• § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r., poz. 1488).

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2235).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 419).

• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm.). oraz

• - karty charakterystyki spawanych materiałów oraz stosowanych materiałów, preparatów pomocniczych,

• - karty charakterystyki substancji chemicznych występujących w pyłach, gazach, dymach wydzielających się podczas spawania.

Autor Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Is welding a particularly dangerous job?? PL * Is welding a particularly dangerous job?? RU * Is welding a particularly dangerous job?? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )