Gdzie zgłaszać zbiornik paliwa?

Czy zbiornik paliwa (5000 litrów), który znajduję się na terenie firmy i służy do tankowania pojazdów musi posiadać zgłoszenia i odbiory jakichś instytucji?

Sporządzając odpowiedź założyłem, że będzie to paliwo płynne klasy III (np. olej napędowy).

Zbiorniki na paliwo od 2500l do 15000l podlegają pod dozór techniczny ograniczony. Przedmiotowy zbiornik trzeba zgłosić do UDT. Należy sprawdzić również aspekty środowiskowe i skontaktować się z organem ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, eksploatacja instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane – do weryfikacji. W projekt trzeba zaangażować rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej, bowiem przedsięwzięcie może wymagać konsultacji ze strażą pożarną.

Ważne

Zgodnie z prawem budowlanym, instalacja naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

Czytaj także: Jak wypompować nieznaną substancję chemiczną ze zbiorników?

Obowiązujące przepisy dotyczące lokalizacji zbiornika

Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości: 1) 10 m ‒ od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej; 2) 5 m ‒ od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

Podane odległości mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.

Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Montaż zbiornika

Zbiornik powinien być zamontowany zgodnie z opracowanym projektem.

Podstawowe wytyczne to: • płaska, wypoziomowana i stabilna powierzchnia wykonana z materiału niepalnego, • podstawa na której umieszczony będzie zbiornik powinna być od niego o co najmniej 30 cm szersza i dłuższa, • podstawa powinna mieć grubość co najmniej 5 cm.

Polecamy: Montowanie urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (tzw. urządzenia NO) na stacjach paliw

Podstawa prawna • art. 29 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023 r. poz. 682); • § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 822); • § 63 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211).

Autor: Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Where to report the fuel tank? PL * Where to report the fuel tank? RU * Where to report the fuel tank? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )