Jak uzupełnić brakującą dokumentację techniczną i przeglądy regałów w magazynie?

Pracodawca przejął spółkę, która obsługuje magazyn. W magazynie są użytkowane regały paletowe, do których brak dokumentacji technicznej oraz przeglądów. Jakie kroki należy podjąć?

W sytuacji braku dokumentacji użytkowanych regałów należy ich dokumentację odtworzyć na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji technicznej.

Podstawowym parametrem bezpieczeństwa regałów jest ich nośność – określana jako dopuszczalne obciążenie półki regału. Nośność regału zależy w szczególności od: - rodzaju i wymiarów kształtowników wykorzystanych do jego budowy, - rodzaju materiału z jakiego wykonane są kształtowniki, - sposobu łączenia poszczególnych elementów (skręcane, spawane), - wymiarów półek i rodzaju materiału z jakiego są wykonane oraz sposobu ich zamontowania, - odległości między półkami, - szerokości, głębokości i wysokości regału (zapewnienie stabilności).

Czytaj także: Wiedza techniczna wystarczy aby dokonać obliczeń nośności półek regałów własnej produkcji – zobacz jak to zrobić i zaoszczędzić

Wymagania dla regałów:

- regały musza mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję, - regały muszą mieć zabezpieczenia przed przewróceniem się, - należy zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania, w tym regałów.

Uwaga! Na regale muszą być wywieszona czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu pólek i ewentualnie całego regału (suma obciążeń wszystkich półek).

Czytaj także: Drewniane regały też muszą spełniać wymagania określone przepisami bhp

Sposób postępowania do odtworzenia dokumentacji technicznej regałów magazynowych

1. Najprostszym sposobem określenia przybliżonej nośności w pełni sprawnego oraz prawidłowo zmontowanego i ustawionego regału jest metoda porównawcza. Polega ona na znalezieniu regału o określonej nośności, a wykonanego z takich samych materiałów i w takiej samej technologii, mającego taką samą konstrukcję i wymiary oraz takie same zabezpieczenia przed przewróceniem się. Ważne! Należy zdawać sobie sprawę z tego, że osoba dokonująca takiego porównawczego oszacowania nośności regału bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób zatrudnionych (znajdujących się) w magazynie i bezpieczeństwo materiałów składowanych na regale.

Uwaga! Długo eksploatowane regały mogą być miejscowo skorodowane albo mieć inne uszkodzenia, co może uniemożliwić oszacowanie ich rzeczywistej nośności.

2. Najbardziej prawidłowym i bezpiecznym sposobem określenia nośności konkretnego regału (czy zespołu regałów) jest zlecenie wykonania tej czynności firmie specjalistycznej albo osobie fizycznej – inżynierowi czy technikowi mechanikowi. Otrzyma się wówczas dokumentację z obliczeniami i rzetelnym wynikiem wraz ze wskazaniem uszkodzeń wymagających naprawy czy nawet wnioskiem wyeliminowania regału (czy jego części) z użytkowania.

3. Regały paletowe powinny spełniać wymagania określone w następujących normach: • PN-EN 15620:2010 Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne. • PN-EN 15512:2011 Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania konstrukcji. • PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania - Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.

Przeglądy regałów.

Nowy użytkownik regałów musi założyć książkę ich przeglądów i odnotowywać w niej: • datę przeglądu, • datę stwierdzone nieprawidłowości, • terminy usunięcia nieprawidłowości, • stwierdzenie: „regał sprawny” albo „regał (czy jego część) należy wyłączyć z eksploatacji”.

Ważne. Pierwszy przegląd powinien być przeprowadzony przed rozpoczęciem użytkowania regałów.

Czytaj także: Przeprowadzanie przeglądów okresowych regałów wysokiego składowania

Uwaga końcowa. W zakładzie należy opracować i wdrożyć instrukcję eksploatacji regałów.

Przepisy.

• art. 207, art. 212, art. 215, art. 226, art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.), • § 40.1, § 51, § 66. 68, § 69, § 70 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.), • § 1, § 2, § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 ze zm.).

Autor: Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:How to complete the missing technical documentation and inspections of racks in the warehouse? PL * How to complete the missing technical documentation and inspections of racks in the warehouse? RU * How to complete the missing technical documentation and inspections of racks in the warehouse? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )