Mobilna rampa załadunkowa a ruchomy podest załadowczy

W zakładzie chcemy zamontować mobilną rampę załadunkową. Czy taką rampę należy traktować jako „podest ruchomy załadowczy”, czy nie? Jakie przepisy określają jakie wymagania bhp należy spełnić? Czy taka rampa podlega pod UDT i czy pracownicy do obsługi muszą posiadać uprawnienia UDT?

Odpowiedź: Aby sprawdzić czy mobilna rampa przeładunkowa została zakwalifikowana jako „podest ruchomy załadowczy” należy zweryfikować zapisy deklaracji zgodności. Prawdopodobnie producent tego typu produktu zakwalifikował go jako „rampa mobilna”. Można potwierdzić to sprawdzając deklarację zgodności.

Podest ruchomy załadowczy to urządzenie zazwyczaj o napędzie hydraulicznym zamontowane na pojeździe.

Czytaj także: Podesty do transportowania ładunków. Kiedy można je stosować?

Czy rampa załadunkowa podlega pod UDT?

Zadaniem rampy załadunkowej jest umożliwienie załadunku towaru na auto za pomocą pojazdów transportu bliskiego. Nie służy ona do pionowego transportu towaru lub ludzi. Tego typu wyposażenie, co do zasady, nie podlega pod UDT. Założenie to warto potwierdzić, poprzez sprawdzenie jak producent zakwalifikował ten produkt.

Gdyby jednak (co jest bardzo mało możliwe) producent zakwalifikował ten wyrób jako „podest ruchomy załadowczy”, należy skontaktować się z lokalnym UDT i ustalić formę dozoru (do 250 kg jest to dozór uproszczony).

Jakie przepisy określają wymagania bhp dla rampy załadunkowej?

Mobilne rampy załadunkowe klasyfikowane są jako „maszyny”, czyli podlegają pod dyrektywę maszynową, zatem: • rampa przeładunkowa powinna posiadać oznakowanie CE, • producent rampy przeładunkowej ma obowiązek dostarczyć użytkownikowi deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi (oba dokumenty w języku polskim), • użytkownik mobilnej rampy przeładunkowej ma obowiązek zapewnić jej zgodność z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa przez jej cały okres użytkowania.

Czytaj także: Podesty do transportowania ładunków. Kiedy można je stosować?

Czy pracownicy do obsługi rampy załadunkowej muszą posiadać uprawnienia UDT?

Pracownicy do obsługi mobilnej rampy załadunkowej nie muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Każdy pracownik powinien przejść szkolenie stanowiskowe BHP w zakresie obsługi mobilnej rampy przeładunkowej. W ramach tego szkolenia zapoznaje się pracownika z analizą ryzyka zawodowego.

Czytaj także: Przeglądy podestów roboczych – czy i jak często przeprowadzać

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228); • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596); • §11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860).

Autor: Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Mobile loading ramp and mobile loading platform PL * Mobile loading ramp and mobile loading platform RU * Mobile loading ramp and mobile loading platform DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )