Jak zorganizować podnoszenie i przenoszenie beczek?

Czy w przypadku podnoszenia beczki o wysokości 120 cm i wagi 34-40kg, 2 kobiety lub kobieta i mężczyzna, mogą podnieść ją zespołowo? W celu wysypania do skrzynio palety o podobnej wysokości?

Odpowiedź:

Przepisy nie ustalają maksymalnej masy przypadającej na jednego pracownika podczas podnoszenia, przenoszenia przedmiotów o dużej masie, ale krótszych niż 4 m.

W sytuacji konieczności podniesienia takiego przedmiotu jak beczka można posługiwać się zasadami dotyczącymi przenoszenia przedmiotów o długości większej niż 4 m, oraz normatywami określającymi maksymalną masę przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika, tj.:

dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej,

gdzie praca dorywcza – to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.

Czytaj także: Transport ręczny – bhp przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów>>>

Wniosek:

Widać z powyższego, że:

przy pracy dorywczej beczka o masie 40 kg może być podnoszona przez dwóch mężczyzn lub dwie kobiety, albo przez mężczyznę i kobietę;

przy pracy stałej beczka o masie tylko 34 kg może być podnoszona tylko przez zespół dwóch mężczyzn.

Czytaj także: Jakie są normy ręcznych prac transportowych przy pracy dorywczej?>>>

Organizacja pracy przy przenoszeniu beczek

W związku z tym, że beczka jest przedmiotem nieporęcznym i wymaga podniesienia na znaczną wysokość oraz jej przechylenia, pracodawca musi:

zapewnić, aby zespół pracowników był dobrany pod względem wzrostu i wieku;

ocenić ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:

1) masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości,

2) warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,

3) organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy,

4) indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia;

podjąć działania mające na celu usunięcie stwierdzonych podczas oceny ryzyka zawodowego zagrożeń;

zapewnić, aby wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie przekraczał dla:

kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.,

mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.;

opracować instrukcję bhp dotyczącą pracy opisanej w pytaniu;

zapewnić nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy;

zapewnić, aby beczka posiadała uchwyty, albo obręcz z uchwytami, lub zastosować sprzęt pomocniczy zapewniający jej bezpieczne podniesienie i przechylenie.

Czytaj także: Co uwzględnić w charakterystyce transportowanych obiektów w instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych, według nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy wózkach jezdniowych>>>

Podstawy prawne:

art. 207, art. 212. art. 226, art. 2373, art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.);

§ 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 13, § 17, § 18 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1139);

§ 39, § 39a, § 41, § 62, § 63 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

zurück: Gesundheit und Sicherheit - Wissen und Recht
Zeigen in anderen Sprachen an:Wie organisiert man das Heben und Bewegen von Fässern? PL * Wie organisiert man das Heben und Bewegen von Fässern? EN * Wie organisiert man das Heben und Bewegen von Fässern? RU
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )