Jak oznaczyć regały w pomieszczeniu składowania, np. archiwum?

Czy regały w archiwum zakładowym muszą mieć określoną nośność? Czy informacja ta powinna być naniesiona na półkach?

Regały w archiwum zakładowym, tak samo jak regały w każdym innym miejscu składowania materiałów (surowców, wyrobów, części itp.) muszą mieć określoną dopuszczalną obciążalność (nośność).

Czytaj także: Drewniane regały też muszą spełniać wymagania określone przepisami bhp

Z punktu widzenia wymagań przepisów nie ma znaczenia nazwa pomieszczenia, w którym są składowane przedmioty (np. akta, dokumenty itp.). Zapisy w obowiązujących przepisach mówią, że przy składowaniu materiałów należy:

Ważne Prawidłowe oznaczenie regałów jest jednym z elementów bezpieczeństwa pracowników je obsługujących, składowanych materiałów i samych urządzeń do składowania.

Polecamy także: Praca w gnieździe regału a praca na wysokości

W jaki sposób umieszczać informacje o dopuszczalnym obciążeniu danego regału?

Sposób wywieszenia informacji o dopuszczalnym obciążeniu danego regału leży w gestii jego użytkownika. Pamiętać należy, że:

 • producenci regałów z reguły nie podają maksymalnej nośności całego regału, lecz jego półki,
 • nośność regału jest sumą nośności poszczególnych jego półek.
 • Nie ma potrzeby naklejać na każdej półce danego regału informacji o jej dopuszczalnym obciążeniu, wystarczy na każdym słupie nośnym regału wywiesić w widocznym miejscu tabliczkę określającą numer regału (ustalony w zakładzie) i dopuszczalne obciążenie jego półek.

  Uwaga. Jeżeli z jakichś względów poszczególne półki mają różną obciążalność, wówczas ich dopuszczalne obciążenie musi być indywidualnie oznaczone.

  Tabliczki w formacie A3, A4 czy A5 (w zależności od rodzaju regału lub wymiarów słupa) mają być umieszczone w orientacji poziomej, w kolorach znaków i sygnałów bezpieczeństwa (żółte tło z czarną obwódką i czarnymi napisami), w rzucającym się w oczy miejscu, w taki sposób, aby były one dobrze widoczne.

  Uwaga Sposób oznaczenia dopuszczalnego obciążenia półek regałów musi być jednakowy w całym pomieszczeniu składowania, np. archiwum.

  Czytaj także: Składowanie materiałów długich wystających poza regał

  Jakie jeszcze informacje, instrukcje należy zapewnić w pomieszczeniu składowania?

  Ponadto w pomieszczeniu składowania (archiwum) muszą także być wywieszone czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów. Dodatkowo archiwum musi być wyposażone w instrukcję składowania materiałów, w której muszą być: określone miejsca składowania poszczególnych przedmiotów zapisane dopuszczalne obciążenia półek regałów przeznaczonych do składowania konkretnych ładunków, dopuszczalne wysokości składowania.

  Ważne Z instrukcją składowania materiałów muszą być zapoznani wszyscy pracownicy archiwum.

  Dobrą praktyką jest wywieszanie dodatkowych tabliczek określających jakie przedmioty, mogą, czy powinny, być składowane na poszczególnych regałach czy ich półkach.

  Czytaj także: Jak obliczyć minimalną szerokość przejścia między regałami?

  Na co zwrócić uwagę przy zakupie regałów?

  Warto także zwrócić uwagę przy zakupie regałów, aby każdy regał miał tabliczkę znamionową dostarczoną przez jego producenta zawierającą: • dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), • dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, • nazwę i oznaczenie regału, • numer fabryczny i rok produkcji. Miejsce umieszczenia tabliczki jest ustalone przez producenta regału lub jego użytkownika, w taki sposób by było dostępne i czytelne.

  Przepisy.

  § 41, § 68, § 69, § 70, § 71 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

  PN-EN-15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania - Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.

  Polska Norma PN-N-ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.

  Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

  Back: Health and Safety - Knowledge and Law
  View in other languages:How to mark shelves in a storage room? PL * How to mark shelves in a storage room? RU * How to mark shelves in a storage room? DE
  Czekaj... / Wait...

  Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

  Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

  Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

  Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
  pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

  There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

  Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

  We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

  No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
  download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


  Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

  Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

  Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

  Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
  загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


  Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

  Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

  Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

  Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
  Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


  Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
  ( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )