Organizujemy rozładunek elementów dłużycowych

W jaki sposób zorganizować rozładunek elementów dłużycowych, których długość wynosi 6-8 m? Czy należy na ten niestandardowy ładunek sporządzić odrębną instrukcję bhp, ocenę ryzyka zawodowego? Czy jest możliwy wjazd ciągnika z naczepą do środka magazynu? Jeśli tak, to jakie warunki powinny być spełnione?

W tym przypadku organizowania rozładunku elementów dłużycowych można zastosować § 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zgodnie z tym przepisem „prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane” Tak więc, aby zapewnić szczelną procedurę bezpieczeństwa, każdy taki załadunek będzie prowadzony na podstawie pisemnego polecenia.

Pisemne polecenie na wykonywanie prac

Dokument pisemnego polecenia na wykonywanie prac, wystawia organizator pracy. Za organizatora pracy rozumie się pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą organizującego pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzającego obsługę wózka operatorowi.

Pobierz wzór dokumentu: Pisemne polecenie wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego

W przypadku wynajmu powierzchni magazynowej, zawartość polecenia pisemnego na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych z wykorzystaniem wózków jezdniowych, należy skonsultować właścicielem obiektu.

Instrukcje BHP, ocena ryzyka zawodowego

Przed zorganizowaniem rozładunku elementów dłużycowych ocenia się ryzyko występujące w trakcie prowadzenia tych prac. Na podstawie wyników oceny ryzyka następnie sporządza się instrukcję BHP.

Czytaj także: Co uwzględnić w charakterystyce transportowanych obiektów w instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych, według nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy wózkach jezdniowych

Uwaga

Pracownicy powinni zostać zapoznani z treścią tej dokumentacji – zarówno z instrukcją BHP, jak i oceną ryzyka zawodowego.

Pobierz wzór: Instrukcja BHP - Prace transportowe z użyciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wciągników.

Wjazd ciągnika z naczepą do środka magazynu

Wjazd pojazdu spalinowego na halę magazynu należy dobrze zaplanować i skonsultować z właściwymi osobami.

W przypadku organizowania wjazdu ciągnika z naczepą do środka magazynu należy:

Skontaktować się z obiektowym inspektorem ds. PPOŻ – powinien on przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie biorąc pod uwagę zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Przykład:

Jeżeli hala produkcyjna jest wyposażona w system czujek dymowych, pracujący pojazd spalinowy może wyzwolić zadziałanie systemu i np. aktywować alarm.

Skonsultować i uzyskać pozwolenia od właściciela obiektu, jeżeli hala magazynowa jest wynajmowana.

Sprawdzić zapisy instrukcji transportu wewnątrzzakładowego, w celu zweryfikowania do jakich zasad musi zastosować się operator ciągnika.

Wygrodzić strefę pracy ciągnika w sposób widoczny i zrozumiały dla każdego.

Poinformować pracowników znajdujących się w pobliżu o planowanych pracach z wykorzystaniem ciągnika.

Polecamy także: Jak zapewnić bezpieczny załadunek i rozładunek naczepy?

Podstawa prawna

§ 2, § 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2020 poz. 852).

art. 226, art. 2374 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510).

Autor: Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:We organize the unloading of long elements PL * We organize the unloading of long elements RU * We organize the unloading of long elements DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )