Stanowisko pracy z monitorem ekranowym a refundacja za okulary korekcyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych należy się refundacja za okulary korekcyjne. Czy taka refundacja za okulary należy się pracownikom pracującym w sterówkach obserwującym pracę linii produkcyjnej lub kilku maszyn bądź pracę kotła w procesie automatycznym? Co z portierami, pracownikami ochrony obserwującymi ekrany monitoringu?

Kiedy można mówić o stanowisku pracy z monitorem ekranowy?

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określa:

  1. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,
  2. wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Czytaj także: Wielkość ekranu monitora a laptop na stanowisku pracy z monitorem ekranowym>>>

Przepis ten definiuje stanowisko pracy, jako przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:

a) wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,

b) wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball,

c) wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek.

Jednocześnie przepis ten wskazuje, że pod pojęciem pracownika należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Czytaj także: Definicja pracownika na potrzeby pracy przy użyciu monitorów ekranowych>>>

Wobec pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca musi spełnić minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, obejmujące organizację stanowiska pracy uwzględniającą między innymi:

  1. monitor ekranowy i klawiaturę,
  2. stół,
  3. krzesło,
  4. wyposażenie dodatkowe (podnóżek, uchwyt na dokumenty).

Ważne

Przepisów rozporządzenia w sprawie bhp przy monitorach ekranowych nie stosuje się natomiast do:

kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów, systemów komputerowych na pokładach środków transportu, systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego, systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy, kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów, maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Uwaga

Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok dotyczy wyłącznie pracowników, którzy w swojej pracy wykorzystują monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum cztery godziny dziennie.

Czytaj także: Czy do pracy z tabletem należy zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne?>>>

Nie każdy pracownik wykorzystujący komputer zatrudniony jest na stanowisku pracy z monitorem ekranowym.

Należy mieć na względzie, że nie każdy pracownik wykorzystujący w pracy komputer, jest w myśl rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe „pracownikiem użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy”.

Warto zauważyć, że charakter pracy portiera jest nie jest tożsamy z pracą administracyjno-biurową. Gdy monitor wykorzystywany jest do obserwacji terenu, a pracownik w czasie pracy nie używa klawiatury do wprowadzania danych, wówczas nie traktujemy tych czynności jako pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Również w przypadku pracowników obserwujących linię produkcyjną, dopiero wykonywanie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych na stanowisku (powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy) wymagającym nie tylko obserwacji monitorów lecz także wprowadzania danych do komputera z wykorzystaniem klawiatury i myszki, spowoduje konieczność zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok.

Uwaga

Pracodawca może zapewnić okulary np. portierowi, jednak takie świadczenie dla pracownika nie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ korzystanie z tych okularów nie wynika z wykonywania pracy przy monitorze ekranowym.

Polecamy także: Wypłata dodatku za pracę w szkodliwych warunkach nie zwalnia z obowiązku zapewnienia okularów do pracy przy monitorze ekranowym>>>

Podstawa prawna

• art. 2376 ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r., poz. 1510 ze zm.),

• § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973),

• art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1128 ze zm.).

Halina Góralska Gł. Specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp.

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:A workplace with a screen monitor and reimbursement for corrective glasses PL * A workplace with a screen monitor and reimbursement for corrective glasses RU * A workplace with a screen monitor and reimbursement for corrective glasses DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )