Jak wprowadzić okazjonalną pracę zdalną w zakładzie pracy?

Firma zatrudnia około 10 osób. Część z nich pracuje na stanowiskach robotniczych(magazynierzy), część zaś to stanowiska biurowe. Generalnie pracodawca nie przewiduje pracy zdalnej poza wyjątkami, gdy jest do tego zobowiązany. Ale wiem, że praca zdalna okazjonalna na stanowiskach biurowych będzie wykorzystywana. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek wdrożyć w życie regulamin pracy zdalnej? Czy podpisuje go każdy pracownik (nawet osoby nie objęte tą pracą) i zamieszczamy oświadczenia o zapoznaniu w aktach osobowych? Czy pracownik wykonujący zdalną pracę okazjonalnie również składa oświadczenie o posiadaniu warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Powyższe zasady nie mają zastosowania w sytuacji, gdy u pracodawcy ma funkcjonować okazjonalna praca zdalna.

Czytaj także: Czy każdy pracodawca musi wprowadzić pracę zdalną?

Praca zdalna – definicja

Praca może być wykonywana zarówno na terenie zakładu pracy, jak również można ją wykonywać na odległość. Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do podstawowego źródła prawa pracy, jakim jest Kodeks pracy, pracę zdalną. Zgodnie z przywołanym aktem prawnym, praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Praca zdalna musi odbywać się we właściwych warunkach w zakresie bezpieczeństwa. Pracownik zdalny musi potwierdzić, że posiada warunki techniczne oraz lokalowe umożliwiające wykonywanie pracy zdalnej. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi ponadto potwierdzić, że na stanowisku pracy są zachowane właściwe warunki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj także: Potwierdza i oświadcza pracownika przed dopuszczeniem do pracy zdalnej

Gdzie zapisać właściwe formalności związane z pracą zdalną?

Z nowych przepisów, które wprowadzają do Kodeksu pracy pracę zdalną wynika, że zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Pobierz wzory dokumentów związane z wprowadzeniem pracy zdalnej w firmie:

Regulamin pracy zdalnej

Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych

Zasady BHP przy pracy zdalnej obowiązującej od 7 kwietnia 2023 r.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej

Instrukcja bhp podczas wykonywania pracy zdalnej

Lista kontrolna - ergonomia stanowiska pracy zdalnej

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją

Jakie dokumenty trzeba opracować do okazjonalnej pracy zdalnej?

Pracodawca, u którego będzie stosowana okazjonalna praca zdalna, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym może mieć wątpliwości czy powyższe reguły obowiązują również w przypadku pracy okazjonalnej.

Odnosząc się do przywołanego dylematu należy zauważyć, że przepisy wyłączają względem okazjonalnej pracy zdalnej stosowanie niektórych regulacji dotyczących pracy zdalnej. Ma to miejsce szczególnie w zakresie kwestii proceduralnych. Do okazjonalnej pracy zdalnej nie mają zastosowania przywołane na wstępie zasady dotyczące ustalania porozumienia lub regulaminu. Skoro zatem przepisy nie przewidują obowiązku tworzenia porozumienia lub regulaminu, to trudno wymagać od pracowników wykonujących okazjonalną pracę zdalną potwierdzenia zapoznania się z takimi dokumentami.

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej obowiązuje natomiast zasada, zgodnie z którą dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia, w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Pobierz z Portalu BHP wzór: Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej

Podstawa prawna:

art. 1 Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240)

Sebastian Kryczka prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:How to introduce occasional remote work in the workplace? PL * How to introduce occasional remote work in the workplace? RU * How to introduce occasional remote work in the workplace? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )