Przepraszamy, ale ta treść nie jest dostępna w Twoim języku

REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem treści niniejszego serwisu jest RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Julianów 50, 96-200 Julianów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000969687, NIP: 835-100-17-04, NIP UE: PL8351001704, REGON 750443308 (zwana dalej „RAW-POL”).

1.2. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających Towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie (za wyjątkiem serwisu Ogrifox, dla którego założenie konta nie jest możliwe, a tym samym wymagane do złożenia zamówienia, oraz serwisu Artbhp, dla którego założenie konta do złożenia zamówienia nie jest wymagane), jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży Towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak też osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. Konsumenci mogą dokonywać zakupu Towarów bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie RAW-POL; w przypadku konsumentów RAW-POL nie zawiera umów na odległość, ani poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwe jest natomiast dokonanie przez konsumenta, za zgodą RAW-POL, wcześniejszej rezerwacji Towarów, co jednak nie rodzi po stronie konsumenta, ani RAW-POL, żadnych zobowiązań, sam zakup Towarów natomiast dokonywany jest przez konsumentów w sklepie prowadzonym w siedzibie RAW-POL.

1.4. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Serwisie, zwany jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Klienta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Klienta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów.

1.5. Klientem może być także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania, w innym kraju UE lub w kraju trzecim nienależącym do UE z tym, że bez względu na przepisy tego kraju, wyłącznie właściwe będzie dla wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby RAW-POL wskazanego w Regulaminie. Prawo polskie oraz wskazana w niniejszym punkcie właściwość Sądu ma również zastosowanie do wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, w przypadku pozostałych Klientów, tj. mających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. „Towarem” lub „produktem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Klient może nabyć od RAW-POL, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu, a także przez złożenie zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em na adres idok@rawpol.com, jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie RAW-POL. Nie narusza to postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów oraz usługi zdobienia.

1.7. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta jest uprzednie założenie konta w Serwisie (z zastrzeżeniem, iż dla serwisu Ogrifox założenie konta nie jest możliwe, a tym samym nie jest wymagane do złożenia zamówienia, oraz serwisu Artbhp, dla którego założenie konta do złożenia zamówienia nie jest wymagane) poprzez:
(i) wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień;
(ii) potwierdzenie, iż dokonujący rejestracji w Serwisie lub składający zamówienie w Serwisie, telefonicznie, mailowo albo osobiście w siedzibie RAW-POL jest przedsiębiorcą, który będzie dokonywał od RAW-POL nabywania Towarów wyłącznie bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz akceptacja Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

1.8. Zakładając konto lub składając zamówienie Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia. Potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji następuje w formie elektronicznej, tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. RAW-POL zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji konta Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w/w danych.

1.8.1. Warunkiem korzystania przez Klienta z Platformy artBHP.pl umożliwiającej korzystanie ze szczególnej usługi (innej niż zakup przez Klienta Towarów) polegającej w szczególności na prezentacji, reklamie i sprzedaży Towarów z oferty handlowej RAW-POL przez Klienta użytkownikom końcowym jest rejestracja i posiadanie przez Klienta konta w serwisie Rawpol.

1.9. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Klienta - oraz podanie danych osobowych przez Klienta w procesie rejestracji oraz w formularzu zamówienia jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień (za wyjątkiem serwisu Ogrifox, dla którego założenie konta nie jest możliwe, a tym samym wymagane do złożenia zamówienia). Zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Klienta określa pkt 11 Regulaminu.

1.10. W przypadku gdy na Towary RAW-POL udziela gwarancji jest to wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego Towaru w jego opisie lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja, podobnie w przypadku gdy na dany Towar gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot, jest to wyraźnie podane w opisie danego Towaru lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja. W innych przypadkach RAW-POL jak i producenci lub inne podmioty nie udzielają na Towary gwarancji.

1.11. Na podany przez Klienta w jakikolwiek sposób oraz z jakiejkolwiek formie adres e-mail, RAW-POL będzie przesyłał korespondencję handlową i marketingową drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie odbywało się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. usprawiedliwiony interes administratora. Klient ma prawo wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

1.12. W celu zwiększania jakości obsługi Klienta jak i w trosce o bezpieczeństwo zawieranych transakcji, RAW- POL dokonuje zapisu i archiwizacji korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

1.13. Administratorem serwisu stanowiącego platformę internetową umożliwiająca korzystanie z usług cyfrowych w postaci mechanizmów informatycznych, umieszczonych na stronach internetowych rawpol.com (dalej: „Rawpol”), reis.pl, (dalej: „Reis”), ogrifox.eu (dalej: „Ogrifox”), artbhp.pl (dalej: „Artbhp”), (Rawpol, Reis, Ogrifox oraz Artbhp są zwane dalej łącznie „Serwisami” lub pojedynczo „Serwisem”), umożliwiających m.in. dokonywanie zakupów produktów przez Klientów jak też promowanie sprzedaży produktów w Internecie przez Klientów oraz zawieranie przez Klientów umów sprzedaży z użytkownikami końcowymi jest RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Julianów 50, 96-200 Julianów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000969687, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy i wpłacony 50 000,00 PLN, NIP: 835-100-17-04, NIP UE: PL8351001704, REGON 750443308 (zwana dalej „RAW-POL”).

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W RAW-POL można dokonać zakupów w sposób opisany poniżej:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW odpowiednio pod adresem: rawpol.com; reis.pl, ogrifox.eu, artbhp.pl.

2.1.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW Klient posługuje się koszykiem na stronach Serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem, albo podanie tych danych telefonicznie, mailowo albo osobiście w siedzibie RAW-POL.

2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie www, wybierać Towary i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC.

2.1.2. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8:00 - 16:00 pod numerami telefonów: +48 46 814 95 00, +48 46 814 68 20.

2.2. Zamówienia przez strony WWW oraz e-mail można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 (poprzez strony WWW, e-mail, telefon) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru, RAW-POL informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy RAW-POL stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na automatycznie wysłaną przez RAW-POL wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia.

2.4. Towar, który został objęty ceną promocyjną musi zostać odebrany przez Klienta lub wysłany spedycją najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania promocji, co jest uzależnione od wcześniejszego uiszczenia ceny przez Klienta, za wyjątkiem płatności gotówką przy odbiorze. W przeciwnym razie nie będą mieć zastosowania ceny promocyjne.

2.5. Promocja czasowa w przypadku gdy jest dostępna w Serwisach obowiązuje dla zamówień zatwierdzonych w czasie trwania promocji. Czas zatwierdzenia zamówienia określony jest na podstawie czasu podanego w Serwisach.

2.6. Odwołanie złożonego przez Klienta zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą RAW-POL.

2.7. Klient składa zamówienia za pośrednictwem witryn: reis.pl, rawpol.com ,ogrifox.eu lub artbhp.pl.

2.7.1. Klient składając zamówienie na tych witrynach związany jest z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.7.2. Do zamówień na produkty złożone za pomocą tych witryn mają zastosowanie ceny podane bezpośrednio na tych witrynach.

2.7.3. Na produkty zamówione za pomocą witryny Reis oraz Artbhp nie ma zastosowania obciążenie Klienta kosztami związanymi z zakupem Towaru w niepełnych opakowaniach oraz za wybór sposobu płatności „karta płatnicza on-line” chyba że przy akceptacji zamówienia lub przy danym produkcie podano inaczej.

2.8. Za pomocą witryny ird.rawpol.com Klient ma dostęp do historii zamówień jakie złożył w firmie RAW-POL. Zamówienia widoczne są po odbiorze Towaru z pierwszego zamówienia złożonego za pośrednictwem witryny rawpol.com

2.9. Waga Towarów podana w Serwisach www jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od faktycznej wagi lub objętości przesyłki, na co Klient wyraża zgodę.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

3.1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru, przelew w PLN na konto nr 52 1020 4580 0000 1802 0011 1286 prowadzone w PKO BP S.A. lub zapłata kartą płatniczą on-line albo e-przelewem. W przypadku faktur wystawionych w walucie USD obowiązuje numer rachunku bankowego 51 1020 4580 0000 1102 0014 2687, a dla faktur wystawionych w EUR obowiązuje numer rachunku 65 1020 4580 0000 1602 0014 6167. Kod BIC (Swift): BPKOPLPW.

3.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą on-line i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3.3. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór Towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie RAW-POL.

3.4. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór Towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto RAW-POL. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów logistycznych (które obejmują koszty transportu oraz koszty przepakowania towaru),(dalej ”Koszty Logistyczne”) na który Klient otrzymuje dokument VAT.

3.5. W przypadku gdy formą płatności jest karta płatnicza on-line bądź e-przelew obsługiwane przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay, wysyłka lub odbiór Towaru następuje po otrzymaniu powiadomienia z systemu Dotpay o prawidłowym wykonaniu transakcji na kwotę odpowiadającą złożonemu zamówieniu. Kwota do zapłaty składa się z ceny Towaru, Kosztów Logistycznych oraz opłaty za wybór sposobu płatności, na co Klient otrzymuje dokument VAT.

3.6. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać dokument pro forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

3.6.1. Brak zapłaty w terminie 5 dni od daty przekazania dokumentu pro forma w formie papierowej lub elektronicznej lub daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji Towaru oraz złożonego zamówienia.

3.6.2. Zapłata w terminie wskazanym na dokumencie pro forma (co obejmuje w szczególności faktury pro forma) jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych w tym dokumencie.

3.7. W razie płatności za pomocą karty płatniczej on-line czy e-przelewem w Serwisach RAW-POL przy wykorzystaniu Centrum Rozliczeniowego Dotpay, Klient ponosi dodatkowe koszty wynoszące 1,9% od wartości zamówienia brutto, która to kwota zostaje powiększona o podatek VAT.

3.8. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi i objętości zamówionego Towaru.

3.9. W przypadku powstania dodatkowych Kosztów Logistycznych związanych np. z nieodebraniem Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

3.10. Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata do każdej wpłaconej kwoty zostanie wystawiona faktura zaliczkowa (FZL).

3.10.1. Wraz z wydaniem Towaru zostanie wystawiony dokument potwierdzający rozliczenie zaliczki FSR jeżeli kwota wpłaconej zaliczki (FZL) jest równa lub wyższa od wartości dostawy.

3.10.2. W przypadku gdy wartość zaliczki (FZL) jest mniejsza od wartości dostawy wtedy zostanie wystawiona faktura VAT (FS).

3.10.3. Jeśli wystąpi zwrot Towaru lub zmiana ceny wtedy zostanie wystawiona faktura korygująca rozliczenie zaliczki (KSR).

3.10.4. Po zwrocie nierozliczonej zaliczki zostanie wystawiona faktura korygująca fakturę zaliczkową (KZL).

3.10.5. Zasady wystawiania i rozliczania zaliczek oraz sporządzania dokumentów księgowych, wynikają z odpowiednich przepisów prawa.

3.11. Wraz z dostawą Towaru Klient otrzymuje odpowiedni dokument VAT (w szczególności fakturę FS, FZL, FSR), może to nastąpić również w formie elektronicznej, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu.

3.12. Suma transakcji gotówkowych zrealizowanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć kwoty 15.000 PLN. Ponadto, zapłata za Towar nie może przekroczyć kwoty 15.000 PLN za jedną transakcję. W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty (brutto) lub limitu za jedną transakcję, nie jest dopuszczalna częściowa zapłata gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia bądź zapłata za transakcję przekraczająca kwotę 15.000 PLN, muszą wówczas zostać zrealizowane w formie przekazania środków na rachunek bankowy. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

3.13. Na warunkach określonych poniżej możliwe jest wyłącznie w serwisie Rawpol dokonywanie zakupu z odroczonym terminem płatności.

3.13.1. Klient może ubiegać się o przyznanie limitu w ramach, którego będzie mógł dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności.

3.13.2. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie przez Klienta wniosku dostępnego na stronie internetowej pod adresem przelew.rawpol.com.

3.13.3. Poprawne wypełnienie wniosku powoduje przesłanie go do ING Commercial Finance Polska S.A., który to zajmie się obsługą transakcji. ING Commercial Finance Polska S.A. po otrzymaniu wniosku potwierdza lub odrzuca przejęcie obsługi faktur z odroczonym terminem płatności. ING Commercial Finance Polska S.A. może zaproponować inną kwotę limitu niż podana we wniosku przez Klienta. Czas rozpatrzenia wniosku przez ING Commercial Finance Polska S.A. w przypadku dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do oceny sytuacji finansowej Klienta zazwyczaj nie przekracza 14 dni.

3.13.4. Klient może dokonać zmiany danych poprzez wypełnienie stosownego wniosku w profilu Klienta na rawpol.com bądź też przez ponowne wypełnienie wniosku na przelew.rawpol.com lub transfer.rawpol.com.

3.13.5. W przypadku posiadania przez Klienta struktury wielooddziałowej, gdzie różne osoby będą upoważnione do zakupu z odroczonym terminem płatności, Klient może wypełnić dla każdego z nich osobny wniosek.

3.13.6. Na numer telefonu komórkowego podanego we wniosku Klient będzie otrzymywać kody autoryzujące daną transakcję. Klient odsyłając SMS z kodem autoryzującym potwierdza powstanie bezspornego zobowiązania do kwoty na jaką został wystawiony do zamówienia dokument PRO (o którym mowa w pkt 3.13.20.) i jednocześnie wyraża zgodę na przelew wierzytelności do ING Commercial Finance Polska S.A. ul. Malczewskiego 45, 02-622 Warszawa, powstałych na rzecz RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą Julianów 50, 96-200 Julianów, NIP PL8351001704, a także potwierdza w ten sposób, że został zawiadomiony o przelewie wierzytelności, opisanej w wiadomości SMS, na rzecz ING Commercial Finance Polska S.A. w Warszawie.

3.13.7. Dokument PRO zawiera koszty związane z przeprowadzeniem transakcji takie jak koszt dostawy, koszt przepakowywania (repacking) czy wybór sposobu płatności.

3.13.8. W przypadku braku przesłania przez Klienta w terminie 24h wiadomości SMS z kodem autoryzującym następuje anulowanie dokumentu PRO bądź zostanie wygenerowany nowy kod autoryzujący.

3.13.9. Kwota niewykorzystanego limitu jest automatycznie zwiększana następnego dnia roboczego po uznaniu kwotą zapłaty rachunku bankowego wierzyciela: ING Commercial Finance Polska S.A.

3.13.10. Kwota przyznanego limitu może zostać anulowana lub zmieniona w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

3.13.11. Klient dokonuje spłaty zobowiązań w ramach odroczonego terminu płatności wyłącznie na rachunek ING Commercial Finance Polska S.A., podany na dokumencie sprzedaży.

3.13.12. Klient dokonując zapłaty zobowiązany jest podać na przelewie wyłącznie numer faktury.

3.13.13. Opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek należności za Towar powoduje wstrzymanie realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta do czasu, gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

3.13.14. Cofnięcie przez ING Commercial Finance Polska limitu kredytowego powoduje wstrzymanie realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta do czasu, gdy Klient spłaci wszystkie zobowiązania wobec ING Commercial Finance Polska.

3.13.15. Za wybór sposobu zapłaty z odroczonym terminem płatności pobierana jest opłata w wysokości:
 • Przelew 10 dni bez opłaty
 • Przelew 30 dni, opłata stanowi 2,28% wartości faktury brutto
 • Przelew 60 dni, opłata stanowi 2,98% wartości faktury brutto
 • Przelew 90 dni, opłata stanowi 3,68% wartości faktury brutto
 • Przelew 120 dni, opłata stanowi 4,18% wartości faktury brutto
3.13.15.1. Dopuszcza się wprowadzenie innej wysokości opłat. Opłaty podane są przy zatwierdzaniu zamówienia na stronie rawpol.com

3.13.15.2. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

3.13.15.3. Do wysokości opłaty za wybór sposobu zapłaty z odroczonym terminem płatności doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce.

3.13.16. Terminy płatności, o których mowa w pkt 3.13.15. zostają udostępnione dla Klienta od razu po przyznaniu limitu.

3.13.17. Kwota ww. opłaty wyszczególniona jest na fakturze jako oddzielna pozycja lub też może być doliczona do wartości Towarów.

3.13.18. Wystawiona korekta do faktury z odroczonym terminem płatności nie powoduje automatycznego zmniejszenia zobowiązania faktury źródłowej na co konieczna jest zgoda ING Commercial Finance Polska S.A.

3.13.19. W przypadku gdy formą płatności jest przelew z odroczonym terminem płatności, wysyłka lub odbiór Towaru następuje po otrzymaniu poprawnego autoryzującego kodu SMS wysłanego z numeru telefonu służącego do potwierdzania transakcji podanego we wniosku.

3.13.20. Na dokumencie potwierdzającym złożenie zamówienia zwanym dokumentem PRO, wartość kwoty do autoryzacji powiększono o 5% wartości zamówienia, lecz nie więcej niż 300 PLN na wypadek rozbieżności między zamówieniem, a fakturą właściwą.

3.13.21. W przypadku braku możliwości opłacenia faktury w terminie, Klient może skorzystać z opcji wydłużenia terminu płatności o dodatkowe 30 dni.

3.13.22. Wydłużenie terminu płatności może mieć zastosowanie dla faktur, gdzie łączny termin płatności z wydłużeniem nie będzie dłuższy niż 120 dni.

3.13.23. Aby móc wydłużyć termin płatności, Klient musi posiadać aktywny limit i nie może posiadać zaległości płatniczych do żadnej faktury.

3.13.24. Dyspozycję wydłużenia terminu płatności Klient powinien zgłosić maksymalnie na 2 dni robocze przed wymaganym terminem płatności danej faktury.

3.13.25. Opłata za wydłużenie terminu płatności o 30 dni wynosi 2,28% + VAT wartości faktury brutto. Na taką kwotę zostanie wystawiona faktura z terminem płatności zgodnym z datą, na jaką została wystawiona przedłużona faktura.

3.13.26. Opcja wydłużenie terminu płatności o 30 dni dostępna na stronie ird.rawpol.com w zakładce "Rozrachunki-ING".

3.13.27. Wcześniejsza zapłata za faktury nie powoduje zmniejszenia czy anulowania opłaty za odroczony termin płatności.

4. FAKTURY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – STOSOWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

4.1. Możliwe jest wystawianie i przesyłanie przez RAW-POL na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.

4.2. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.3. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez RAW-POL w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

4.4. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz za sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

4.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.

4.5.1. Faktury przesyłane w formie elektronicznej to: faktura, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura korygująca zaliczkę, duplikat faktury, duplikat faktury korygującej, duplikat faktury zaliczkowej, duplikat faktury korygującej zaliczkę.

4.5.2. W formie elektronicznej przesyłane są również: dokument rozliczający zaliczkę, korekta dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat korekty dokumentu rozliczającego zaliczkę.

4.6. Opis i warunki korzystania z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.1. Faktury przesyłane elektronicznie spełniają wymogi określone w przepisach dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur.

4.6.2. Warunkiem rozpoczęcia wystawiania i przesyłania na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej jest:

4.6.2.1. Wyrażenie przez Klienta zgody na wystawianie i przesyłanie na jego rzecz faktur w formie elektronicznej. Oświadczenie to Klient może złożyć telefonicznie, mailem, osobiście w siedzibie firmy RAW-POL lub na odpowiedniej stronie internetowej Serwisu podczas składania zamówienia. Oświadczenie Klient składa poprzez zaznaczenie checkbox wyrażając zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych.

4.6.2.2. Podanie przez Klienta adresu e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.2.3. Na życzenie Klienta zostanie wysłana na adres e-mail informacja potwierdzająca przyjęcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie faktur w formie elektronicznej.

4.6.3. RAW-POL rozpoczyna wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Klienta.

4.6.4. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa RAW-POL do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.6.5. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta wiadomość e-mail wraz z załączonym linkiem do samodzielnego pobrania faktur przez Klienta albo na przesłaniu faktury w formacie PDF jako załącznika do maila.

4.6.6. Wszystkie faktury Klienta dostępne są na stronie ird.rawpol.com.

4.6.7. Warunkiem udostępnienia faktur przesyłanych dla Klientów Rawpol w formie elektronicznej jest zalogowanie się Klienta na stronie rawpol.comlub na stronie ird.rawpol.com albo skorzystanie z przesłanego przez RAW-POL linka, o którym mowa w pkt 4.6.5.

4.6.8. Za moment doręczenia Klientowi faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.6.5. lub faktury w formacie PDF na serwer odbiorcy dla adresu e-mail podanego przez Klienta.

4.7. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.7.1. Zmiany adresu e-mail, na który RAW-POL ma przesyłać powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie, Klient może dokonać poprzez zgłoszenie mailowe na adres idok@rawpol.com lub za pośrednictwem strony rawpol.com. Na nowo podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zmiany adresu dla faktur przesyłanych elektronicznie. Odpowiedzialność za dokonanie zmiany adresu i właściwe powiadomienie RAW-POL leży po stronie Klienta.

4.7.2. W przypadku braku powiadomienia RAW-POL przez Klienta o zmianie adresu e-mail, faktury przesyłane elektronicznie uważa się za skutecznie doręczone po dotarciu na serwer wiadomości e-mail wraz z załączonym linkiem do faktur na dotychczas obowiązujący adres e-mail.

4.7.3. Rezygnacji z wystawiania i otrzymywania faktur w formie elektronicznej można dokonać przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W tym celu należy wypełnić formularz „Oświadczenia o wycofaniu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej”. POBIERZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA. Podpisany dokument należy odesłać na adres: RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Julianów 50, 96-200 Julianów.

4.7.4. RAW-POL zaprzestaje wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dla Klienta od dnia następującego po dniu, w którym pozytywnie zweryfikował otrzymane oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Informacja o dniu zaprzestania przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana do Klienta na podany przez niego adres e-mail.

4.7.5. Ponowne skorzystanie z możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w § 4 pkt 4.6.2. Regulaminu.

5. FORMA DOSTAWY

5.1. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej (FedEx, DPD) o ile Klient nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych Towarów. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy Towaru.

5.1.1. Firmy spedycyjne FedEx oraz DPD działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

5.2. Istnieje możliwość dostawy Towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi zgodnie z wymaganiami tej firmy spedycyjnej.

5.2.1. Wysłanie Towaru firmą spedycyjną, z którą RAW-POL nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z RAW-POL .

5.3. Dla zamówień złożonych do godz. 14.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary:

5.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od RAW-POL. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (FedEx, DPD).

5.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze Towaru, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie RAW-POL.

5.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka Towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto RAW-POL.

5.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę Towaru w dniu złożenia zamówienia.

5.4.1. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

5.5. Zamówienia złożone po 14:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.

5.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.7. Z chwilą wydania przez RAW-POL Towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, a na nabywcę przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.8. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

5.9. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji dostawy.

5.10. W przypadku odbioru własnego przez Klientów Rawpol, Reis bądź Artbhp, Towary można odebrać z magazynu RAW-POL w godzinach od 08:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.11. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Towaru na rzecz Klienta. W przypadku odbioru osobistego przy wybranej formie zapłaty: odroczony termin płatności bądź przelew zaliczka wymagane jest okazanie dowodu osobistego osoby odbierającej Towar w celu potwierdzenia jej tożsamości.

5.12. Przy odbiorach własnych Towar dostarczany jest do skraju samochodu odbiorcy Towaru.

5.12.1. Istnieje możliwość odbioru Towaru przygotowanego na palecie. W przypadku odbioru Towaru na palecie, Klient zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każdą paletę zgodnie z cennikiem RAW-POL. W przypadku odbioru Towaru na paletach, Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Klienta czy też przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

5.13. W serwisie Rawpol Klient ma możliwość złożenia zamówienia na Towary posiadające na stronie internetowej status „Realizacja z magazynu producenta”. Składając zamówienie na Towar ze statusem „Realizacja z magazynu producenta” Klient zobowiązuje się do zapłaty za Towar w formie płatności dostępnych dla niego w serwisie Rawpol.

5.13.1 Czas oczekiwania na realizację zamówienia dla Towarów posiadających na stronie internetowej status „Realizacja z magazynu producenta” wynosi około 10 dni roboczych, chyba, że przy danym Towarze na stronie rawpol.com określono inny czas oczekiwania. Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu w magazynie producenta czy też może być różny w zależności od dostawcy danych Towarów. Wydłużenie terminu nie uprawnia Klienta do rezygnacji z zamówienia czy też innych roszczeń z tego tytułu.

5.14. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta. Faktury za zakupiony Towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż wskazane jako miejsce dostawy Towaru, w tym celu Klient zobowiązany jest poinformować RAW-POL o adresie, na który mają zostać przesłane dokumenty.

5.15. Kwota pobrania gotówki przez firmę spedycyjną od jednego Klienta nie może być większa w ciągu jednego dnia niż 10.000 PLN. Zapłata za Towar powyżej tej kwoty realizowana jest przez Klienta poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy RAW-POL przed odbiorem Towaru.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Klient wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

6.2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione Towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Realizacja z magazynu producenta” lub "Produkt dostępny do wyczerpania stanu magazynowego", a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru lub podano przy rejestracji zgłoszenia zwrotu na stronie idok.rawpol.com), za zgodą RAW-POL, nie później niż w ciągu 90 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

6.2.1. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient.

6.2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru RAW-POL w ciągu 3 dni roboczych wystawi fakturę korygującą oraz fakturę na Koszty Logistyczne związane z przyjęciem towaru na magazyn zgodnie z pkt. 6.6. RAW-POL zastrzega możliwość skompensowania Kosztów Logistycznych, o czym klient zostanie poinformowany.

6.2.3. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest pobranie faktury korygującej ze strony ird.rawpol.com. W przypadku klientów Rawpol, formę rozliczenia faktury korygującej, klient wybiera po jej pobraniu, na stronie ird.rawpol.com. W przypadku klientów Ogrifox, Reis i Artbhp forma rozliczenia faktury korygującej uzgadniana jest drogą mailową.

6.2.3.1. Pobranie korekty jest potwierdzeniem uzgodnienia jej z RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA i akceptacją warunków wystawienia faktury korygującej.

6.2.4. Odebranie przez Klienta spedycyjnego listu przewozowego, do którego została dołączona faktura korygująca lub listu poleconego jest równoznaczne z odesłaniem podpisanej kopii faktury korygującej. Przez odebranie faktury korygującej uważa się również pobranie jej ze strony internetowej ird.rawpol.com.

6.2.5. RAW-POL nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia. Zgłoszenie zwrotu towaru klient Rawpol przesyła przez stronę idok.rawpol.com lub w wypadku klientów Reis, Ogrifox oraz Artbhp poprzez wysłanie wiadomości na adres: idok@rawpol.com. Towar należy zwrócić do RAW-POL w przeciągu 10 dni od zaakceptowania zgłoszenia, w innym wypadku zgłoszenie będzie rozpatrywane ponownie.

6.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego Towaru i za zwrot do RAW-POL.

6.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany Towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej. W przypadku faktur korygujących przesyłanych drogą elektroniczną, pobranie faktury ze strony ird.rawpol.com równoznaczne jest z jej otrzymaniem i nie jest wymagany podpis.

6.6. RAW-POL wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 6.2 do pkt 6.5, jeśli prośbę Klienta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:

I. Zapłata w walucie PLN
a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.
b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.
c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.

II. Zapłata w walucie EURO
a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 5 EUR plus 2 EUR za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.
b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 5 EUR plus 2 EUR za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.
c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 5 EUR plus 2 EUR za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.

III. Zapłata w walucie USD
a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 5 USD plus 2 USD za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.
b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 5 USD plus 2 USD za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.
c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 5 USD plus 2 USD za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.

RAW-POL może pomniejszyć koszty obsługi zwrotu Towaru o przyznany Klientowi rabat. Wysokość rabatu zostanie podana przy rejestracji zgłoszenia zwrotu Towaru na stronie idok.rawpol.com

6.6.1. Klienci Raw-pol poprzez stronę idok.rawpol.com mogą zarejestrować zgłoszenie "Darmowego zwrotu towaru zakupionego na próbę". Zwolnienie z opłaty obsługi zwrotu Towaru oraz Kosztów Logistycznych ma zastosowane, jeżeli zwracany towar jest:
 • nowy, nieużywany,
 • posiada oryginalne metki oraz nieuszkodzone opakowanie jednostkowe,
 • nie ma oznak ingerencji tj. nie został poddany żadnym procesom zdobienia: haftu, nadruku itp.,
 • najmniejszą jednostką sprzedaży, jednorazowo z danego dokumentu,
 • zakupiony w ciągu ostatnich 30 dni oraz jeśli dany produkt nie był nabyty w innym rozmiarze przez ostatnie 6 miesięcy.
6.7. Nota do zakupionego obuwia marki COFRA - reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; otarcia i przetarcia szwów; zabrudzenia; zacieki i plamy; uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych; uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy; wygoda obuwia; fałdowanie skór z powłoką.

Zasady konserwacji:
Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować, wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego właściwego dla zastosowanego rodzaju skóry.
Ze względu na naturalne wykończenie skór, do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo-połyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie, przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować, wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Obuwie nie konserwowane nie podlega reklamacji. Przed ponownym przystąpieniem do pracy sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

Zasady reklamacji butów marki COFRA:
Buty marki COFRA podlegają gwarancji producenta do 12-miesięcy od daty zakupu, przy czym okres ten może ulec skróceniu w zależności od stopnia zużycia produktu, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie obuwia. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia obuwia lub nieprzestrzegania zasad konserwacji. W celu złożenia reklamacji Klient przesyła formularz reklamacyjny przez stronę idok.rawpol.com. Dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji na podstawie zdjęć reklamowanego Towaru. Zdjęcia muszą być przesłane wraz z formularzem reklamacyjnym. W przypadku, gdy konieczne będą oględziny reklamowanego Towaru, Klient zostaje o tym poinformowany i przesyła go na własny koszt na adres: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów. RAW-POL w imieniu klienta przekazuje zgłoszenie reklamacyjne do COFRA S.r.l. Producent obuwia w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamowanego Towaru wypowiada się na temat zasadności reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent może zaproponować naprawę towaru, wymianę towaru na nowy wolny od wad, zwrot zapłaty, obniżkę ceny lub rabat w innej formie. W ramach gwarancji Klientowi oferuje się zwrot ceny wyłącznie za jednoczesnym zwrotem obuwia.

Zasady reklamacji produktów marki MERIDA:
1. Urządzenia marki MERIDA, w tym pojemniki i dozowniki, podlegają gwarancji producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Na suszarki marki MERIDA okres gwarancji producenta wynosi 2 lata od daty zakupu pod warunkiem posiadania książeczki gwarancyjnej zawierającej potwierdzenie daty zakupu, numer seryjny urządzenia i stosowną pieczęć sprzedawcy.
2. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia urządzeń MERIDA lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.
3. Nie jest udzielana gwarancja na materiały eksploatacyjne marki MERIDA (mydła, płyny itp.).
4. W sprawach związanych z zasadami eksploatacji i z usterkami należy kontaktować się z biurem obsługi firmy MERIDA w Łodzi, nr tel. 42 678 54 58.
5. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać przez stronę idok.rawpol.com.
6. Po zgłoszeniu reklamacji do RAW-POL Klient odsyła Towar na własny koszt na adres: MERIDA Spółka z o.o., ul. Mazowiecka 15 , 92-215 Łódź.

6.8. Rozmiary produktów mogą odbiegać nieznacznie od podanych w tabelach wymiarów.

6.9. RAW-POL nie gwarantuje poprawności znakowania produktów kodami EAN. Klient we własnym zakresie może znakować produkty używając kodów dostępnych na stronie WWW.

6.10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Towarów zamówionych poprzez serwis Rawpol, czy też wnioski o zwrot Towaru należy składać przez stronę idok.rawpol.com i tylko zgłoszenia złożone w ten sposób będą rozpatrywane przez RAW-POL.
Dostęp do witryny iDOK mają wyłącznie konta założone przez Rawpol i dodatkowo tylko te konta, które chociaż raz złożyły zamówienie przez stronę www. Konta z Ogrifox, Reis oraz Artbhp nie mają dostępu do iDOK i zwrot w ich wypadku realizowany jest poprzez wysłanie maila do RAW-POL.

6.11. Dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji na podstawie zdjęć reklamowanego Towaru. Zdjęcia muszą być przesłane wraz z formularzem reklamacyjnym.

6.12. W przypadku, gdy konieczne będą oględziny reklamowanego Towaru, Klient przesyła go do RAW-POL na własny koszt.

6.13. Odpowiedzialność RAW-POL obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie ze strony RAW-POL), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności RAW-POL, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. RAW-POL rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu, ze względu na sposób komunikacji ze strony Klienta oraz inne okoliczności niezależne od RAW-POL, a które mogą bezpośrednio wpływać na długość rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego.

6.14. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent może zaproponować naprawę towaru, wymianę towaru na nowy wolny od wad, zwrot zapłaty, obniżkę ceny lub rabat w innej formie.

7. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ

7.1. Przy odbiorze Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Klient powinien w terminie 3 dni poinformować RAW-POL o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą oraz w terminie 7 dni przesłać do RAW-POL protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.

7.2. RAW-POL nie odpowiada za braki oraz wszelkie wady Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej określonej w pkt 7.1.

7.3. Odbierając Towar z magazynu RAW-POL odbiorca czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierający Towar w imieniu Klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu odbiorcy, RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności.

8. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

8.1. Do ceny Towaru firma RAW-POL dolicza podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Klient dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ma prawo nabyć oferowany przez firmę RAW-POL Towar ze stawką podatku VAT 0%, pod warunkiem że spełnia obydwa następujące warunki:

8.2.1 posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który podał firmie RAW-POL oraz

8.2.2. dostarczy firmie RAW-POL przed upływem terminu do złożenia przez RAW-POL deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowody, że Towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.3. W przypadku niespełniania przez Klienta któregokolwiek z warunków Klient dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) wyraża zgodę na doliczenie przez firmę RAW-POL do ceny netto nabywanego Towaru podstawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla nabywanych Towarów.

8.4. Klient wyraża zgodę na to, że dowodami, że Towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie Towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

8.4.1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że Towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy przewóz Towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

8.4.2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

8.5. Klient wyraża zgodę na to, że w przypadku wywozu Towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) niezależnie od wybranego przez Klienta środka transportu, klient oprócz dokumentów wskazanych powyżej, dostarczy firmie RAW-POL dokument Delivery Confirmation, w formie akceptowalnej przez RAW-POL (tj. dostarczenie oryginału dokumentu osobiście lub pocztą do siedziby firmy RAW-POL, odesłanie dokumentu w formie elektronicznej na idok@rawpol.com lub oznaczenie za pomocą systemu elektronicznego na ird.rawpol.com) zawierający co najmniej:

8.5.1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych Towarów;

8.5.2 adres, pod który są przewożone Towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;

8.5.3 określenie Towarów i ich ilości;

8.5.4. potwierdzenie przyjęcia Towarów przez nabywcę do miejsca, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.5.5. w przypadku transportu zorganizowanego przez Klienta, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone Towary, lub numer lotu - w przypadku gdy Towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

8.6. Klient wyraża zgodę na to, że nie odesłanie, odesłanie niekompletnych bądź niepodpisanych dowodów, że Towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej terminie 30 dni od daty realizacji zamówienia uprawnia firmę RAW-POL do wystawienia klientowi faktury korygującej zwiększającej cenę Towaru o wartości podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla nabywanego przez Klienta Towaru, płatnej w terminie 7 dni od daty wystawienia.

8.7. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie wskazanym w pkt 8.6 za fakturę korygującą o której mowa w pkt 8.6 Klienta wyraża zgodę na potrącenie wskazanej kwoty z zaliczek wpłaconych przez Klienta na poczet następnych nabyć Towarów.

9. USŁUGI ZDOBIENIA

9.1. Procedura wykonania usługi w przypadku nadruków wykonywanych bezpośrednio na odzieży:
 • Klient składając zamówienie na Towary informuje RAW-POL , iż na Towarach będą wykonywane zdobienia.
 • Następnie Klient kontaktuje się z firmą wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących zdobień.
 • Klient dokonuje zapłaty za Towary, na których ma zostać wykonane zdobienie korzystając z form płatności: odroczony termin płatności, zapłata kartą płatniczą on-line lub przedpłata.
 • Firma wykonująca zdobienia odbiera od RAW-POL Towary, wykonuje zdobienie i dostarcza z powrotem do RAW-POL.
 • Następuje wysyłka Towaru zgodnie z Regulaminem.
9.2. Procedura wykonywania usługi w przypadku wykonania emblematów:
 • Klient składa zamówienie i informuje RAW-POL , iż do tych Towarów będą wykonane emblematy.
 • Ustala się czy emblematy mają zostać wysłane z tą przesyłką czy też w innym terminie.
 • Następnie Klient kontaktuje się z firmą wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących emblematów.
 • W przypadku wysyłki Towarów bez oczekiwania na emblematy wysyłka następuje niezwłocznie, natomiast w przypadku wysyłki z oczekiwaniem na emblematy wysyłka następuje po otrzymaniu emblematów od firmy wykonującej zdobienia.
9.3. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za usługi zdobienia. Wszelkie pytania, uwagi czy reklamacje dotyczące takiej usługi należy kierować bezpośrednio do wykonawcy usługi zdobienia. Wykonawcami tych usług mogą być w szczególności następujące firmy : P.P.H.U. „HAFTRA” Soszyce 14A, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 046 8140501, 0609 062212, e-mail: haftrawa@vip.interia.pl oraz ZAKŁAD USŁUGOWY „LUPRINT” Soszyce 14A, 96-200 Rawa Mazowiecka.

9.4. Płatności za usługi zdobienia będą dokonywane odrębnie, według cennika wskazanego przez wykonawcę tych usług, na rachunek bankowy RAW-POL w formie przedpłaty, odroczonego terminu płatności lub zapłaty gotówką przy odbiorze Towaru.

10. AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR (DOSTĘPNY WYŁACZNIE DLA SERWISU Rawpol)

10.1. Autoryzowanym Dystrybutorem jest Klient, który zobowiązuje się, iż zakupione produkty będą służyć do dalszej odsprzedaży (nie będzie użytkownikiem tych produktów) oraz jego miesięczny obrót z RAW-POL nie będzie mniejszy niż 3500 zł netto. W przypadku, gdy w danym miesiącu obrót netto przekroczy 3500 zł, Klient uzyskuje tytuł Autoryzowanego Dystrybutora firmy RAW-POL i jest on ważny do końca następnego miesiąca niezależnie od wielkości dokonywanych pojedynczych zakupów. Korekta zmniejszając obrót poniżej 3500 zł netto w miesiącu, w którym Klient uzyskał status Autoryzowanego Dystrybutora powoduje wstrzymanie praw związanych z uzyskanym statusem.

10.2. RAW-POL nadaje Klientowi tytuł Autoryzowanego Dystrybutora w formie tzw. licencji dystrybucyjnej, zwanej dalej Licencją. RAW-POL może odmówić udzielenia Licencji , pomimo spełnienia przez Klienta warunków określonych w pkt. 10.1. , może również cofnąć Licencję w każdym czasie bez podania przyczyn. Licencja nie wymaga podpisu Klienta.

10.3. Licencja traci swoją moc w momencie utraty statusu Autoryzowanego Dystrybutora. Klient może również w każdym czasie zrezygnować ze statusu Autoryzowanego Dystrybutora. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

10.4. Suma obrotów za poprzedni i bieżący miesiąc wyznacza próg cenowy Klienta na następny miesiąc, opisany w dalszej części Regulaminu.

10.4.1. Klient uzyskuje korzystniejszy próg cenowy w bieżącym miesiącu, gdy suma obrotów z poprzedniego i bieżącego miesiąca przekroczy dotychczasowy próg cenowy.

10.4.2. Tymczasowy próg cenowy (dostępny wyłącznie przy dokonywaniu zakupu Towarów poprzez serwis Rawpol).

10.4.2.1. Jeżeli suma obrotów za poprzedni i bieżący miesiąc powoduje w kolejnym miesiącu spadek do niższego progu cenowego, Klient uzyskuje na okres 4 następnych miesięcy tymczasowy próg cenowy dający możliwość otrzymania cen z posiadanego wcześniej progu cenowego.

10.4.2.2. Tymczasowy próg cenowy automatycznie zostaje zastąpiony progiem cenowym, gdy suma obrotów za poprzedni i bieżący miesiąc zrówna się z progiem tymczasowym lub jest od niego wyższa.

10.4.2.3. Różnica między ceną z uzyskanego progu cenowego, a ceną z tymczasowego progu cenowego rozliczana jest z posiadanej kwoty Gold Points – opisanej w dalszej części Regulaminu. W trakcie danego miesiąca dopuszcza się powstanie ujemnej kwoty Gold Points.

10.4.2.4.Jeżeli na początku danego miesiąca Klient posiada tymczasowy próg cenowy, a salda kwoty Gold Points nie jest dodatnie, zastosowanie mają w tym miesiącu ceny z uzyskanego progu cenowego.

10.4.2.5. W trakcie obowiązywania tymczasowego progu cenowego niewykorzystana w danym miesiącu kwota Gold Points przechodzi na jeden kolejny miesiąc. W przypadku, gdy tymczasowy próg cenowy przestaje obowiązywać w trakcie miesiąca, nierozliczona w danym miesiącu kwota Gold Points również przechodzi na jeden kolejny miesiąc.

10.4.2.6. Możliwość skorzystania z obniżenia cen o dodatkowe 7% (pkt. 14.15.4. regulaminu) obowiązuje, gdy Klient nie posiada tymczasowego progu cenowego.

10.4.3. Progi cenowe (dostępne poprzez odpowiednie dokonanie zakupu Towarów wyłącznie w serwisie Rawpol) kształtują się następująco:

próg cenowyOrientacyjna marża / rabatSuma wykonanego obrotu w PLN (netto)
cena (A)cena podstawowa-
cena (B)minus ok. 7-15% od ceny A500 - 1100
cena (C)minus ok. 9-18% od ceny A1100 - 1900
cena (D)minus ok. 12-20% od ceny A1900 - 3400
Cena Dystrybutora (F1)marża do ceny podstawowej ok. 29 - 51%3400 - 6000
Cena Dystrybutora (F2)marża do ceny podstawowej ok. 31 - 53%6000 - 13000
Cena Dystrybutora (F3)marża do ceny podstawowej ok. 33 - 55%13000 – 28000
Cena Dystrybutora (F4)marża do ceny podstawowej ok. 35- 57%28000 - 58000
Cena Dystrybutora (F5)marża do ceny podstawowej ok. 37 - 59%58000 - 98000
Cena Dystrybutora (F6)marża do ceny podstawowej ok. 39 - 63%98000 – 180000
Cena Dystrybutora (F7)marża do ceny podstawowej ok. 41- 66%180000 - 340000
Cena Dystrybutora (F8)marża do ceny podstawowej ok. 42 - 68%powyżej 340000

10.4.4. Na fakturze, którą przekroczono próg cenowy uwzględnione zostaną ceny z nowego progu.

10.4.5. Za wykonany obrót uznaje się sumę wystawionych dokumentów sprzedaży potwierdzających zakup pomniejszoną o wystawione korekty.

10.4.6. Kwota obrotu Klienta obliczana jest na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży bez uwzględniania kwoty rabatu z programu GOLD POINTS znajdującej się na tych dokumentach.

10.4.7. Aktualne ceny dostępne są na rawpol.com/cennik

10.5. Autoryzowany Dystrybutor otrzymuje dostęp do Platformy artBHP.pl. Potencjalni użytkownicy Towarów oferowanych przez RAW-POL mogą być odsyłani na strony Platformy artBHP.pl oraz na specjalnie do tego celu stworzoną mapę dystrybutorów. Mapa pozwala na skierowanie Klienta do odpowiedniego dystrybutora.

10.5.1. Klient, który uzyskał status Autoryzowanego Dystrybutora nabywa za 0.01 zł netto lub równowartość w obcej walucie, prawo do korzystania z witryny artBHP.pl. Kwota ta zostaje uwzględniona w kosztach logistycznych.

10.6. Każdy Autoryzowany Dystrybutor na mapie artBHP.pl otrzymuje zasięg o promieniu odpowiednim do przyznanego progu cenowego:

dystrybutor (cena F1) - 20 km
dystrybutor (cena F2) - 30 km
dystrybutor (cena F3) - 40 km
dystrybutor (cena F4) - 50 km
dystrybutor (cena F5) - 55 km
dystrybutor (cena F6) - 60 km
dystrybutor (cena F7) - 65 km
dystrybutor (cena F8) - 70 km

W przypadku gdy w danym promieniu nie ma żadnego dystrybutora, zostaną zaprezentowane dane dystrybutora znajdującego się najbliżej miejsca wyszukiwania.
Przyznany zakres może zostać zwiększony w wyniku prowadzonych kampanii promocyjnych.
Ilość firm jednocześnie prezentowanych w danym obszarze wyszukiwania wynosi maksymalnie 8 dystrybutorów. Prezentowane są firmy o najkrótszej odległości do miejsca wyszukiwania.
Aby firma Klienta była widoczna na mapie Autoryzowanych Dystrybutorów należy zaznaczyć tę opcję w panelu zarządzania Platformy artBHP.pl dostępnym pod adresem www.panel.artBHP.pl
Zakres informacji podanych na mapie dystrybucji ustala samodzielnie Autoryzowany Dystrybutor np. nazwa firmy, numer telefonu czy fax-u., e-mail. Istnieje również możliwość umieszczenia reklamy Dystrybutora. Mapa dystrybucji dostępna jest pod adresem rawpol.com/AD oraz z panelu głównego witryny artBHP.pl
Wybór na stronie www.panel.artbhp.pl opcji powodującej zaprezentowanie danych Klienta na mapie dystrybucji jako projektów internetowych firmy RAW-POL oznacza wyrażenie zgody na prezentację danych osobowych firmy Klienta.

10.7. Autoryzowany Dystrybutor może używać pełnej identyfikacji wizualnej artBHP.pl. Materiały źródłowe dostępne są pod adresem rawpol.com/artbhp. Materiały zawierają projekty: logo, papieru firmowego, kopert, wizytówek, nadruków na teczkach, szablony cenników, oznaczenia na samochodach, banery, szyldy reklamowe. Projekty nie mogą być modyfikowane poza podane możliwe warianty. Osoba posługująca się logiem artBHP.pl dołoży wszelkich starań celem zachowania dobrego wizerunku marki.

11. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

11.1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanego dalej „RODO”, w celach służących zawarciu i wykonaniu przez RAW-POL stosunku umownego pomiędzy Stronami oraz wystawiania dowodów księgowych, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu i wykonywania stosunków umownych pomiędzy Stronami, a w przypadkach wymaganych prawem także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

11.2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, RAW-POL dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w zakresie obsługi Klienta i marketingu. RAW –POL nie podejmuje względem Klienta na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11.3. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Klienta za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

11.4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator Serwisu, tj. RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Julianów 50, 96-200 Julianów, tel. +48 468 149 500, e-mail: idok@rawpol.com. Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Serwisie, składania zamówień i ich realizacji oraz do prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy oraz korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby trzeciej, Klient oświadcza i jest odpowiedzialny za to, że osoba ta wyraziła na to zgodę, w zakresie w jakim obejmuje dane konieczne do realizacji zamówień.

11.4.1. RAW-POL zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta, w tym danymi osobowymi użytkowników, o których mowa w pkt 11.5., dla których administratorem danych osobowych jest Klient oraz nieużywania tych danych dla celów innych niż określone przez RAW-POL, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami przed ich niestosownym użyciem, ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób.

11.4.2. RAW – POL będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez RAW-POL na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RAW-POL , w tym na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

11.4.3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od RAW –POL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

11.4.4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez RAW-POL odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.4.5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.5. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z udostępnianej Klientowi przez RAW–POL Platformy artBHP.pl jest wyłącznie Klient.

11.6. Klient włączając za pośrednictwem funkcjonalności Platformy artBHP.pl, o której mowa w pkt 13, moduł integracji z usługami podmiotu trzeciego lub dokonując samodzielnie takiej integracji z usługami podmiotu trzeciego, udostępnia osobie trzeciej samodzielnie i na własne ryzyko swoje dane osobowe oraz dane osobowe swoich klientów działających w oparciu o wykorzystywane przez siebie oprogramowanie w ramach Platformy artBHP.pl. Cel, sposób i warunki przetwarzania tych danych przez podmiot trzeci powinny być uregulowane osobną umową pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim, a RAW–POL nie odpowiada za skutki udostępnienia tych danych przez Klienta podmiotowi trzeciemu.

11a. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI

11a.5.1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z udostępnianej Klientowi przez RAW–POL i obsługiwanej samodzielnie przez Klienta Platformy artBHP.pl , a także danych osobowych swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów udostępnionych RAW-POL w celu rejestracji Klienta w Serwisie, składania zamówień i ich realizacji oraz do prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych, a wszystkie dane osobowe zebrane zostały zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zaś każdy podmiot danych osobowych wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, gdy jest to wymagane prawem.

11a.5.2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie, składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu oraz akceptując niniejszy Regulamin powierza RAW-POL przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów udostępnionych RAW-POL w celu złożenia i realizacji zamówienia oraz prowadzenia korespondencji handlowej, w zakresie ich przechowywania, utrwalania, opracowywania, udostępniania i usuwania, a także – w przypadku udzielenia Klientowi zgodnie z Regulaminem dostępu do samodzielnego korzystania z Platformy artBHP.pl i jej funkcjonalności przy prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej - powierza RAW – POL przetwarzanie danych osobowych użytkowników, o których mowa w pkt 11.5., w zakresie i celu koniecznym do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Platformy artBHP.pl i realizacji zawieranych za jej pośrednictwem przez Klienta umów z użytkownikami oraz w zakresie ich przechowywania, utrwalania, opracowywania, udostępniania i usuwania.

11a.5.3. Powierzenie RAW –POL przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 11a.5.2. następuje przez Klienta na czas trwania stosunku umownego pomiędzy Stronami lub do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku umownego albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.

11a.5.4. Rejestracja Klienta w Serwisie, złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu stanowią udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a RODO, a RAW –POL jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art.4 pkt 8 RODO. RAW-POL przyjmuje upoważnienie Klienta do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych w inny sposób i dla innych celów niż wskazane w pkt 11a.5.2.

11a.5.5. Klient może dodatkowo upoważnić RAW-POL jako podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych w zakresie innych czynności niż te, które zostały wskazane w pkt 11a.5.2, przekazując RAW-POL dodatkowe zlecenie w tym zakresie drogą pisemną lub elektroniczną.

11a.5.6. W zakresie wskazanym w pkt 11a.5.2. RAW-POL zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa tak, aby przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą. RAW – POL zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. RAW-POL wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. W szczególności RAW-POL powinien zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11a.5.7. RAW–POL zapewnia, że powierzone mu dane osobowe będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.

11a.5.8. RAW-POL może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, które pełnić będą rolę podwykonawcy przy realizacji usług w ramach stosunku umownego pomiędzy Stronami (podpowierzenie), na co Klient wyraża ogólną zgodę. Lista podmiotów przetwarzających dostępna jest poprzez formularz
idok.rawpol.com
. RAW-POL zobowiązuje się informować Klienta o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając jednocześnie Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni od dnia poinformowania. Wniesienie sprzeciwu oznacza brak zgody Klienta na dodanie lub zastąpienie takiego podmiotu w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych przekazywanych na podstawie upoważnienia udzielonego RAW-POL zgodnie z pkt 11a.5.4.
W takim przypadku, o ile nie jest możliwa realizacja zamówień na podstawie stosunku umownego Stron z wyłączeniem podmiotu, co do którego Klient wniósł sprzeciw, RAW-POL uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania i anulowania realizacji zamówień, których wykonanie nie jest z tego powodu możliwe.

11a.5.9. Jeżeli do wykonania w imieniu Klienta konkretnych czynności przetwarzania RAW-POL korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w umowie między Klientem a RAW-POL, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. Spoczywająca na RAW-POL odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego ograniczona do wysokości 1000,00 zł lub równowartość w innej walucie.

11a.5.10. Gdy będzie to miało zastosowanie, RAW-POL uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, w miarę możliwości zobowiązuje się pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz udzielanie niezbędnych informacji, w celu należytego wywiązania się przez Klienta z obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności tych określonych w Rozdziale III oraz art. 32-36 RODO .

11a.5.11. RAW-POL zobowiązuje się udostępnić Klientowi, na żądanie Klienta, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełniania obowiązków dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W związku z powyższym obowiązkiem RAW-POL niezwłocznie poinformuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów ochrony danych osobowych.

11a.5.12. Klient może przeprowadzać kontrole zgodności czynności przetwarzania realizowanych przez RAW-POL z niniejszą umową i RODO. Klient jest zobowiązany jest poinformować RAW-POL co najmniej na 21 dni przed kontrolą, jeżeli ma ją wykonywać osoba trzecia. Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie godzin pracy obowiązujących w siedzibie RAW-POL lub innym miejscu wskazanym przez RAW-POL i nie powinna w nieuzasadniony sposób zakłócać normalnej działalności Przetwarzającego. Kontrola, o której mowa w niniejszym punkcie, powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby zabezpieczone były dane osobowe lub informacje poufne RAW-POL oraz osób trzecich, w szczególności innych podmiotów powierzających RAW-POL przetwarzanie danych osobowych.

11a.5.13. RAW-POL odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Klienta i użytkowników, o których mowa w pkt 11.5. Regulaminu, w związku z wykonywaniem przetwarzania danych na podstawie niniejszego upoważnienia przetwarzania udzielonego zgodnie z pkt 11a.5.4., wyłącznie w przypadku, gdy RAW-POL nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpo-średnio na niego jako podmiot przetwarzający lub gdy działał sprzecznie ze zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta do wysokości 1000,00 zł lub jej równowartość w innej walucie.

11a.5.14. Klient oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych RAW-POL i że powierzenie powyższe nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich.

11a.5.15. RAW- POL jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich elementów wchodzących w skład syste-mu informatycznego niezbędnego do przetwarzania powierzonych mu przez Klienta danych osobowych.

12. MATERIAŁY REKLAMOWE

12.1. Klient może wykorzystywać zdjęcia Towarów oraz materiały reklamowe (dalej łącznie jako „Materiały reklamowe”) dla celów związanych z promocją własnej sprzedaży, w tym może umieszczać te materiały na własnych stronach internetowych. Zgoda RAW-POL na wykorzystanie Materiałów reklamowych może być jednak w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyn. Materiały reklamowe mogą być pobierane ze strony rawpol.com/mediacenter z uwzględnieniem poniższych postanowień.

12.2. Klient uzyskuje zgodę do pobierania Materiałów reklamowych z chwilą złożenia kolejnego zamówienia zakończonego dokumentem VAT, jeżeli okres pomiędzy tym zamówieniem i jego poprzednim zamówieniem nie przekroczył 30 dni. Aby utrzymać ciągłość dostępu do Materiałów reklamowych, odstępy w zakupach nie mogą być dłuższe niż 30 dni. W przypadku, gdy termin 30 dni zostanie przekroczony, zgoda do pobierania Materiałów reklamowych zostaje cofnięta.

12.3. Pobrane Materiały reklamowe nie stanowią własności Klienta, w tym Klient nie nabywa do nich żadnych praw, co obejmuje także majątkowe prawa autorskie.

12.4. Pobierane przez Klienta Materiały reklamowe mogą być przez niego używane wyłącznie przy zachowaniu następujących zasad:
a) zdjęcia Towarów muszą być wyraźnie oznaczane logo marki produktu którego dotyczą;
b) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą RAW-POL, klient może użyć zdjęć Towarów bez oznaczania logo marki. W takim przypadku klient zobowiązany jest w treści opisu produktu, umieścić informację „Marka [nazwa użytej marki produktu] jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały zdjęciowe użyto za zgodą właściciela znaku towarowego”;
c) informacja „Autoryzowany Dystrybutor” może zostać wykorzystana tylko przez Klienta, który posiada ważny status Autoryzowanego Dystrybutora;
d) Klient nie może bez pisemnej zgody RAW-POL modyfikować zdjęć jak i pozostałych materiałów reklamowych;
e) Klient może umieścić na Materiałach reklamowych własne dane adresowe oraz własne warunki sprzedaży Produktów, w tym ich ceny;
f) użytkowanie przez Klienta Materiałów reklamowych, w tym również elektronicznych banerów reklamowych/informacyjnych, jest bezpłatne i nie wymaga pisemnej zgody na ich użytkowanie, z zastrzeżeniem wszystkich postanowień o których mowa w punkcie 12.4;
g) Klient może używać Materiałów reklamowych wyłącznie w następujących celach:
 • prezentacja, sprzedaż i reklama produktów oznaczanych marką, której dotyczą dane Materiały reklamowe;
 • oznaczanie stanowiska handlowego, na którym odbywa się sprzedaż produktów oznaczanych marką, której dotyczą dane Materiały reklamowe;
 • oznaczanie siedziby Klienta, jego nieruchomości oraz ruchomości, a także użycie na stronach internetowych oraz we własnych materiałach reklamowych, pod warunkiem, że służy to reklamie i sprzedaży produktów marki, której dotyczą dane Materiały reklamowe;
h) Klient może przekazać Materiały reklamowe swojemu klientowi do promocji produktów dostępnych w ofercie RAW-POL pod warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszym paragrafie oraz zobowiązania swojego klienta do przestrzegania tych zasad, za co Klient ponosi wobec RAW-POL pełną odpowiedzialność.

12.5. Klient może używać oznaczenia „Autoryzowany Dystrybutor” przy zachowaniu następujących zasad:
a) status Autoryzowanego Dystrybutora nadawany jest wyłącznie przez uprawnionego do prawa ochronnego do znaku towarowego (danej marki), lub w jego imieniu przez RAW-POL;
b) status Autoryzowanego Dystrybutora może być w każdej chwili cofnięty przez uprawnionego do prawa ochronnego do znaku towarowego (danej marki), jak i przez RAW-POL;
c) Klient może używać oznaczenia „Autoryzowany Dystrybutor” w odniesieniu do danej marki, wyłącznie w następujących celach:
 • prezentacja, reklama oraz sprzedaż, w tym oznaczanie stanowiska handlowego, w zakresie produktów, dla których Klient posiada ważny status „Autoryzowany Dystrybutor”;
 • oznaczanie siedziby Klienta, jego nieruchomości oraz ruchomości, a także użycie na stronach internetowych oraz we własnych materiałach reklamowych, pod warunkiem, że służy to reklamie i sprzedaży produktów, dla których Klient posiada ważny status „Autoryzowany Dystrybutor”.
d) wraz z utratą statusu Autoryzowanego Dystrybutora, Klient traci uprawnienia, o których mowa w niniejszym punkcie.

12.6. Klient może wykorzystywać we własnych materiałach reklamowych, w tym na swoich stronach internetowych, opisy produktów, które dostępne są rawpol.com, reis.pl, ogrifox.eu, artbhp.pl. W takich przypadkach Klient zobowiązany jest do podania używanego przez RAW-POL symbolu Towaru, którego dotyczy opis.

12.7 Niedopuszczalne jest użycie przez Klienta Materiałów reklamowych niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użycie Materiałów reklamowych, oznaczeń marek, a także oznaczenia „Autoryzowany Dystrybutor” w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem może być podstawą do podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec Klienta.

12.8. Wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym prawo wykorzystania Materiałów reklamowych, oznaczeń marek, informacji, nazw, znaków towarowych (w tym logotypów) mogą być w każdym czasie zmienione lub cofnięte przez RAW-POL bez podania przyczyn. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do respektowania zmienionych zasad lub natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania Materiałów reklamowych oraz trwałego usunięcia wszystkich posiadanych kopii Materiałów reklamowych, bez względu na formę ich utrwalenia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie podmioty, którym Klient udostępnił Materiały reklamowe stosownie do pkt 12.4., za działania i zaniechania, których Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec RAW-POL.

13. PLATFORMA artBHP.pl

13.1. RAW-POL jest administratorem Platformy internetowej artBHP.pl.

13.2. Platforma artBHP.pl, zwana dalej Platformą artBHP.pl” , została stworzony z myślą, aby Klienci firmy RAW-POL w bardzo szybki i profesjonalny sposób mogli zaprezentować swoją ofertę w Internecie. Umożliwia to zapoznanie się on-line z produktami znajdującymi się ofercie, przejrzenie zdjęć, opisów produktów, przesłanie zapytań ofertowych . Łatwe zarządzanie witryną pozwala na szybkie skonfigurowanie witryny, zaś szeroki zakres konfiguracji powoduje, iż praktycznie każda witryna jest inna. Przykładowe elementy konfiguracji to: wybór różnych kolorów witryn, wybór produktów, które mają być zaprezentowane, dowolne dostosowanie cen w sposób automatyczny lub ręczny, a także wiele innych elementów dostępnych w zależności od wersji.

13.3. W celu skorzystania z Platformy artBHP.pl Klient otrzymuje numer dostępowy, który stanowi jednocześnie subdomenę do domeny artBHP.pl . Numer dostępowy jest przekazywany z chwilą uzyskania statusu Autoryzowanego Dystrybutora. Witryna jest aktywowana w ciągu 24h od chwili uzyskania przez Klienta statusu Autoryzowanego Dystrybutora. Klient może poprzez panel zarządzania (panel.artbhp.pl) wprowadzić własną nazwę jako subdomenę i używać jej zamiennie z numerem dostępowym.

13.4. W ramach Platformy artBHP.pl oferujemy:
 • możliwość wprowadzenia własnego logo:
  - samodzielnie, z opcją pobrania oryginalnego tła do dalszej obróbki, celem zachowania kolorystycznej spójności serwisu
  - za naszym pośrednictwem – przesłanie logo w danym formacie
 • tworzenie własnego regulaminu (warunków współpracy)
 • wprowadzanie informacji o firmie – określenie misji, wizji, opisanie historii działalności firmy
 • możliwość podania danych kontaktowych w zakładce kontakt
 • możliwość budowania działu pomoc, tak by klientom łatwiej było poruszać się po serwisie. Udostępniamy domyślny tekst pomocy, który można poddać edycji.
 • automatyczne zakładanie strony - możliwość wyboru nazwy subdomeny
 • zakładanie i obsługę kont pocztowych. Przy zakładaniu konta pocztowego możliwość wpisania dowolnej nazwy oraz opcja przekierowania wiadomości na inne wskazane przez Państwa konta pocztowe
 • zmianę kolorów layoutu (wybór wersji kolorystyki sklepu)
 • możliwość zakładania sklepów swoim klientom i zarządzania tymi kontami
 • wprowadzanie nowości (może być zsynchronizowane z serwisem rawpol.com)
 • wprowadzanie promocji (może być zsynchronizowane z serwisem rawpol.com)
 • wybór produktów, które mają być prezentowane
 • pogląd strony sklepu
 • wersja Angielska, Niemiecka i Rosyjska serwisu
 • ustawienie widoczności danych firmy na mapie Autoryzowanego Dystrybutora (należy wprowadzić w panelu artbhp.pl te dane, które chcą Państwo zaprezentować i zatwierdzić ich widoczność)
 • możliwość dodawania do serwisu własnych produktów
 • możliwość generowania cennika do pdf - tak aby w łatwy sposób mogli je Państwo przesłać swoim klientom. Opcja wyboru produktów jakie mają się znaleźć w tym cenniku oraz możliwość wpisania stopki do tego cennika jak i też dodania nagłówka
 • w ramach konfiguracji cen m.in. uruchomienie prezentacji cen na www, wybór wyświetlania cen: netto, brutto lub brutto i netto oraz możliwość ustalania cen na prezentowane produkty.
 • ustalenie kosztów wysyłki Towaru do klienta (koszty stałe lub naliczane na podstawie wagi)
 • dodawanie własnych branż, kategorii i podkategorii, przypisywanie do nich własnych produktów i zarządzanie kolejnością ich prezentacji na WWW
 • przyjmowanie zamówień tylko na produkty, które są dostępne w danej chwili lub też przyjmowanie wszystkich zamówień (domyślnie wszystkie)
 • mechanizm zamówień oczekujących i zarządzania zamówieniami, które posiadają status zamówienia oczekującego.
 • powiadomienie klientów o dostępności Towaru z jednoczesną informacją do Państwa firmy - możliwość śledzenia ilość zamówień oczekujących z pozycji panelu zarządzanie
 • przyjmowanie zamówień tylko na wielokrotność jednostki sprzedaży Towaru lub możliwość sprzedaży każdej ilości
 • generowanie plików do porównywarek internetowych „nokaut” oraz „ceneo”
 • import plików w formacie CSV, XML, XLS do własnych systemów informatycznych
 • historie zamówień, a tam m.in.:
  - wybór statusów zamówienia: (domyślnie) otrzymano zamówienie, w trakcie przygotowania, zrealizowano
  - możliwość wpisania uwagi do zamówienia (uwagi te będą widoczne także przez osobę zamawiającą)
  - opcja "Dodaj produkty z tego zamówienia do koszyka rawpol.com" - automatyczne przekierowanie na rawpol.com i dodanie produktów do koszyka
  - do zamówień niezrealizowanych informacja czy dana ilość w zamówieniu klienta jest możliwa do realizacji w magazynie RAW-POL
 • możliwość generowania kodów rabatowych, które to uprawniają posiadacza takiego kodu do obniżenia ceny o dany %.
 • dostęp do korzystania z komunikatorów Gadu Gadu czy też Skype. Państwo decydują o dostępności (widoczność na głównej stronie witryny). Możliwość pisania do wszystkich osób jakie są dostępne w Gadu Gadu.
 • zakładkę, w której można sprawdzić listę produktów dostępnych na rawpol.com, a nie dostępnych w artbhp.pl
 • możliwość zaznaczenia, że dany produkt ma być ze zdobieniem
 • możliwość zakładania konta w artbhp.pl przez Państwa klientów
 • możliwość sprawdzenia ostatnio przeglądanych produktów
 • opcja „proponowane zamienniki” dla produktów, których obecnie nie ma na stanie w magazynie RAW-POL
 • dla każdego produktu kod EAN ułatwiający jego identyfikacje
 • możliwość bezpośredniej integracji z serwisem Allegro - aby mogli Państwo łatwo wystawiać tam produkty
 • możliwość umieszczenia naszych filmów wideo prezentujących produkty
 • możliwość przeniesienia zamówienia do Państwa systemu sprzedażowego - generowanie pliku EDI
 • możliwość umieszczania ikon portali społecznościowych
 • możliwość sprzedaży towarów po doliczaniu własnej marży
 • możliwość sprzedaży po cenie wyrażonej w obcej walucie
 • możliwość otrzymywania opinii od klientów na temat oferowanych produktów
 • możliwość dodania klientów do newslettera
 • możliwość prezentacji sklepu artbhp w wersji mobilnej dla telefonów i tabletów
 • możliwość przygotowania ofert dla klientów bezpośrednio z poziomu panelu
 • możliwość generowania pliku z ofertą produktów cyklicznie (codziennie, co tydzień, co miesiąc)
 • możliwość wprowadzenia porównywarki produktów w sklepie internetowym
 • możliwość przygotowania faktur dla klientów za pomocą programu FAKTUROWNIA.PL
 • automatyczne pobierania danych z artbhp.pl do Państwa serwisów
 • dostęp do generowania banerów:
  - z promocją i wysłania go do swoich odbiorców. Powiązanie z zakładka promocji
  - z nowościami, mogą Państwo wygenerować baner z danym produktem, który jest nowością i wysłać go do klienta. Jeden baner dla jednego produktu lub grupy produktów
 • w karcie produktu informacja o „polecanych” produktach
 • statystyki serwisu
 • dla ułatwienia wideo help - co oferuje artBHP.pl i jak się poruszać po panelu artbhp.pl
 • oraz inne elementy, które już są i będą dodawane
Przykładowy wygląd witryny dostępny jest pod adresem artBHP.pl. Prawo do użytkowania witryny wygasa z dniem pierwszego dnia miesiąca jeśli Klient nie dokonał zakupu w poprzednim miesiącu za minimum 1 zł netto. Ponowne nabycie prawa następuje automatycznie, gdy Klient dokona zakupu za minimum 1 zł. Dostęp aktywowany jest w ciągu 24 h po wykonaniu transakcji.

13.5. RAW-POL nie odpowiada za treści umieszczone przez Klientów na udostępnionych im witrynach a Klienci zobowiązują się umieszczać treści wymagane przez prawo jak i nie umieszczać treści bezprawnych.

13.5.1 RAW-POL nie ma wpływu na treść regulaminów, zawieranych umów oraz wszelkich innych treści umieszczanych na subdomenach Platformy, jak też RAW-POL nie ma możliwości ingerencji w poszczególne umieszczane na subdomenach treści. RAW-POL nie decyduje i nie jest inicjatorem umieszczenia jakichkolwiek treści na subdomenach jak też nie wybiera i nie decyduje o podmiotach korzystających z Platformy, posiadających i umieszczających treści na subdomenach.

13.6. RAW-POL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w każdym czasie zmian w funkcjonowaniu Platformy jak również prawo do odmowy dostępu do Platformy lub zablokowania tego dostępu, m.in. w razie powzięcia informacji o umieszczeniu treści bezprawnej przez Klienta lub klienta na prawach Klienta, przy czym RAW-POL nie ma obowiązku monitorowania ani weryfikowania tych treści.

13.7. Opłata za prawo do użytkowania logo artBHP.pl i Platformy artBHP.pl wynosi 0 zł miesięcznie. Opłata może ulec zmianie i wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia drogą elektroniczną.

13.8. Dla Autoryzowanego Dystrybutora pod adresem rawpol.com/mediacenter umieszczono materiały graficzne dotyczące projektu artBHP.pl do wykorzystania w promocji własnej firmy.

13.9. Klient może przekazać nieodpłatnie swojemu klientowi - w dalszej części regulaminu zwanego użytkownikiem Platformy artBHP.pl na prawach Klienta - dostęp do Platformy artBHP.pl poprzez wygenerowanie w panelu artBHP.pl dla niego nowej subdomeny.

13.9.1. Użytkownik Platformy artBHP.pl na prawach Klienta ma dostęp do serwisu gdy ten dostęp przysługuje Klientowi.

13.9.2. Klient nie może pobierać żadnych opłat od swojego klienta (użytkownika Platformy artBHP.pl na prawach Klienta) za udostępnienie jak i użytkowanie serwisu.

13.9.3. Użytkownik Platformy artBHP.pl na prawach Klienta związany jest postanowieniami pełnego regulaminu udostępnianego na rawpol.com, szczególne ma to znaczenie przy korzystaniu z udostępnionych materiałów reklamowych.

13.9.4. Użytkownik Platformy artBHP.pl na prawach Klienta nie może zbyć osobom trzecim przyznanego dostępu ani żadnych praw z nim związanych.

13.10. W przypadku automatycznego pobierania danych z Platformy artBHP.pl np. synchronizacja opisów, zdjęć, pobieranie danych o dostępności produktów w magazynie, Klient zobowiązany jest do umieszczenia na dole strony głównej swojej witryny informację: „Synchronizacja danych z artBHP.pl”. Dopuszcza się, użycie przed artBHP.pl nazwy w subdomeny Klienta otrzymanej do używania Platformy artBHP.pl

13.11. Klienci RAW-POL oraz użytkownicy Platformy artBHP.pl na prawach Klienta posiadający subdomeny w artbhp.pl realizują zamówienia swoich klientów w oparciu o własne indywidualne regulaminy.

13.12. W przypadku braku odwiedzin strony w danej subdomenie w okresie ostatnich 12 miesięcy, automatycznie zostaje usunięta nazwa subdomeny z konta Klienta i wraca do puli subdomen możliwych do wykorzystania.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

czukcza
14.1. RAW-POL zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.

14.2. Ceny Towarów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie, która została przez Klienta wybrana spośród listy dostępnych walut (PLN, USD, EUR). Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

14.3. Zasady współpracy określone w niniejszym Regulaminie dotyczą zarówno Klientów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru. W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami, dopuszcza się zmiany i odstępstwa od określonych w niniejszym Regulaminie zasad.

14.4. Dla Klientów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje cennik wyrażony w PLN, EUR oraz USD. Cennik oraz progi cenowe podano na stronie internetowej rawpol.com/pricelist.

14.5. Sprzedaż Towarów odbywa się w pełnych opakowaniach (wszystkie ceny są cenami Premium – określonymi w cenniku za zakup Towarów w pełnych opakowaniach zbiorczych). W przypadku zakupu partii Towaru w niepełnych opakowaniach w Serwisie RawPol cena jest podwyższona o koszty przepakowania tzw. repacking (szczegółowa informacja w tym zakresie podana jest przy każdym Towarze na stronie internetowej RAW-POL).
Repacking dla zamówień o wartości poniżej kwoty 150 PLN netto lub 100 USD lub 100 EUR zawiera także koszty związane z przygotowaniem paczki do wydania/wysyłki. Cena repacking'u dla takich zamówień wynosi wówczas nie mniej niż 9.60 PLN netto lub 3 USD lub 2,5 EUR w zależności od waluty zamówienia.

14.6. Zasady stosowania cen Premium odnoszą się również do sprzedaży dla Autoryzowanych Dystrybutorów.

14.7. RAW-POL zastrzega sobie prawo do indywidualnego kształtowania polityki cenowej, niezależnie od cennika

14.8. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – obowiązują ceny z chwili realizacji zamówienia.

14.9. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta złożenie oferty zawarcia umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem - zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Klienta w różnych odstępach czasowych w trakcie jednego dnia.

14.10. Aktualna instrukcja użytkowania danego Towaru znajduje się w witrynie internetowej pod adresem support.rawpol.com. W razie różnic między instrukcją użytkowania załączoną w formie pisemnej do Towaru a instrukcją podaną w witrynie internetowej, wiążąca dla Klienta jest ta ostatnia. Klient jest zobowiązany zapoznać się z aktualną instrukcją użytkowania i pobrać jej treść z podanej wyżej lokalizacji. Klient powinien również przekazać aktualną instrukcję użytkowania Towaru jego użytkownikowi. Pod adresem support.rawpol.com można również uzyskać dostęp do deklaracji zgodności.

14.11. W przypadku, gdy językiem urzędowym kraju przeznaczenia Towaru jest język inny niż język polski, Klient dokonujący zakupu jest zobowiązany do zweryfikowania czy produkt posiada instrukcję w języku kraju przeznaczenia i, w przypadku braku takiej instrukcji, jej dostarczenia użytkownikowi lub kolejnemu podmiotowi w łańcuchu sprzedaży.

14.12. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

14.13. Przed wykonaniem zdobienia lub innego rodzaju ingerencji w Towar należy dokładnie sprawdzić czy Towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. Wykonanie zdobienia lub innej ingerencji w produkt jest traktowane jako używanie produktu.

14.14. W przypadku sprzedaży Towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, RAW-POL może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego Regulaminu. W stosunku do danego asortymentu Towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. RAW-POL może wprowadzić możliwość wyboru przez Klienta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.

14.15. Program rabatowy GOLD POINTS (dostępny wyłącznie dla serwisu Rawpol).

14.15.1. Klient w ramach różnego rodzaju prowadzonych kampanii promocyjnych przy zakupach dokonywanych na fakturę, otrzymuje punkty zwane w pozostałej części Regulaminu GOLD POINTS lub w skrócie GP (GOLD POINTS nie są dostępne dla serwisów Reis oraz Ogrifox).

14.15.2. Punkty GP nie zostaną naliczone w przypadku, gdy dany produkt objęty jest inną promocją/rabatem.

14.15.3. Suma zebranych w danym miesiącu GOLD POINTS zamieniana jest z dniem pierwszego kolejnego miesiąca na PLN lub inną walutę w zależności od rodzaju waluty w jakiej dokonano zakupu produktów.

14.15.4. Sumę tę można wykorzystać na obniżenie ceny za transport lub jako dodatkowy 7% rabat na kupowane produkty w miesiącu, w którym daną kwotę naliczono. Warunki poszczególnych promocji mogą ten poziom rabatu jak i okres rozliczenia zmieniać. O sposobie rozliczenia punktów GP decyduje klient wybierając w zamówieniu właściwą opcje. Punkty nie zostaną rozliczone, jeśli nie zostanie wskazany w zamówieniu sposób rozliczenia.

14.15.5. Kwota niewykorzystana w danym okresie nie przechodzi na kolejne okresy. Wyjątek stanowi korzystanie z tymczasowego progu cenowego, o czym mowa w pkt 10.4.2.5 niniejszego regulaminu.

14.15.6. Rabat rozliczany jest do faktury VAT i nie ma zastosowania do produktów, na które zastosowano inną promocję/rabat.

14.15.7. W przypadku płatności w formie przedpłaty wystawiany jest dokument pro-forma, który zawiera w podsumowaniu informację o możliwości odliczenia kwoty z GOLD POINTS. Może tak się zdarzyć, że GOLD POINTS będą odliczone z inną fakturą zanim nastąpi płatność z dokumentu pro-forma, tak więc zaleca się tuż przed dokonaniem płatności wygenerowanie za pośrednictwem strony internetowej aktualnego dokumentu pro-formy lub sprawdzenie kwoty z GOLD POINTS możliwej do odliczenia.

14.15.8. Rabat w ramach uzyskanej kwoty z GOLD POINTS, w przypadku rozliczenia w transporcie udzielany jest do kwoty nie wyższej niż cena za transport podana w zamówieniu. Jeśli zamówienie spełnia warunki do obniżenia ceny za transport w ramach prowadzonych kampanii promocyjnych, to cena zostaje obniżona w pierwszej kolejności w ramach promocji i od obniżanej ceny następuje rozliczenie punktów Gold Points.
W przypadku rozliczenia na pozycjach towarowych rabat udzielany jest proporcjonalnie do wszystkich produktów znajdujących się na danej fakturze i nie przekracza 7% wartości faktury (wartość faktury netto przed rabatem) – o ile poszczególna promocja nie stanowiła inaczej. Jeśli w wyniku zaokrągleń nie można równomiernie rozłożyć rozliczanej kwoty z GP to rozliczana jest mniejsza kwota (aby nie przekroczyć wykorzystania kwoty z GOLD POINTS).

14.15.9. W przypadku wystawienia korekty na produkty, do których przyznano GOLD POINTS, ulegnie korekcie saldo punktów GP. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury VAT kosztowej lub nastąpi przeniesienie ujemnej wartości GP do rozliczenia w kolejnych okresach. Ujemne punkty GOLD POINTS oznaczają utratę prawa Klienta do uzyskania rabatu.

14.15.10. W przypadku rozliczenia większej ilości punktów GOLD POINTS niż klient posiada powstają punkty ujemne zwane kredytowymi. Punkty kredytowe rozliczane będą na początku każdego miesiąca z punktami uzyskanymi przez klienta do czasu ich całkowitego rozliczenia.

14.15.11. Kwota uzyskana w ramach punktów GOLD POINTS jest prawem do uzyskania rabatu na nowe (kolejne) zakupy. Kwota ta może być wykorzystana jako rabat do faktury VAT. Nie przewiduje się zwrotu uzyskanej kwoty w formie wypłaty gotówki czy też przelewu bankowego.

14.16. Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych Towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.

14.17. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

14.18. RAW-POL zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.

14.19. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem żadnego Serwisu, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w nich informacji i danych.

14.20. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

14.21. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie Serwisu, w tym cennik, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) a nie są ofertą.

14.22. Wszelkie podmioty korzystające z Serwisu zobowiązane są do nieumieszczania treści bezprawnych.

14.23. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnianie następujących wymagań technicznych:

14.23.1. Dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalniej 5 MBit/s dla pobierania informacji i 0.5MBit/s dla wysyłania informacji.

14.23.2. System operacyjny umożliwiający uruchomienie oprogramowania wymienionego w pkt. 14.23.3.

14.23.3. Oprogramowanie:
 • do korzystania z głównych funkcji Serwisu: przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi lub inna kompatybilna w najnowszej udostępnionej przez wydawcę wersji, umożliwiająca korzystanie z plików cookies, Java Script, i SSL.
 • do otwierania dokumentów tekstowych publikowanych w ramach serwisu: Adobe Acrobat Reader lub inne równoważne oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików w formacie PDF.
14.23.4. Sterowanie za pomocą urządzenie wejściowego umożliwiającego wpisywanie tekstów oraz interakcję z elementami serwisu (przewijanie, aktywowanie)

14.23.5. Urządzenie wyjściowe umożliwiające wyświetlanie obrazu. Zalecane parametry urządzenia wyjściowego:
 • Rozdzielczość: dla serwisu desktopowego: 1366x768px, dla serwisu mobilnego 360x640px,
 • Reprodukcja barw: możliwość wyświetlania obrazów RGB true-color (minimum 8 bitów na kanał koloru - zdolność reprodukcji 16,7M barw).
14.23.6. Zalecane jest podczas korzystania ze Strony internetowej posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.

14.24. RAW-POL nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w związku z niespełnianiem przez jakiegokolwiek użytkownika Serwisu wymagań technicznych wskazanych powyżej.

14.25. Umowa o świadczenie usług cyfrowych oraz o udostępnienie treści cyfrowych Serwisu zawierana jest w chwili uzyskania przez jakiegokolwiek użytkownika dostępu do wybranej strony internetowej wchodzącej w skład Serwisu, co może mieć miejsce m.in. poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego i uzyskanie dostępu do treści strony internetowej lub poprzez skorzystanie przez użytkownika z przekierowania na stronę internetową wchodzącą w skład Serwisu i uzyskanie dostępu do treści strony internetowej. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wyjścia przez użytkownika ze strony Serwisu lub z chwilą zlikwidowania indywidualnego konta użytkownika, w razie jego założenia przez użytkownika na stronie Serwisu, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. W razie założenia indywidualnego konta, umowa trwa przez cały okres posiadania konta. Zawieranie i rozwiązywanie umów sprzedaży z Klientami dokonywane jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zasadach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

14.26. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy RAW-POL oraz na adres e-mailowy: idok@rawpol.com. Na zgłoszenia odpowiemy w terminie do 30 dni.

14.27. Aktualna treść Regulaminu może zostać pobrana w formacie PDF umożliwiającym utrwalenie na urządzeniu pod adresem: www.rawpol.com/regulamin.

ad
Information clause on the GDP * Cookies * Back: Information
View in other languages:Terms of use PL * Terms of use RU * Terms of use DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )