Organizator:

19.10.2022, godz.9:00

Bezpłatne seminarium stacjonarne w Łodzi

Poznaj innowacyjne rozwiązania w rękawicach oraz obuwiu i zyskaj przewagę nad konkurencją!

Pobierz plan seminarium
Termin zgłoszenia uczestnictwa upłynął 18.10.2022r.

W trosce o bezpieczeństwo, zarówno użytkowników środków ochrony indywidualnej, jak i naszych dystrybutorów, firma Raw-Pol intensywnie współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Łodzi. W ramach tej współpracy chcieliśmy zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium pod tytułem "Środki ochrony rąk i nóg z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowych" dotyczące nowatorskich rozwiązań w konstrukcji rękawicach i obuwiu, które wkrótce pojawią się na rynku.

Na wydarzenie mogą Państwo również zaprosić przedstawicieli swoich klientów, którzy są użytkownikami środków ochrony indywidualnej i zajmują się tematyką BHP w firmach - tematyka seminarium na pewno zainteresuje osoby zajmujące się doborem, lub też zakupem środków ochrony rąk i nóg w zakładach pracy, chcące poszerzyć wiedzę związaną z możliwościami wdrożenia do praktyki innowacyjnych wyrobów ochronnych.

Termin seminarium:
19.10.2022 r., godz.9:00
Miejsce seminarium:
Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB,
Łódź, ul. Wierzbowa 48, Sala konferencyjna
Termin zgłoszenia uczestnictwa upłynął 18.10.2022r.
Rozkład dnia:
9.00 – 9.15 Powitanie gości na seminarium dr hab. inż. Emilia Irzmańska Kierownik Pracowni Ochron Rąk i Nóg
9.15 – 9.30 Inspiracje przyrodnicze a zabezpieczenia w środowisku pracy
9.30 – 10.30 Rozwiązanie self – healing do podeszw obuwia chroniącego przed zagrożeniami mechanicznymi i chemicznymi. mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk
Rozwiązanie gecko – paw do rękawic chroniących przed zagrożeniami chemicznymi oraz rękawic medycznych. dr hab. inż. Emilia Irzmańska
Rozwiązanie cross – cut do rękawicach chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi – przecięciem. mgr inż. Paulina Kropidłowska
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 - 12.00 Prezentacja materiałów informacyjnych dotyczących realizowanych rozwiązań.
Prezentacja możliwości badawczych innowacyjnych materiałów w laboratorium CIOP-PIB.
mgr Natalia Litwicka
mgr inż. Paulina Kropidłowska
12.00 – 12.30 Wypełnienie ankiet przez uczestników. Podsumowanie seminarium. uczestnicy seminarium,
prowadzący
Dziękujemy za udział w seminarium!
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:19.10.2022 - Learn about innovative solutions in gloves and shoes and gain an advantage over the competition! PL * 19.10.2022 - Learn about innovative solutions in gloves and shoes and gain an advantage over the competition! RU * 19.10.2022 - Learn about innovative solutions in gloves and shoes and gain an advantage over the competition! DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )