1 § Z jakich przepisów wynika obowiazek opracowania przez pracodawce instrukcji BHP? Jaki przepis nakłada na pracodawcę obowiązek opracowania instrukcji bhp lub procedur bezpiecznego wykonywania prac przez zatrudnionego pracownika? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 2374 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Niezależnie od powyższego obowiązku, rolą pracodawcy, zgodnie z § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest udostępnienie pracownikom, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bhp. Zobacz także: Wzory instrukcji BHP Obowiązek informacyjny pracodawcy Bezpieczne wykonywanie pracy wymaga prawidłowej realizacji obowiązków zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników. Po stronie pracodawcy, jako organizatora procesu pracy, stoją liczne obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy normujących zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownicy, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń zawodowych, są osobami, wobec których każdy pracodawca musi w sposób prawidłowy wypełniać obowiązki informacyjne – zwłaszcza w obszarze bhp. Rolą pracodawcy jest przekazywanie pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy: • na poszczególnych stanowiskach pracy • przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Ponadto pracodawca musi zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Obowiązkiem pracodawcy jest także wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracodawca musi też potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp. Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com 2 Podstawy prawne Pracodawca, zgodnie obowiązującymi przepisami (art. 2374 § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), musi udostępniać pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące: • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz • wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, • udzielania pierwszej pomocy. Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać: • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, • czynności do wykonania po jej zakończeniu • oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Ponadto instrukcje bhp dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin. Obejrzyj na Portalu BHP webinar: Zasady tworzenia instrukcji BHP Polecamy także Poradnik pisania instrukcji bezpiecznej pracy w 7 krokach: Jak tworzyć instrukcje BHP? Podstawa prawna: • art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), • § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Autor: Sebastian Kryczka - prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:What regulations are the obligation for the employer to develop health and safety instructions PL * What regulations are the obligation for the employer to develop health and safety instructions RU * What regulations are the obligation for the employer to develop health and safety instructions DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )