1 M A G A Z Y N Jakie są wymagania BHP dotyczące RUSZTOWANIA RUCHOMEGO? ▶ rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, ▶ rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ▶ rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Nie jest zaliczana do prac na wysokości. Ten zestaw jest urządzeniem chroniącym pracownika przed upadkiem z wysokości. Należy zauważyć, że rozporządzenie w sprawie bhp podczas robót budowlanych ma przede wszystkim zastosowanie, jeżeli na zakładzie pracy prowadzone są roboty budowlane. Natomiast nie jest błędem wykorzystanie tych regulacji w przypadku innych prac z użyciem rusztowań. W zakresie wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy z użyciem rusztowań należy odnieść się do kilku podstawowych aktów prawnych: Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com ! 2 Wymagania organizacyjne w zakresie użytkowania rusztowań ! Odległości bezpiecznych odstępów między stanowiskami pracy wynoszą: ▶ w poziomie co najmniej 5 m, ▶ w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. UWAGA! Czytaj także na Portalu BHP: Praca na rusztowaniu lub w podnośniku koszowym jest pracą na wysokości Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania trzeba pamiętać, że: a. montaż rusztowań powinien odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną b. montaż i demontaż rusztowań mogą wykonywać tylko osoby posiadające uprawnienia montera rusztowań, wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego c. osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości d. rozpoczęcie korzystania z rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane e. odbiór rusztowania powinien być potwierdzony w protokole odbioru technicznego f. na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: ▶ wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, ▶ dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego g. przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną h. równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy Rusztowania, aby można je było bezpiecznie użytkować, powinny: ▶ posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów ▶ posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń ▶ zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy ▶ zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku ▶ posiadać poręcz ochronną – balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości ▶ posiadać piony komunikacyjne ▶ być ustawiane na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych Wymagania techniczne w zakresie rusztowań, w tym rusztowań ruchomych ! 3 ▶ posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, jeżeli są usytuowane w pobliżu miejsca poruszania się pieszych ▶ być przemieszczane za pomocą wyrównanej, utwardzonej, odwodnionej drogi, jej spadek nie może przekraczać 1%. (dotyczy przejezdnych) ▶ być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem (przejezdne) ▶ posiadać pomosty zmontowane tak, aby ich elementy nie mogły się poruszać w trakcie użytkowania oraz występujące przerwy między elementami pomostów i pionowymi środkami ochrony zbiorowej zapobiegającymi upadkom, były bezpieczne Podczas używania rusztowania ruchomego nie można: ▶ pozostawiać materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy; ▶ zrzucać elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych; ▶ jednocześnie na pomoście roboczym przebywać w więcej osób niż przewiduje instrukcja producenta; ▶ wykonywać gwałtownych ruchów, przechylać się przez poręcze, gromadzić wyrobów, materiałów i narzędzi na podeście oraz opierać się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście; ▶ przemieszczać rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie. Rusztowania powinny być sprawdzane przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjnobudowlane: ! Przegląd rusztowań Czynności zabronione podczas korzystania z rusztowań ruchomych ! Czytaj także na Portalu BHP: Przegląd rusztowań w 7 krokach po silnym wietrze, po opadach atmosferycznych, po działaniu innych czynników niebezpiecznych, w przypadku przerw roboczych dłuższych niż 10 dni, okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Podstawa prawna ▶ § 109 , § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 119, § 120, § 121, § 124, § 125, § 126, § 127, § 130, § 131, § 132 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401); ▶ § 8c, § 8d rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745); ▶ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 583). Autor: Kamil Szyszkiewicz - Główny specjalista ds. bhp - Wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp - Ekspert Portalu BHP
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Health and safety requirements for the mobile scaffolding PL * Health and safety requirements for the mobile scaffolding RU * Health and safety requirements for the mobile scaffolding DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )