1 Uprawnienia Wyobraźmy sobie, że mamy halę wysoką na 10 m. Czy osoba, która wykonuje montaż rusztowania w takim pomieszczeniu powinna posiadać stosowne uprawnienia? Nie jest to bowiem montaż rusztowania na budowie. Czy wymagany jest odbiór takiego rusztowania? Jeżeli tak, kto może to zrobić? Czy są podstawy prawne regulujące ustawianie rusztowań, sposoby odbioru poza robotami budowlanymi? ? do rozstawiania rusztowań na hali magazynowej ODPOWIEDŹ: Tak! Osoby stawiające, jak i demontujące rusztowania w hali magazynowej powinny posiadać uprawnienia dla montażystów rusztowań. Czytaj także: Kto musi mieć uprawnienia montażysty rusztowań przy pracach remontowo-monterskich? Jak uzyskać uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań? Aby zdobyć uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań należy uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Następnie pracownik otrzymuje świadectwo oraz książkę operatora. Firmy zazwyczaj nawiązują współpracę z zewnętrzną jednostką szkoleniową w zakresie uzyskania wskazanych uprawnień. Zapewnia ona kurs wraz z przeprowadzeniem państwowego egzaminu przez wskazany instytut. Kto dokonuje odbioru rusztowania? Odbioru rusztowania dokonuje kierownik budowy lub osoba przez niego uprawniona. Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. ? ? Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com 2 Jakie przepisy regulują kwestie bezpieczeństwa pracy, w tym montażu i demontażu, na rusztowaniach? Podstawą prawną regulującą ustawianie rusztowań, sposoby jego odbioru, jest rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Poświęca ono cały rozdział 8 rusztowaniom i ruchomym podestom roboczym. Koniecznie należy zapoznać się z całą treścią rozdziału. Pozostałe regulacje poruszające temat pracy z wykorzystaniem rusztowań zostały opisane w dalszej części. Kolejne przepisy w zakresie stosowania rusztowań można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Znajdziemy tam wskazówki w zakresie bezpiecznego montażu rusztowań: 1. Elementy nośne rusztowania muszą być zabezpieczone przed poślizgiem poprzez przytwierdzenie ich do powierzchni nośnej albo muszą posiadać urządzenia przeciwpoślizgowe lub być zabezpieczone za pomocą innych środków o równoważnej skuteczności działania, powierzchnia nośna zaś musi mieć wystarczającą nośność. 2. Należy zapewnić stateczność rusztowania. 3. Rusztowania przejezdne muszą być zabezpieczone odpowiednimi środkami uniemożliwiającymi przypadkowe ich przemieszczenie się w trakcie pracy na wysokości. 4. W przypadku gdy elementy rusztowania nie są gotowe do użytkowania, w szczególności podczas ich składania, demontażu lub zmiany, muszą być: • znaczone znakami ostrzegawczymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, • odpowiednio odgraniczone za pomocą środków uniemożliwiających dostęp do strefy niebezpiecznej określonej w odrębnych przepisach (przepisy bhp przy pracach budowlanych). 5. Rusztowania mogą być montowane, demontowane lub istotnie zmieniane tylko pod nadzorem i przez osoby posiadające uprawnienia. 6. Osoba nadzorująca i pracownicy montujący, demontujący lub istotnie zmieniający rusztowania muszą mieć udostępniony plan montażu i demontażu włącznie z zawartymi w nim instrukcjami. 7. Wymiary, kształt oraz układ pomostów rusztowania muszą: • być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy i przenoszonego ciężaru, • zapewniać bezpieczną pracę i bezpieczne przejście. 8. Pomosty rusztowania muszą być zmontowane w taki sposób, aby: • ich elementy nie mogły się poruszać w trakcie użytkowania, • występujące przerwy między elementami pomostów i pionowymi środkami ochrony zbiorowej zapobiegającymi upadkom były bezpieczne. § § Praca szczególnie niebezpieczna – prace na wysokości Nie wolno zapominać, że praca na rusztowaniu to również praca na wysokości. Dlatego koniecznie należy zajrzeć do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Planując pracę na wysokości należy zapewnić: • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, • odpowiednie środki zabezpieczające, • imienny podział pracy, • kolejność wykonywania zadań, • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, • dostęp do miejsc wykonywania pracy tylko osobom upoważnionym i przeszkolonym. Badania lekarskie i szkolenia bhp Każdy pracownik wykonujący pracę na wysokości powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania takiej pracy. Na skierowaniu wpisuje się czynnik niebezpieczny – praca na wysokości. Czytaj także: Kto i kiedy powinien przeprowadzić szkolenie z zakresu pracy na wysokości? ! OPRÓCZ TEGO NALEŻY PRZESZKOLIĆ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W RAMACH SZKOLENIA STANOWISKOWEGO BHP W ZAKRESIE PRACY NA WYSOKOŚCI. Czytaj także: Praca na rusztowaniu zawsze w szelkach? Podsumowanie Organizacja pracy z wykorzystaniem rusztowania wymaga właściwego zaplanowania. Rusztowanie musi zostać postawione i odebrane przez osoby uprawnione. Szczegółowe wytyczne określa rozporządzenie w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to również praca na wysokości. Dlatego planując ją nie ma miejsca na błędy. Polecamy także: Jak ustalić, ile osób może jednocześnie pracować na rusztowaniu? 3 Podstawa prawna: • § 20 - § 21, § 108 - § 132 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); • art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351); • § 23, § 24, załącznik nr 1 – Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu; Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne, pozycja pkt. 4 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 583); • § 80 - § 81, § 106 - § 110 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650); • art. 229 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320); • § 11 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860); • § 8a - § 8e rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.). Autor: Kamil Szyszkiewicz - główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP 4
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Authorization to erect scaffolding in the warehouse PL * Authorization to erect scaffolding in the warehouse RU * Authorization to erect scaffolding in the warehouse DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )