1 TRANSPORT GAZÓW DŹWIGIEM TOWAROWO-OSOBOWYM Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com ?Czy w dźwigu towarowo-osobowym podlegającym pod UDT można przewozić gazy? Jeżeli tak to proszę napisać czy są przepisy, które regulują ilość tych gazów? W celu zweryfikowania informacji na temat transportu gazów dźwigiem towarowo-osobowym należy zajrzeć do instrukcji użytkowania konkretnego dźwigu towarów- osobowego oraz kart charakterystyki gazów, które mają być transportowane. Jeżeli w tych dokumentach nie ma żadnych wykluczeń w zakresie transportu zbiorników przenośnych, oznacz to, że jest to dopuszczalne. Przepisy przewidują użycie mechanicznego transportu do przemieszczania butli z gazami. Dla przykładu w karcie charakterystyki propan-butanu jest zapis „urządzenia elektryczne muszą być zabezpieczone przed wybuchem zgodnie z właściwymi normami”. Przepisy nie precyzują dokładnej ilości gazów jaką można przewozić w ten sposób. Takie informacje również mogą być wyżej opisanych dokumentach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest: 📗 transportowanie zbiorników przenośnych za pomocą urządzeń dźwignicowych z uchwytem elektromagnetycznym lub chwytakowym; 📗 podnoszenie zbiorników przenośnych za zawory. Czytaj także na Portalu BHP: Jak należy transportować po terenie zakładu gazy techniczne 2 Podstawowe wytyczne dla transportu zbiorników przenośnych: 📗 transport pojedynczych zbiorników przenośnych na terenie zakładu powinien odbywać się przy użyciu wózków przeznaczonych specjalnie do tego celu, 📗 ręczne przenoszenie zbiorników przenośnych na piętra lub rusztowania powinno odbywać się za pomocą specjalnych noszy, 📗 mechaniczne transportowanie i przesuwanie zbiorników przenośnych jest dopuszczalne po uprzednim stabilnym ich umocowaniu na transporterze. 📗 Prowadząc transport zbiorników przenośnych należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli: 📗 przed transportem butli z gazami, należy zapoznać się z ich kartą charakterystyki, 📗 gazów nie wolno przewozić z innymi towarami niebezpiecznymi np. farby, rozpuszczalniki itd., 📗 zawory butli muszą być zamknięte, 📗 butle muszą być zabezpieczone przed uderzeniami i utratą stabilności oraz być transportowane w pozycji pionowej, 📗 należy wprowadzić zakaz palenia w pobliżu transportu/przechowywania zbiorników przenośnych, 📗 jeżeli projekt butli przewiduje osłonę zaworu butlowego, to powinna ona być założona, 📗 nie wolno transportować butli z tlenem razem z materiałami łatwopalnymi, 📗 nie wolno przewozić butli z podłączonymi elementami armatury np. reduktor, 📗 nie wolno pozostawiać butli bez nadzoru, 📗 po przyjeździe na miejsce rozładunku, butle powinny być natychmiast rozładowane, 📗 butle z gazami potrafią ważyć nawet 90kg, należy mieć na uwadze dopuszczalne obciążenia środka transportu, 📗 butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami, 📗 przestrzeń ładunkowa musi być posprzątana i czysta, przede wszystkim podczas przewożenia butli z tlenem. Czytaj także na Portalu BHP: Wskazówki, jak przechowywać butle z gazami Czytaj także na Portalu BHP: Bezpieczne magazynowanie butli z amoniakiem Podstawa prawna 📗 § 19, § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 r., nr 7 poz. 59); 📗 Rozdział 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). Autor: Kamil Szyszkiewicz - Główny specjalista ds. bhp - Wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp - Ekspert Portalu BHP
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Transport of gases with a goods and passenger crane PL * Transport of gases with a goods and passenger crane RU * Transport of gases with a goods and passenger crane DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )