1 PRACE Z UŻYCIEM DRABIN Trzeba pamiętać, że drabiny stosuje się, gdy wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego jest nieuzasadnione. Powodem korzystania z drabin jest: ✓ niski poziom ryzyka, ✓ krótkotrwałe ich wykorzystanie, ✓ zaistnienie okoliczności, których pracodawca nie może zmienić. Przepisy bezpośrednio nie zabraniają prowadzenia prac spawalniczych z użyciem drabin. Jednak spawanie z użyciem drabiny może być wykluczone przez producenta drabiny. Informacje o tym, czy drabina może być wykorzystywana do spawania, znajdą się w instrukcji użytkowania drabiny. Użytkownik drabiny ma obowiązek zapoznać się z tym dokumentem. CZY PRZEPISY ZABRANIAJĄ SPAWANIA NA DRABINIE? CZY MOŻLIWE JEST JEDNAK SPAWANIE Z DRABINY? Przyjmijmy, że spawacze mają badania dopuszczające ich do pracy na wysokościach i pracując na drabinie atestowanej (przemysłowej). Poznaj opinię eksperta, czy dopuszczalne jest prowadzenia prac spawalniczych z użyciem drabin. O zastosowaniu drabin do wykonania pracy decydują wyniki oceny ryzyka. Ważne: Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com SPAWANIE NA DRABINIE CZY JEST DOZWOLONE? ODPOWIEDŹ: 2 Jeżeli praca na drabinach wymaga od pracownika: ✓ wychylenia się poza obrys urządzenia, na którym stoi albo ✓ przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, trzeba zapewnić pracownikowi, odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac, sprzęt chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełm ochronny. Dotyczy to również prac prowadzonych na wysokości do 2m. Pamiętaj o obowiązkowym przeglądzie drabin Czytaj także: Oprócz tego, podczas korzystania z drabin stosuje się praktykę trzech punktów podparcia, czyli: ✓ dwie stopy i dłoń lub ✓ dwie dłonie i stopa, które powinny stykać się z drabiną. Ponadto zgodnie z wymaganiami minimalnymi, drabiny: ✓ Muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania.Przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane. ✓ Zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec ich przemieszczaniu się i bujaniu. ✓ Używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy. ✓ Wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie. ✓ Przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione. ✓ Używa się je tak, aby przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracowników. ✓ Jeżeli pracownik ma przenieść ręcznie ładunek na drabinie, nie może to przeszkadzać w bezpiecznym trzymaniu się poręczy. ✓ Przenośne drabiny muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności. Bezpieczne dojście do stanowiska przy z użyciem drabiny przystawnej Czytaj także: BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z DRABINY PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH Co mówią przepisy o stosowaniu drabin przy robotach budowlanych? ✓ Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. ✓ W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. Praca wykonywana z użyciem drabiny (ćwiczenie szkoleniowe) Polecamy: PODSUMOWANIE Przed zastosowaniem drabiny, podczas wykonywania prac spawalniczych, trzeba dokonać rzetelnej oceny ryzyka. Jeżeli nie jest to praca krótkotrwała i stwarza duże ryzyko upadku z wysokości, drabiny należy zastąpić innymi bezpieczniejszymi rozwiązaniami. Mogą być to np.: ✓ rusztowania, ✓ platformy nożycowe lub ✓ drabiny platformowe. Ważne, aby przed użyciem tego wyposażenia sprawdzić obowiązujące przepisy. Zagrożenia przy pracach wykonywanych z drabiny – ocena ryzyka zawodowego Polecamy: Podstawa prawna • § 108, § 110 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650 ze zm.), • § 8a-b rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 178 poz. 1745), • § 141, § 220 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401). Kamil Szyszkiewicz - główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Welding on a ladder - is it allowed? PL * Welding on a ladder - is it allowed? RU * Welding on a ladder - is it allowed? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )