1 Rozstawianie rusztowań systemowych wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. • Jednak czy do rozstawienia rusztowania systemowego musi być projekt, czy wystarczy instrukcja użytkowania? • Natomiast, jeżeli mamy już rozstawione rusztowanie, kto dokonuje jego odbioru przed dopuszczeniem do użytkowania? • Kto dokonuje wpisów w dziennik budowy? • Kto dokonuje przeglądów codziennych oraz okresowych? Rusztowania i ruchome podesty robocze RUSZTOWANIA SYSTEMOWE - odbiór i użytkowanie MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWA N I A SYSTEMOWEGO Montaż rusztowań innych niż systemowe powinien odbywać się na podstawie projektu indywidualnego. Jeżeli montowane jest rusztowanie systemowe z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa, projekt indywidualny nie jest konieczny. Natomiast montaż, eksploatacja i demontaż takich rusztowań ma miejsce na podstawie instrukcji producenta. Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com Czytaj także: 2 Podstawa prawna • § 108-§ 132 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); • art. 14 Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351); • § 23, § 24, załącznik nr 1 – Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne, pozycja 4 Rusztowania budowlano- montażowe metalowe – montaż i demontaż rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 r., poz. 1461). Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP Rusztowania systemowe Są to konstrukcje budowlane, tymczasowe, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Osoby stawiające, jak i demontujące rusztowania powinny mieć uprawnienia dla montażystów rusztowań. Aby zdobyć uprawnienia należy uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Odbiór rusztowań Odbioru rusztowania dokonuje kierownik budowy lub osoba przez niego uprawniona. Jednak osoby te muszą mieć uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przeglądy rusztowań Okresowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu wykonuje: • kierownik budowy lub • osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac. Przegląd takie wykonuje: • kierownik budowy lub • osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Przegląd po przerwie roboczej dłuższej niż 10 dni, wykonuje go: • kierownik budowy lub • osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Codzienne, wykonują je: • pracownicy na co dzień pracujący na rusztowaniu. Dziennik budowy Wpisów do dziennika budowy w zakresie odbioru rusztowania oraz jego przeglądów dokonuje osoba, która wykonywała te działania. Będzie to kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub inne osoby uprawnione posiadające kwalifikacje wymienione powyżej. WAŻNE! Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta. Ponadto, jeżeli instrukcja producenta wymaga częstszych kontroli niż przewidują przepisy, należy zastosować się do zaleceń producenta. Zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem podestów ruchomych Czytaj także:
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:System scaffolding - commissioning and use PL * System scaffolding - commissioning and use RU * System scaffolding - commissioning and use DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )