1 Zgodnie z tym, co mówią przepisy przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny być szerokość co najmniej 0,75 m. Jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m. Co oznacza zapis: „ tylko do obsługi tych urządzeń”? Czy to znaczy, tylko do obsługi, a np. do serwisu, napraw, konserwacji nie muszą być zachowane te wymiary? Zapis „tylko do obsługi tych urządzeń” oznacza, że podana w przepisach szerokość przejść między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami nie dotyczy bezpiecznych szerokości dla wykonywania czynności: • serwisowych, • konserwacyjnych, • naprawczych czy • remontowych. Czynności powyższe, a w szczególności prace naprawcze i remontowe w wielu sytuacjach mogą zagrażać pieszym czy obsłudze sąsiednich maszyn, urządzeń. Dlatego też często wymagają zapewnienia większych szerokości, te określane przez przepisy. Co oznacza zapis: „tylko do obsługi tych urządzeń” w zakresie szerokości przejścia między maszynami? CO MÓWIĄ PRZEPISY NA TEMAT BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ? Przepisy dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn mówią, że: 1. Eksploatacja maszyn, tj.: • obsługa, • serwisowanie, • konserwacja, • naprawy, • remonty, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bhp oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny. Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com 2 WNIOSKI - PODSUMOWANIE 1. Na czas wykonywania innych czynności niż sama obsługa może być konieczne: • zwężenie przejścia, albo • zmiana przejścia dwukierunkowego na jednokierunkowe, albo • wyłączenie przejścia z użytkowania, czy zatrzymanie pracy na sąsiednim stanowisku. Uwaga! Powyższe wymaga wykonania odpowiedniego oznakowania i w miarę potrzeby wygrodzenia. 2. Decyzję o tym, jakie muszą być zachowane bezpieczne odległości i inne środki bezpieczeństwa, podejmują osoby organizujące prace: • serwisowe, • konserwacyjne, • naprawcze czy • remontowe w uzgodnieniu z kierownikiem produkcji i zaopiniowaniu przez służbę bhp oraz przedstawiciela pracowników, których temat dotyczy. 2. Maszyny: 1. instaluje się, umiejscawia oraz użytkuje w sposób: a. minimalizujący ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności poprzez zapewnienie dostatecznej przestrzeni między ich ruchomymi częściami a ruchomymi bądź stałymi elementami znajdującymi się w ich otoczeniu, b. zapewniający bezpieczne dostarczanie lub odprowadzanie używanej albo produkowanej energii bądź materiałów; 2. montuje się lub demontuje w bezpiecznych warunkach, w szczególności zgodnie z zaleceniami producenta. 3. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt, materiały itp. 4. Stanowiska obsługi maszyn powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. 5. Instrukcje maszyn dostarczone przez ich producentów powinny zawierać instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności. 6. Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa, a jeżeli oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób. 3 3. W zakładzie powinny być opracowane instrukcje dotyczące bezpiecznego wykonywania prac: • serwisowych, • konserwacyjnych, • naprawczych i • remontowych, uwzględniające występujące zagrożenia i niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko związane z zagrożeniami. Uwaga! Należy sprawdzić wymagania dla posadowienia maszyn i wymaganych wolnych powierzchni. Są one zapisane w instrukcjach dostarczonych przez producentów poszczególnych maszyn, urządzeń. Przemienna obsługa dwóch mszyn Polecamy: w czasie pracy, a kwestie BHP Podstawa prawna • art. 207, art. 212, art. 226, art. 2374, art. 23711a. § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.); • § 4, § 6, § 19, § 39, § 39a, § 41, § 45, § 46, § 47 ust.3, § 51 ust.2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.); • § 3.1 rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.); • § 50 ust. 6, § 59 ust. 1.pkt 19 rozporządzenia ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.). Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS, ekspert Portalu BHP
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Safety of machine use - regulations PL * Safety of machine use - regulations RU * Safety of machine use - regulations DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )