1 Zastanówmy się w takim razie, czy praca na rusztowaniach, podestach roboczych przy urządzeniach jest pracą na wysokości? Czy balustrada na wysokości 1,1 m z poprzeczką w połowie wysokości oraz deska krawężnikowa 15 cm jest traktowana jako stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości? Praca na rusztowaniach i podestach roboczych wzniesionych co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi jest pracą na wysokości. Jednakże praca z powyższych podwyższeń, wyposażonych w urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości, np.: • balustrada na wysokości 1,1 m z poprzeczką w połowie wysokości oraz • deska krawężnikowa 15 cm nie jest zaliczana do prac na wysokości. Ten zestaw jest urządzeniem chroniącym pracownika przed upadkiem z wysokości. PRACA na rusztowaniac h - pracą na wysokości WIOSNA CORAZ BLIŻEJ, A Z NIĄ REMONTY I PRACE BUDOWLANE Czytaj także: Praca na rusztowaniu lub w podnośniku koszowym jest pracą na wysokości Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com 2 O tym, czy konkretna praca na rusztowaniu lub podestach roboczych wymaga stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych decyduje osoba organizująca pracę na podstawie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Trzeba pamiętać, że pracownicy wykonujący prace z rusztowania czy podestu muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Natomiast instruktaż stanowiskowy pracowników wykonujących prace z rusztowania czy podestu musi uwzględniać zasady bhp obowiązujące przy tych pracach oraz wyniki oceny ryzyka zawodowego związanego ze wszystkimi zagrożeniami mogącymi przy nich wystąpić. W zakładzie musi być także opracowana instrukcja dotycząca prac z rusztowań i podestów wskazująca, jakie prace (czynności) wymagają bezpośredniego nadzoru oraz stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości i hełmów ochronnych. Podstawa prawna • art. 207, art. 212, art. 226, art. 229, art. 2373, art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.); • § 39, § 39a, § 41, § 80, § 81, § 105, § 106, § 107, 108, § 109, § 110 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.); • § 8a, § 8c rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.); • § 6 ust. 1, § 15 ust. 2, § 133 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Lesław Zieliński - były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS Kto i kiedy powinien przeprowadzić szkolenie zakresu pracy na wysokości? Ważne Niezaliczenie prac do pracy na wysokości wymaga spełnienia poniższego warunku - rodzaje wykonywanych prac czy poszczególnych czynności nie mogą wymagać od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. Polecamy:
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Work on scaffolding - work at height PL * Work on scaffolding - work at height RU * Work on scaffolding - work at height DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )