Często pracownicy wykonują pracę poza zakładem pracy. Czy w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest dostarczać w formie przydziału, środki higieny osobistej (papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło) pracownikom, którzy częściowo (50% czasu pracy) wykonują swoją pracę poza obiektem pracodawcy? Szczególnie jeżeli pracodawca zapewnia te środki na zasadach ogólnodostępnych w pomieszczeniach sanitarnych na terenie swoich obiektów. Mówiąc wprost, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Powyższy obowiązek jest niezależny od miejsca wykonywania pracy! Tym samym niezapewnienie pracownikom wspomnianych środków, w przypadku wykonywania w połowie wymiaru czasu pracy obowiązków poza zakładem pracy, oznaczałoby przerzucenie ryzyka finansowego prowadzonej działalności na pracownika. Jest to postępowaniem niezgodnym z przepisami prawa pracy. Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com OBOWIĄZEK dostarczania pracownikom środków higieny osobistej, a miejsce wykonywania pracy Czytaj także: Kiedy można zrezygnować z indywidualnego przydziału środków higieny osobistej pracownikom? Urządzenia HIGIENICZNOSANITARNE oraz środki HIGIENY OSOBISTEJ Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zasadą jest, że pracodawca jest w szczególności zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Rozwinięcie powyższej zasady znajduje się w przepisach rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które reguluje szczegółowo problematykę pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych oraz zaopatrzenia pracowników napoje i środki ochrony osobistej. Środki HIGIENY OSOBISTEJ dla pracowników - niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków Przydzielenie środków higieny osobistej nie budzi absolutnie żadnych wątpliwości, gdy praca wykonywana jest na terenie zakładu pracy. Problem może pojawić się, jeżeli pracownik w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy wykonuje swoje obowiązki poza zakładem. W takiej sytuacji pracodawca może mieć uzasadnione wątpliwości czy powinien przydzielać pracownikom środki higieny osobistej, również w związku z tym, że wykonują swoją pracę poza zakładem. Odnosząc się do powyższego dylematu, należy zauważyć, że pracodawca musi zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej. Natomiast ilość i rodzaje tych środków powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Powyższa zasada wynikająca z przepisów rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp nie wskazuje, że środki higieny osobistej powinny być zapewnione wyłącznie na terenie zakładu pracy. Tym samym należy przyjąć, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wspomnianych środków również poza czasem pracy realizowanym w zakładzie, gdy połowa wymiaru czasu pracy realizowana jest poza zakładem. Podstawa prawna: art. 233 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510), § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Autor: Sebastian Kryczka - prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania Czytaj także: Jak rozwiązać przyznawanie pracownikom środków higieny osobistej w przypadku dłuższej nieobecności w pracy? WAŻNE! Pracodawca musi zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których: • rodzaj, • ilość i • wielkość powinny być dostosowane do: 1. liczby zatrudnionych pracowników, 2. stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 3. warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Niezależnie od powyższego, pracodawca musi dostarczać pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. UWAGA! Jeżeli pracodawca uznałby, że środki higieny osobistej będzie przydzielał wyłącznie przy pracach wykonywanych na terenie zakładu, ryzykuje, że pracownicy złożą skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Skarga taka zainicjuje czynności kontrolne u pracodawcy. Mogą się one wówczas z dużym prawdopodobieństwem zakończyć wydaniem nakazu administracyjnego, w którym inspektor zobowiąże pracodawcę do zapewnienia środków higieny osobistej – również w ramach wykonywania prac poza zakładem.
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:The obligation to provide employees with personal hygiene products, and the place of work PL * The obligation to provide employees with personal hygiene products, and the place of work RU * The obligation to provide employees with personal hygiene products, and the place of work DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )