1 Rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego takich pracowników. Przepis ten zawiera wykaz prac wzbronionych młodocianym obejmujący prace, przy których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne oraz prace szczególnie uciążliwe i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Są to prace: • związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, • wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała, • zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, • w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych, • stwarzające zagrożenie wypadkowe. Ponadto, rozporządzenie określa wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego. Rozporządzenie obliguje, aby w celu umożliwienia zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianym pracodawca, na podstawie wykazów prac wzbronionych młodocianym, określonych w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do powyższego aktu prawnego, sporządził wykazy prac wykonywanych w jego zakładzie pracy: 1. wzbronionych młodocianym, 2. wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego. W ustalaniu przez pracodawcę zakładowych wykazów prac wzbronionych młodocianym, uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi. Normy dzwigania dla pracowników młodocianych § § W wielu firmach zatrudniani są pracownicy młodociani. Jednakże nie każda praca może być przez nich wykonywana. Jednym ograniczeń są normy dźwigania. Czy wiesz, jakie są normy dźwigania dla pracowników młodocianych (chłopców i dziewczyn) przy pracy stałej oraz pracy dorywczej? Czytaj także: Sprawdź, jak przygotować się na przyjęcie młodocianego na praktykę uczniowską Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com 2 Natomiast w załączniku nr 1 do przywołanego rozporządzenia znajdziemy wykaz prac wzbronionych młodocianym, określający prace związane z: • nadmiernym wysiłkiem fizycznym, • wymuszoną pozycją ciała oraz prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Do prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym zalicza między innymi: • prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów; • prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają: • prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu, przy przetaczaniu beczek, bali, kloców itp. • ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej: • ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej: • dla dziewcząt – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 2.300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę, • dla chłopców – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 3.030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę. • przy pracy dorywczej: • dla dziewcząt – 14 kg, • dla chłopców – 20 kg, • przy obciążeniu powtarzalnym: • dla dziewcząt – 8 kg, • dla chłopców – 12 kg. Podstawa prawna: • załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1509). Autor: Halina Góralska - główny specjalista ds. bhp, wykładowca akademicki przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem Czytaj także na Portalu BHP: Przypomnij pracowikom zasady BHP przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków Czytaj także: 17 obowiązków pracodawcy przy ręcznych pracach transportowych • przy pracy dorywczej: • dla dziewcząt – 10 kg, • dla chłopców – 15 kg, • przy obciążeniu powtarzalnym: • dla dziewcząt – 5 kg, • dla chłopców – 8 kg. UWAGA! Podane powyżej wartości norm dźwigania przy obciążeniu powtarzalnym, traktujemy jako maksymalne ciężary jakie mogą przenosić młodociani. Należy przy tym pamiętać, że przepis zabrania powierzania młodocianym prac polegających na wyłącznym (stałym) podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów.
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Lifting standards for juvenile workers PL * Lifting standards for juvenile workers RU * Lifting standards for juvenile workers DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )