1 CH O H N NH3 C2H6 CO PH3 Zdarza sie, ze w zakładzie pracy korzystamy z róznych gazów technicznych. Nalezy sie zastanowic czy sa jakies przeciwwskazania do magazynowania butli z roznymi gazami (np. tlen, wodór, azot, dwutlenek wegla) we wspólnym zasieku, wiacie na zewnatrz budynku? C zy ograniczenia dotyczace magazynowania gazów dotycza tylko ODPOWIEDZ: magazynowania w pomieszczeniach wewnatrz budynku? Ograniczenia dotyczace magazynowania gazów stosuje sie wobec składowania butli wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku. W jednym pomieszczeniu/miejscu, dopuszczalne jest magazynowanie butli z gazami palnymi oraz gazami niepalnymi z wyjatkiem gazów utleniajacych. Natomiast butle opróznione mozna składowac z butlami napełnionymi gazem palnym pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia. Czytaj takze: Jak przechowywać butle z gazami obojętnymi? Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com Magazynowanie butli z róznymi gazami w jednym składzie 2 • Składować gazy palne w miejscu obudowanym z trzech stron pełnymi ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120. Dopuszczalne jest składowanie do dwóch wiązek butli z gazem palnym, zawierających maksymalnie po 16 butli każda, połączonych wspólnym kolektorem ze stacjami rozprężania. • Butle zawierające gaz płynny, muszą być oddalone od najbliższych studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu co najmniej o 3 m. • Miejsca składowania gazów palnych należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 35oC. • Należy przestrzegać ograniczeń podanych w odpowiedzi. • Butle z gazami palnymi, pełne lub opróżnione posiadające stopy, należy ustawiać jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości. • Butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej; dopuszcza się układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 m. • Butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami. • Butle z gazem płynnym można składować w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 m w poziomie i co najmniej 9 m w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych. • Miejsce składowe zbiorników przenośnych musi być oznakowane, • Do magazynowania butli na otwartej przestrzeni zostały przeznaczone palety – pojemniki o ażurowej konstrukcji. Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania zbiorników przenośnych wyposażyć w sprzęt gaśniczy i ratunkowy. • Zbiorniki przenośne przeznaczone w szczególności do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu z innymi gazami były w sposób szczególny chronione przed kontaktem z tłuszczami i smarami lub z substancjami palnymi. • Zbiorniki przenośne były pozostawione w miejscu pracy po uprzednim zamknięciu zaworów głównych i zabezpieczeniu ich przed osobami nieupoważnionymi. O2 O2 CH4 Składujac BUTLE Z GAZAMI na terenie zewnetrznym nalezy zapewnic, aby: Podstawa prawna: § 12, § 13, § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). § 11, § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 r. nr 7, poz. 59). Autor: Kamil Szyszkiewicz - główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP WAZNE! Podczas organizowania miejsca przechowywania butli z gazami nalezy równiez stosowac sie do zalecen karty charakterystyki gazu.
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Storage of cylinders with different gases in one store PL * Storage of cylinders with different gases in one store RU * Storage of cylinders with different gases in one store DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )