1 UVC Lampy UVC wykorzystywane są do sterylizacji pomieszczeń w laboratoriach biologicznych. Czy dla bezpieczeństwa należy zbadać stężenie ozonu w takim pomieszczeniu po zastosowaniu lampy UVC? A może wystarczy wywietrzyć pomieszczenie i po określonym czasie można rozpocząć pracę? O czym trzeba pamiętać stosując do sterylizacji pomieszczeń lampy UVC? Promieniowanie UVC to promieniowanie nadfioletowe. Promieniowanie UVC, szczególnie to z zakresu 250–280 nm jest szczególnie skuteczne do unicestwiania lub dezaktywacji różnego rodzaju mikroorganizmów tj.: BAKTERIE, WIRUSY, GRZYBY i inne patogeny. Promieniowanie UVC jest także skuteczne w niszczeniu koronawirusa Sars-VoV-2! Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com Czytaj także: Jak przeprowadzić ozonowanie w zakładzie pracy aby walczyć z COVID-19? Jak zapewnić bezpieczeństwo po dezynfekcji pomieszczenia przy użyciu lampy UVC ? Oczywiście są też wady stosowania promieniowania nadfioletowego. Przede wszystkim naświetlanie promieniami UVC jest szkodliwe dla oczu. W czasie jego stosowania wytwarza się też ozon. Ozon , tritlen lub trójtlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek. Dlatego też należy zmierzyć poziom stężenia ozonu przed rozpoczęciem pracy. Ozon jest gazem drażniącym. 2 Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym przy stężeniach 0,2 mg/m³) są: • kaszel, • drapanie w gardle, • senność, • bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9–20 mg/ m³). Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wynosi 0,1 mg/m³ (według PN–Z–04007–2:1994 NDS wynosi 0,15 mg/m³). Trudno określić po jakim czasie ozon zamienia się w tlen, aby było można wejść do pomieszczenia i otworzyć okna. Pamiętajmy, że ozon, jako gaz przedostaje się przez wszystkie nieszczelności w drzwiach, ścianach itp. Może zatem wydostać się z laboratorium i spowodować zatrucie pracowników lub osób postronnych przebywających na terenie obiektu z dezynfekowanym pomieszczeniem. Jakie lamy UVC stosować aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i skuteczność? Obecnie najlepszym rozwiązaniem, które już stosuje wiele podmiotów leczniczych, jest zastosowanie lamp UVC przepływowych. Działanie takiej lamp polega na tym , że powietrze przepływa przez szczelnie obudowaną lampę, zostaje naświetlane promieniami UVC i wydostaje się powietrze pozbawione szkodliwych mikroorganizmów. W czasie pracy takiej lampy w pomieszczeniu mogą przebywać ludzie. Są one nieszkodliwe dla zdrowia. W wielu gabinetach zabiegowych, lekarskich czy stomatologicznych są zainstalowane takie lampy przepływowe. Ceny taki lamp nie są wysokie. Zastosowanie lamp UVC przepływowych jest polecane, gdyż dają one pewność, iż praca będzie odbywać się w bezpiecznych warunkach. Warto również przypomnieć zapis Kodeksu Pracy, które mówią, że pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Postęp w naukach medycznych oraz naukach z zakresu ochrony pracy jest obecnie bardzo szybki. Obowiązkiem pracodawcy oraz służby bhp, jest nadążanie za zmianami i wprowadzenie ich w życie. Czytaj także: Jak opracować procedurę ozonowania pomieszczeń pracy oraz samochodów? Pobierz dokument: Procedura bhp ozonowania pomieszczeń i samochodów Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1619). Autor: Sylwester Bryłka - specjalista ds. BHP, biegły sądowy z zakresu BHP
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:What do you need to remember when using UVC lamps for room sterilization? PL * What do you need to remember when using UVC lamps for room sterilization? RU * What do you need to remember when using UVC lamps for room sterilization? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )