1 Karta ewidencji przydziału odzieży roboczej Sprawdź, jak długo ją przechowywać! „Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Pracodawca powinien również przechowywać dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Dokumenty powyższe stanowią część dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Takie dokumenty pracodawca musi przechowywać przez cały czas trwania zatrudnienia. Natomiast po jego zakończeniu przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Zasada ta ma również zastosowanie do przechowywania kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego.” Expert Ekspert Portalu bhp odpowiada na to pytanie W Twojej firmie pracownicy korzystają z odzieży roboczej? ? Twoja firma zapewnia pracownikom odzież roboczą? ? Musisz zatem prowadzić ewidencję przydziału odzieży roboczej pracownika. Czy wiesz, ile jak długo trzeba przechowywać kartę ewidencji przydziału ? odzieży roboczej pracownika? Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com. 2 kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia dokumenty wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego Boss Obowiązek zapewnienia odzieży roboczej Z tym wiąże się szereg obowiązków. Wśród nich jest obowiązek wyposażenia pracownika – tam, gdzie jest to wymagane – we właściwą odzież roboczą. Problematyka związana z zapewnieniem takiej odzieży uregulowana jest w art. 2377 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca musi dostarczyć pracownikowi bezpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym kart ewidencji przydziału odzieży roboczej WAŻNE Pamiętaj o wyjątku w zakresie zapewnienia przez pracodawcę odzieży i obuwia. Za zgodą pracowników pracodawca może wskazać stanowiska, na których można używać własnej odzieży i obuwia roboczego. Rolą pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W praktyce pracodawca może zastanawiać się, przez jaki okres powinien przechowywać kartę ewidencji przydziału odzieży roboczej pracownika. Przede wszystkim zauważ, że obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacja ta obejmuje m.in.: Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu Ze względu aa wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy WAŻNE Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Zasadą jest, że pracodawca powinien przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej: w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Mając na uwadze, że tabela ewidencji przydziału odzieży roboczej to część dokumentacji pracowniczej powinna być przechowywana przez 10 lat. Wzór karty ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej gotowy do edycji znajdziesz na www.PortalBHP.pl oraz dostępności integralności kompletności poufności Podstawa prawna: • 94 ust. 9b) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), • 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369). Autor: Sebastian Kryczka - prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania 3
назад: Здоровье и безопасность - знания и право
Посмотреть на других языках:Журнал учета распределения спецодежды PL * Журнал учета распределения спецодежды EN * Журнал учета распределения спецодежды DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )