Obsługa dwóch młotowiertarek jednocześnie – czy to dobry pomysł na przyśpieszenie pracy?

Pracuję jako dekarz. Dość często wymaga się ode mnie wiercenia otworów w podłodze dwiema młotowiertarkami jednocześnie. Czy to jest zgodnie z przepisami BHP ?

Młotowiertarki to narzędzia, które co do zasady obsługuje się oburęcznie. Sprawdziłem kilka instrukcji obsługi różnych młotowiertarek i w każdej z nich znalazłem zapis „narzędzie należy trzymać mocno oburącz”. Młotowiertarki mają rączki do pracy w pionie i w poziomie. Są one dostosowane do pracy oburącz. Praktyka obsługiwania dwóch młotowiertarek jednocześnie jest niezgodna z instrukcją producenta oraz stwarza duże prawdopodobieństwo urazu dłoni, jest to również rozwiązanie nieergonomiczne.

Czytaj także: Zidentyfikuj rodzaj drgań mechanicznych występujących na stanowisku pracy

W tym przypadku również warto przytoczyć pojęcie oceny ryzyka.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polsce, pracodawca ma obowiązek przeprowadzić analizę ryzyka na stanowisku pracy. Polega to na oszacowaniu, jak bardzo możliwe jest wystąpienie zdarzenia niebezpiecznego (prawdopodobieństwo) i do jakich skutków to zdarzenie niebezpieczne może doprowadzić (np. uraz). W opisanym przypadku już wiemy, że zaklinowanie wiertła prowadzi do potencjalnego urazu dłoni. W mojej ocenie nie jest to rozwiązanie do zaakceptowania. Młotowiertarki powinny być obsługiwane oburęcznie.

Co na to instrukcje?

Pracodawca ma również obowiązek opracować i wydać instrukcję bezpiecznej obsługi do stosowanych maszyn i urządzeń. W wewnętrznej instrukcji powinna być informacja, jak prawidłowo obsługiwać urządzenie tj. zawsze oburęcznie.

Konfrontacja racjonalizatorskiego pomysłu z przepisami i wymaganiami

Zatem, jeżeli pada pomysł, polecenie obsługi dwóch młotowiertarek jednocześnie przez jednego pracownika należy z pracodawcą, kierownikiem, brygadzistą, pracownikiem służby BHP - zanim dojdzie do poważnego urazu - omówić kwestie:

zapisów w zakresie obsługi młotowiertarki wynikające z instrukcji producenta tego urządzenia,

zapisów w zakresie obsługi młotowiertarki zawartych w wydanej przez pracodawcę instrukcji BHP,

oceny ryzyka odnośnie do czynności wiercenia otworów w podłodze dwoma młotowiertarkami jednocześnie.

Czytaj także: Gotowe instrukcje bhp a zakładowe instrukcje bhp – które należy stosować

Warto też przypomnieć sobie przepisy Kodeksu Pracy tj.

art. 226 [Ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym]

Pracodawca:

ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

art. 2374. [Instrukcje i wskazówki pracodawcy]

§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna

art. 226, art. 2374 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465)

Autor: Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Operation of two hammer drills at the same time PL * Operation of two hammer drills at the same time RU * Operation of two hammer drills at the same time DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )