Wystające materiały na regałach paletowych

Czy materiał na regale paletowym może wystawać po za paletę? Jeżeli tak, to ile cm?

Polska Norma PN-O-79020:1969 (norma wycofana – bez zastąpienia) System wymiarowy opakowań, środków transportu i składowania - Podstawowe wymiary współzależne, określała, że ładunki na paletach powinny być ułożone tak, aby wykorzystana została powierzchnia palety oraz że w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wystawanie ładunków poza obrys palety nie więcej niż 20 mm na każdą stronę.

Czytaj także: Składowanie materiałów długich wystających poza regał

Zasady układania towarów na palecie.

Ładunek na palecie powinien być rozłożony równomiernie, z uwzględnieniem ładowności palety, przy czym najcięższe towary należy ułożyć niżej, zaś te najlżejsze na samej górze. Stabilność konstrukcji będzie największa, jeśli środek ciężkości ładunku będzie znajdował się w tym samym miejscu co środek ciężkości palety.

Ładunki jednostkowe powinny być układane jeden na drugim, tak aby nie wystawały poza krawędź palety. Ułatwi to ułatwi zabezpieczenie całości folią lub taśmami, zwiększy bezpieczeństwo towaru w czasie transportu, ale również ułatwi zaplanowanie rozłożenia palet na przestrzeni ładunkowej.

Czytaj także: Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania regałów magazynowych

Układanie towarów na palecie ma zapewnić bezpieczne jego przewożenie wewnątrz magazynu, bezpieczne układanie i zdejmowanie z regału oraz bezpieczny układanie ładunku na platformie pojazdu i bezpieczny transport do odbiorcy.

Uwaga

Dla zachowania powyższych wymagań ładunek na palecie nie powinien wystawać poza obrys palety.

Podsumowanie.

1. Należy stosować zasadę, aby ładunek miał wymiary poziome mniejsze lub równe powierzchni palety, ale w razie potrzeby może wystawać nie więcej niż 2 cm wg zapisów ww. normy.

2. Jeżeli ładunek, z jakichś względów, musi wystawać poza obrys palety, wówczas zasady jego transportu i magazynowania powinny być ujęte w zakładowej instrukcji magazynowania, a sposób załadunku na pojazd i jego przewóz pojazdem uzgodniony z przewoźnikiem.

3. Wystające poza obrys palety krawędzie ładunku powinny być dodatkowe zabezpieczone, np. listwami, narożnikami czy kątownikami.

4. W zakładzie powinna być opracowana instrukcja składowania poszczególnych rodzajów materiałów, przedmiotów, ładunków, w tym na paletach, uwzględniająca ww. wymagania.

Czytaj także: Praca w gnieździe regału a praca na wysokości

Zakres przedmiotowy normy PN-O-79020:1969

Przedmiotem normy jest wzajemna współzależność wymiarów opakowań, kontenerów, palet, pomocniczego wyposażenia transportowego, środków transportu kolejowego, samochodowego i wewnątrzzakładowego oraz pomieszczeń magazynowo-składowych, dla których podstawą wyjściową są wymiary nominalne palety ładunkowej uprzywilejowanej, tj. 800X1200 mm.

Podstawy prawne

§ 68.2, § 69. 2, § 70. 1, § 71, § 72, § 73 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

oraz

Polska Norma PN-O-79020:1969 (wycofana w 2015 r.) System wymiarowy opakowań, środków transportu i składowania - Podstawowe wymiary współzależne.

Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Protruding materials on pallet racks PL * Protruding materials on pallet racks RU * Protruding materials on pallet racks DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )