Automatyzacja wydawania ŚOI a elektroniczna ewidencja przydziału ŚOI

Usługi zewnętrznego prowadzenia ewidencji wydania Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI). Oznacza to, że firma zewnętrzna prowadzi kartoteki wydań artykułów BHP dla pracowników klienta, pilnuje dat wymiany, dostarcza na czas ŚOI, jeżeli należy się pracownikowi wymiana, itd. Przekazanie ŚOI odbywa się przez "paczkomat" w zakładzie. Firma instaluje automat "paczkomat" u klienta, do którego trafiają ŚOI. Jeżeli do paczkomatu trafiają ŚOI dla danego pracownika, to otrzymuje on indywidualny kod do odbioru tych ŚOI. Czy wpisanie do paczkomatu indywidualnego kodu i odebranie ŚOI można potraktować jako potwierdzenie odbioru ŚOI przez pracownika? Czy takie potwierdzenie jest równoznaczne z tym, gdyby pracownik potwierdził odbiór np. poprzez podpisanie karty wydania ŚOI?

Organizację pracy w tym kwestie wyposażenia pracowników środki ochrony indywidualnej określa pracodawca w przepisach zakładowych w szczególności w regulaminie pracy. Sposób ustalenia wydawania środków ochrony indywidualnej określa więc pracodawca. W braku szczegółowych regulacji można przyjąć, że stosowanie wspomnianych rozwiązań technicznych jest możliwe – co nie zmienia faktu, iż część dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy stanowi karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Uwaga

Przepisy nie zabraniają stosowania wspomnianego w pytaniu urządzenia technicznego do przydzielania ŚOI. Jednak w celu uniknięcia wątpliwości inspektora PIP w razie kontroli bezpieczniejszym rozwiązaniem jest uzyskiwanie przez pracodawcę dodatkowego potwierdzenia pobrania przez pracownika wyposażenia.

Czytaj także: Czy tabela przydziału odzieży powinna znaleźć się w regulaminie pracy?

Obowiązek dostarczenia środków ochrony indywidualnej

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Czytaj także: Obowiązkowa dokumentacja dotycząca obuwia ochronnego

Powyższa zasada wynikająca z Kodeksu pracy jest rozwinięta w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki ochrony indywidualnej są przeznaczone do użytku osobistego. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, jeżeli zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie i higienę korzystających z niego pracowników.

Odnosząc się bezpośrednio do wątpliwości, o których mowa w pytaniu, należy wskazać, że przepisy nie regulują szczegółowej procedury wydawania środków ochrony indywidualnej. Tym samym można przyjąć, że stosowanie bardziej zautomatyzowanej formy ich odbioru, np. z wykorzystaniem wspomnianego automatu, będzie dopuszczalne.

Ważne

Należy jednak pamiętać, że kwestia potwierdzenia odbioru ŚOI w danym terminie z wykorzystaniem wspomnianego kodu odbioru nie jest uregulowana i będzie podlegała ocenie inspektora PIP podczas kontroli.

Należy mieć świadomość, że każdy inspektor jest niezależnym organem i ma prawo samodzielnie oceniać dopuszczalność lub brak dopuszczalności stosowania wspomnianego rozwiązania. Tym samym, niezależnie od zautomatyzowania procesu wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, bezpiecznej dla pracodawcy będzie uzyskiwanie bardziej bezpośredniego potwierdzenia przez pracownika faktu otrzymania ŚOI.

Czytaj także: Zwrot odzieży i obuwia roboczego przy rozwiązaniu stosunku pracy

Należy ponadto pamiętać, że z przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej wynika, że częścią dokumentacji pracowniczej jest karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Podstawa prawna:

2376 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Autor: Sebastian Kryczka Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Automation of PPE issuance and electronic records of PPE allocation PL * Automation of PPE issuance and electronic records of PPE allocation RU * Automation of PPE issuance and electronic records of PPE allocation DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )