Wykorzystanie podnośnika, jako środka transportu między poziomami.

Mam pytanie odnośnie podestów podnośnikowych nożycowych, ale tak naprawdę temat będzie również dotyczył innych. Pracownik ma za zadanie zamontować coś dachu, to którego nie ma żadnego dojścia. Chce się tam dostać za pomocą podnośnika, a następnie przejść na dach. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe. Czy można w ten sposób wykorzystać podnośnik? Zaznaczę, że z podnośnika nie ma możliwości wyjścia na wysokości nawet pomimo stosowania szelek.

Odpowiedź:

Każdą maszynę i inne wyposażenie techniczne należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi wydanej przez producenta. Podest nożycowy jest przeznaczony do podnoszenia ludzi, aby mogli wykonać określoną pracę. Nie został wyprodukowany w celu transportowania pracowników między poziomami, jak np. winda.

Czytaj także: Jak zabezpieczyć pracownika wykonującego prace w koszu podnośnika?

Wychodzenie z podestu nożycowego znajdującego się powyżej poziomu zero, w mojej ocenie będzie stanowiło naruszenie zapisów instrukcji obsługi. Zalecam zacząć od sprawdzenia treści instrukcji obsługi podestu.

Czytaj także: Praca na rusztowaniu lub w podnośniku koszowym jest pracą na wysokości

Uwaga

Zgodnie z art. 215 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Użytkowanie podestu niezgodnie z jego przeznaczeniem uniemożliwia utrzymanie zgodności z przywołanym przepisem.

Jeżeli w instrukcji obsługi podestu nożycowego nie będzie żadnych informacji odnośnie do czynności wychodzenia pracowników podestu kiedy znajduje się on na poziomie innym niż poziom zero, zalecam wysłać w tej sprawie pisemne zapytanie do producenta podnośnika. W razie wątpliwości warto również omówić sprawę z lokalnym UDT.

Czytaj także: Hełm ochronny dla operatora podnośnika nożycowego

Podsumowując, opuszczanie przez pracowników podestu nożycowego, kiedy znajduje się on na wysokości, w mojej ocenie będzie zabronione przez producenta. Taka praktyka to użytkowanie maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem. Również ryzyko wypadku przy takiej czynności może być wysokie.

Podstawa prawna

art. 215 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Autor: Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Using a lift as a means of transport between levels PL * Using a lift as a means of transport between levels RU * Using a lift as a means of transport between levels DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )