Przy jakich prędkościach wiatru może pracować żuraw?

Jaka jest maksymalna prędkość wiatru, przy której może pracować żuraw w Polsce? Czy jest to maksymalnie 10 m/s, a może jest to wskazane w instrukcji obsługi przekazywanej przez producenta i zależy od modelu żurawia i producenta?

Czytaj także: Silny wiatr a prace budowlane – co jest wskaźnikiem przerwania pracy

Obsługiwanie żurawia w trakcie prac związanych z transportem ładunków wielkowymiarowych zabronione jest przy prędkości wiatru w porywach powyżej 10 m/s. Zabronione jest również obsługiwanie żurawia w przypadku innych prac niż wymienione powyżej przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15 m/s, chyba że producent określił w instrukcji żurawia inne dopuszczalne wartości prędkości wiatru lub jego porywów.

Czytaj także na Portalu BHP: Bezpieczeństwo pracy podczas użytkowania suwnicy

Ważne

Jeżeli producent żurawia przyjął bardziej restrykcyjne wymagania wobec prędkości wiatru niż obowiązujące przepisy, należy zastosować się do treści instrukcji.

Niedopuszczalne jest również:

• obsługiwanie żurawia nieposiadającego ważnej decyzji zezwalającej na jego eksploatację, • obsługiwanie niesprawnego żurawia, • zmienianie ustawień elementów zabezpieczających żurawia, • dokonywanie przeróbek części składowych żurawia, • obsługiwanie żurawia w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność, o zmroku lub w nocy bez dostatecznego oświetlenia zasięgu pracy żurawia, • obsługiwanie żurawia podczas wyładowań atmosferycznych, • przenoszenie ładunków spoza określonego terenu, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia, i w odwrotnym kierunku, w przypadku gdy miejsce poza tym terenem jest w czasie jego pracy nieoznaczone i niezabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, • podnoszenie ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig żurawia, • obsługiwanie żurawia przy wyłączonych ogranicznikach obciążenia; • obsługiwanie żurawia w przypadku, gdy komunikacja z sygnalistą nie jest możliwa, • obsługiwanie żurawia w przypadku niesprawnych urządzeń określonych w § 16 ust. 3 i § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących, • obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18°C albo wyższa niż 28°C, • obsługiwanie żurawia, jeżeli natężenie poziomu hałasu w kabinie żurawia przekracza 80 dB, • pozostawianie po zakończonej pracy zawieszonych na haku żurawia ładunków, zawiesi i innego osprzętu, • zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z żurawia; • przeciąganie przez żuraw ładunków spoczywających na podłożu, • podnoszenie i wyrywanie przez żuraw ładunków i przedmiotów połączonych trwale z podłożem lub do niego przymarzniętych.

Polecamy także: Czy nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych stosuje się do dźwigów zamontowanych na samochodach ciężarowych?

Podstawa prawna

• § 11 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących (Dz.U.2018.2147).

Autor: Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP

Wróć: Wiedza i Prawo BHP
Zobacz w innych językach:Przy jakich prędkościach wiatru może pracować żuraw? EN * Przy jakich prędkościach wiatru może pracować żuraw? RU * Przy jakich prędkościach wiatru może pracować żuraw? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )