Jak zgodnie zasadami BHP zorganizować transport przedmiotów nietypowych?

Jak w bezpieczny sposób zorganizować transport wewnątrzzakładowy paneli fotowoltaicznych o długości ok. 3m? Ile może wystawać towar poza obrys wózka? Jak długie należy zastosować np. przedłużki do wideł? Jak daleko one muszą być wsunięte pod towar?

Organizując przedmiotowy transport ładunku nietypowego trzeba:

• dobrać nietypową paletę (wymiary) pod ten ładunek, • ustalić sposób zabezpieczenia tego ładunku, • dobrać wózek widłowy (czy będzie to tzw. wózek czołowy czy wózek boczny) biorąc pod uwagę wagę ładunku oraz wysokość na jaką musi zostać podniesiony, • sprawdzić czy szerokość dostępnych dróg transportowych pozwala na przejechanie z takim ładunkiem, • zapewnić wspomnianą w pytaniu właściwą długość wideł oraz ich rozstaw.

Nietypowa paleta

Paleta o nietypowym rozmiarze powinna być najbardziej, jak to jest możliwe, dostosowana do rozmiarów ładunku. Może być to np. paleta o rozmiarach 2100 [mm] x 450 [mm]. Przy takiej palecie, o ile jej szerokość byłaby dostosowana do ładunku, towar wystawałby po 450mm z każdej strony po położeniu już na paletę.

Czytaj także: Jak obliczyć jaką siłę wykorzystuje pracownik, aby zapoczątkować ruch przedmiotu?>>>

Sposób zabezpieczenia

Zazwyczaj stosuje się taśmy spinające. Są one skutecznym rozwiązaniem, zabezpieczają ładunek przed przemieszczaniem się. Przeciąga się je pod paletą.

Wózek widłowy

Dobierając wózek widłowy do transportu należy wziąć pod uwagę:

• Wagę transportowanego ładunku oraz wysokość na jaką ma być podniesiony. Dane te trzeba przyrównać do tabeli spadku udźwigu i potwierdzić, że pojazd nie zostanie przeciążony. • Rozstaw wideł – jest to bardzo ważny parametr mający wpływ na stabilność pojazdu. Warto ustalić to z producentem wózka widłowego podając mu wymiary transportowanego ładunku. • Długość wideł będzie zależała od zastosowanej palety. Jeżeli zostanie zastosowana niestandardowa paleta wyprodukowana specjalnie pod ten ładunek, prawdopodobnie widły 120 cm będą wystarczające.

Czytaj także: Jakie trzeba mieć uprawnienia do obsługi wózka elektrycznego unoszącego?>>>

Ważne!

W przypadku zastosowania przedłużeń wideł, należy pamiętać że wózek widłowy musi zostać wyposażony w dodatkową tabelę spadku udźwigu przeliczoną pod zastosowane przedłużenia.

Szerokość dróg transportowych

Transport dużych ładunków wymaga dostępności wystarczającej powierzchni. Przed rozpoczęciem transportu należy sprawdzić czy nie będzie to skutkowało kolizją z wyposażeniem hali. Zalecam aby druga osoba wspomagała transport i informowała na bieżąco operatora o sytuacji w najbliższym otoczeniu.

Ile mogą wystawać towary poza obrys wózka? Jak daleko muszą być wsunięte widły pod towar?

Odpowiedzi na te pytania powinny być ujęte w instrukcji producenta, zalecam sprawdzić ten dokument. W praktyce zazwyczaj widły wystają kilkanaście centymetrów poza ładunek, tak aby był on stabilnie na nich osadzony.

Ważne!

Bardzo istotny jest wspomniany już powyżej, rozstaw wideł.

Czytaj także: Kiedy operator wózka jezdniowego powinien używać sygnału dźwiękowego?>>>

Podstawa prawna

• §39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP

Wróć: Wiedza i Prawo BHP
Zobacz w innych językach:Organizacja transportu przedmiotów nietypowych EN * Organizacja transportu przedmiotów nietypowych RU * Organizacja transportu przedmiotów nietypowych DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )