Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, czy ekwiwalent na zakup odzieży roboczej?

W regulaminie pracy znajduje się zapis mówiący o możliwości stosowania własnej odzieży roboczej, np. na stanowisku terapeuty zajęciowego. Czy w takiej sytuacji pracownik może zażądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na zakup odzieży roboczej i stwierdzić, że sam sobie ją zakupi za ten ekwiwalent?

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli powyższy zapis funkcjonuje w regulaminie, wówczas pracownik może korzystać z własnej odzieży (uprzednio kupionej), a to będzie się wiązało z wypłatą ekwiwalentu. Przepisy nie przewidują jednak konstrukcji, w ramach której w pierwszej kolejności wypłacany jest ekwiwalent, a następnie pracownik dokonuje zakupu własnej odzieży roboczej.

Obowiązek zapewnienia odzieży roboczej oraz ochronnej

Kwestie dotyczące zapewnienia pracownikom odzieży roboczej oraz ochronnej reguluje Kodeks pracy, który określa prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracobiorców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, czyli mających status pracowników.

Odzieżą roboczą to odzież, której celem jest zastąpienie lub zabezpieczenie odzieży własnej pracownika w przypadku, gdy pracy nie towarzyszą czynniki szkodliwe dla zdrowia. Odzież ochronna to odzieżą okrywającą lub zastępującą osobistą odzież pracownika chroniąc go przed zagrożeniami – np. niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, zagrożeniami mechanicznymi czy biologicznymi.

Czytaj także: Czy tabela przydziału odzieży powinna znaleźć się w regulaminie pracy?

Problematyka związana z zapewnieniem odzieży uregulowana jest w art. 2377 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, jak również ze względu na wymagania:

• technologiczne,

• sanitarne lub

• bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Odzież zapewniona albo odzież własna za ekwiwalentem

Pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze. Alternatywną opcją jest ustalenie stanowisk pracy, na których dopuszczalne jest używanie przez pracowników za ich zgodą ich własnej odzieży, która spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj także: Regulamin przydziału odzieży i obuwia roboczego – czy może zawierać przepisy o karach porządkowych

W praktyce pracownik, jak i pracodawca mogą mieć dylemat: czy pracownik może nie przyjąć oferowanej przez pracodawcę odzieży roboczej i żądać wypłaty ekwiwalentu na samodzielny zakup odzieży roboczej, a następnie używać zakupioną za ten ekwiwalent odzież roboczą?

Odnosząc się do powyższego dylematu należy zauważyć, że przepisy nie przewidują takiej konstrukcji w zakresie toku postępowania. Zasadą jest, że pracownik może wyrazić zgodę na używanie już posiadanej odzieży (odzieży własnej), a następnie z tego tytułu pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny.

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że przepisy bezpośrednio nie przewidują sposobu postępowania w zakresie, o którym mowa w pytaniu. Ekwiwalent jest bowiem przyznawany pracownikowi, który za zgodą pracodawcy używa własnej odzieży. Taka konstrukcja niejako wyklucza przyznanie w pierwszej kolejności ekwiwalentu, a następnie zakup odzieży traktowanej, jako odzież własna pracownika.

Czytaj także: Przydział odzieży roboczej – czy konsultować ze związkami zawodowymi?

Podstawa prawna:

• art. 2377-9 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510).

Sebastian Kryczka prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania.

zurück: Gesundheit und Sicherheit - Wissen und Recht
Zeigen in anderen Sprachen an:Entschädigung für die Verwendung eigener Arbeitskleidung oder gleichwertig für den Kauf von Arbeitskleidung? PL * Entschädigung für die Verwendung eigener Arbeitskleidung oder gleichwertig für den Kauf von Arbeitskleidung? EN * Entschädigung für die Verwendung eigener Arbeitskleidung oder gleichwertig für den Kauf von Arbeitskleidung? RU
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )