Zakaz używania telefonów komórkowych na danym stanowisku pracy

Czy można wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych na danym stanowisku pracy, np. w instrukcji stanowiskowej obsługi maszyny/urządzenia? Czy jest to wystarczające rozwiązanie, aby go respektować w ramach obowiązujących przepisów?

Przepisy prawa pracy nie odnoszą się do tematu używania telefonów komórkowych w pracy. Nie określają również stanowisk pracy, czynności ani miejsc lub pomieszczeń zakładu, w których używanie telefonu mogłoby być, czy powinno być zabronione.

W takiej sytuacji to pracodawca, biorąc pod uwagę: • charakter pomieszczenia, • rodzaj wykonywanej pracy, • istniejące zagrożenia, • warunki lokalne, itp. powinien określić te miejsca w zakładzie oraz rodzaje prac, przy których niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego, smartfonu czy innego przenośnego, multimedialnego urządzenia. Ograniczenia takie są dopuszczalne, w szczególności, ze względów bezpieczeństwa pracy oraz prawidłowej organizacji procesu pracy, nie mogą jednak dotyczyć czasu regulaminowych przerw w pracy.

Czytaj także: Jak formalnie zabronić pracownikom korzystać z telefonów komórkowych podczas pracy?

W jakich dokumentach wewnątrzzakładowych wprowadzić ograniczenia w zakresie używania telefonów komórkowych na danym stanowisku pracy?

W celu uniknięcia nieporozumień stosowne zapisy dotyczące zakazów czy tylko ograniczeń w zakresie używania telefonów komórkowych na danym stanowisku pracy powinny zostać zamieszczone w przepisach zakładowych. Oznacza to, że powinny się one znaleźć w : • regulaminie pracy lub • układzie zbiorowym pracy i w miarę potrzeb w stanowiskowych instrukcjach obsługi maszyn, urządzeń, wykonywania prac itp. Dodatkowo można wywiesić w odpowiednich miejscach znaki zakazu używanie telefonów.

Takie rozwiązanie wynika z przepisów mówiących, że: Pracodawca jest zobowiązany • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy; • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pracownik jest obowiązany: • wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

Czytaj także: Zakaz używania telefonów komórkowych w pracy może poprawić bezpieczeństwo pracy – zobacz jak go zrealizować

O czym trzeba pamiętać wprowadzając zakaz używania telefonów komórkowych na danym stanowisku pracy?

Chcą wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych na danym stanowisku pracy trzeba mieć na uwadze również, że:

1. Zapisy w przepisach zakładowych, ograniczające możliwość używania przez pracowników mobilnych urządzeń łączności, powinny być maksymalnie precyzyjne oraz określać kiedy i gdzie pracownicy mogą korzystania z prywatnego sprzętu łączności.

2. Przepisy zakładowe w swych ograniczeniach powinny odwoływać się kodeksowych regulacji dotyczących podstawowych obowiązków pracowniczych oraz do potrzeby zapewnienia właściwej organizacji pracy, unikania zagrożenia dla bezpieczeństwa procesu pracy, jakości i ilości wykonanej pracy, a w szczególności bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz osób postronnych.

3. Zapoznanie pracownika z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi zakazów używania telefonów komórkowych i innych tego typu urządzeń powinno być potwierdzone na piśmie.

4. Prawo do używania prywatnego telefonu komórkowego jest korzystaniem z konstytucyjnej wolności komunikowania się, tym samym całkowity i niewynikający z ustawy zakaz jego używania stanowi złamanie tej wolności (stanowisko PIP).

Wniosek końcowy. Reasumując zatem – można w zakładzie wprowadzić zakaz ograniczający korzystanie z telefonów na danych stanowiskach pracy z uwzględnieniem wyżej podanych zasad, wskazówek.

Przepisy.

• art. 15, art. 16, art. 22, art. 223, art. 100, art. 104, art. 1041, art. 207, art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

• § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:It is forbidden to use mobile phones in a given workplace PL * It is forbidden to use mobile phones in a given workplace RU * It is forbidden to use mobile phones in a given workplace DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )