Jak określić maksymalne dopuszczalne obciążenia podczas zespołowego przenoszenia ciężarów o długości do 4 m?

Przepis § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych mówią m.in., że przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

1) przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet;

2) przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

Przepis ten jednak widać ogranicza swoje działanie do przedmiotów dłuższych niż 4 m i cięższych niż 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet. Czy w takim przypadku uzasadniony jest wniosek, że przepis nie reguluje maksymalnych obciążeń podczas przenoszenia ciężarów, które nie spełniają jednego z kryteriów brzegowych tzn. np. są krótsze niż 4 m? Tak, cytowany przepis nie reguluje maksymalnej masy przypadającej na jednego pracownika podczas przenoszenia ładunków, które nie spełniają jednego z kryteriów brzegowych np. są krótsze niż 4 m. Jednakże nie ma przepisu szczegółowo regulującego przenoszenie przedmiotów o dużej masie, ale krótszych niż 4 m.

Czytaj także: Zespołowy transport ręczny ciężkiego przedmiotu

W sytuacji konieczności przeniesienia przedmiotu krótszego niż 4 m można posługiwać się normatywami określającymi maksymalną masę przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika, tj.: - dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej, - dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Uwaga Przenoszenie zespołowe przez dwie lub więcej osób stosuje się w przypadku przedmiotów o masie lub długości przekraczających możliwości jednego pracownika, w celu zmniejszenia ryzyka urazu, ograniczenia wysiłku albo zapewnienia warunków ergonomii.

Czytaj także: Jak obliczyć jaką siłę wykorzystuje pracownik, aby zapoczątkować ruch przedmiotu?

Nie będzie nieprawidłowością, a nawet jest wskazane, aby zasady dotyczące przenoszenia przedmiotów o długości większej niż 4 m, były stosowane przy przenoszeniu przedmiotów krótszych. Przykład: Przedmiot o masie 200 kg i długości 3 m powinien być przenoszony przez 6 mężczyzn (mimo, że wystarczyłoby czterech), aby na każdego z nich wypadało nie więcej niż 42 kg masy, dla zapewnienia nieprzekroczenia wartości 50 kg na jednego pracownika przy ewentualnym nierównomiernym rozłożeniu obciążenia oraz ograniczenia wysiłku energetycznego.

Czytaj także: Transport ręczny – bhp przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów>>>

Trzeba pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego występującego przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:

1) masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości;

2) warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia;

3) organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy;

4) indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia.

Przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać powyższe czynniki, oraz poniższe, przykładowo wybrane, wymogi:

1) Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać: • dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min. • dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.

2) Liczbę pracowników do dźwigania i przenoszenia przedmiotów oraz dopuszczalną masę przypadającą na jednego pracownika należy określać biorąc pod uwagę, np.: • ciężar, wielkość, nieporęczność, trudność w utrzymaniu przedmiotu, • niestabilność przedmiotu czy jego zawartości, • ograniczanie pola widzenia pracownika przez przedmiot, • temperaturę, wilgotność powietrza i wentylację w miejscu prac.

Podsumowanie.

Powyższa analiza powinna dać odpowiedź na pytanie: jakie zasady należy stosować przy przenoszeniu konkretnego przedmiotu na określoną odległość w danym miejscu wykonywania prac, oraz być przydatna do opracowania zakładowej instrukcji ręcznych prac transportowych.

Podstawy prawne

• art. 207, art. 212. art. 226, art. 2373, art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

• § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 13, § 17, § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1139),

• § 62, § 63 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

zurück: Gesundheit und Sicherheit - Wissen und Recht
Zeigen in anderen Sprachen an:So ermitteln Sie die maximal zulässigen Lasten PL * So ermitteln Sie die maximal zulässigen Lasten EN * So ermitteln Sie die maximal zulässigen Lasten RU
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )