Dobieramy środki ochrony oczu z uwzględnieniem potrzeb i komfortu pracy pracownika

Ślusarz narzędziowy obsługuje min. tokarkę (nie CNC), wiertarkę stołową, szlifierkę. Nosi okulary korekcyjne, nie pracuje przy monitorze. Został wyposażony w okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne. Pracownik nie chce w nich pracować, mówiąc że zniekształcają obraz i chciałby dostać okulary ochronne korekcyjne. Czy pracownik może wymagać takich okularów?

Mimo iż na rynku dostępne są okulary ochronne z jednoczesną funkcją korekcji wzroku, żaden przepisy nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o takich właściwościach, oprócz pracy przy monitorach ekranowych. Choć pracownik może wymagać dostarczenia mu okularów ochronnych z funkcją korekty wzroku, ale pracodawca może, ale nie ma obowiązku spełnienia jego wymagań.

Czytaj także: Okulary ochronne – rozwiązania pozwalające zapewnić komfort użytkowania.

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie takich okularów ochronnych, które: 1) nie będą same z siebie stanowić źródła zagrożenia, 2) zostały dobrane w taki sposób, aby były dopasowane do pracownika lub wyposażone w regulację umożliwiającą ich dopasowanie, 3) w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony indywidualnej dały się dopasować względem siebie w sposób niepowodujący zmniejszenia właściwości ochronnych tych środków. 4) nie spowodują pogorszenia widzenia, mogącego być przyczyną potęgowania zagrożeń, u pracownika z wadą wzroku, który by nie używał okularów korekcyjnych, 5) uzyskały pozytywną opinię pracowników lub ich przedstawicieli.

Uwaga. Przed nabyciem środków ochrony indywidualnej oczu pracodawca powinien ocenić, czy będą one spełniały swoją funkcję ochronną i będą przystosowane do użytku np. razem z okularami korygującymi wzrok, nie powodując zniekształcania obrazu czy innych utrudnień.

Wnioski. 1) dla konkretnego pracownika wskazane jest indywidualny dobór okularów ochronnych, 2) zamiast okularów ochronnych można dostarczyć pracownikowi gogle ochronne wyposażone w odpowiednie systemy regulacji i wykonane z przeznaczeniem do stosowania na okularach korekcyjnych, albo 3) zastosować osłonę twarzy (półosłonę, czy przyłbicę) zakładaną na okulary korekcyjne, 4) w razie potrzeby, w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony oczu, pracodawca powinien zorganizować pokaz używania dostarczonych środków ochrony i pouczyć pracownika, że powinien przyjmować odpowiednią pozycję, w której nie będzie występowało zniekształcenie obrazu w polu pracy.

Czytaj także: Chroń oczy pracownika – skuteczny program profilaktyczny

Rada

Dobrym rozwiązaniem będzie, udanie się inspektora bhp wraz z pracownikiem do sklepu z artykułami BHP w celu przymierzenia kilku modeli okularów ochronnych i dokonanie wyboru tych, które najlepiej odpowiadają stosowaniu z okularami korekcyjnymi i jednocześnie spełniają wymagania ochronne. W przypadku większej liczby pracowników o podobnym problemie, można poprosić dostawcę środków ochrony, sklep o dostarczenie modeli pokazowych w celu dopasowania środków ochrony do potrzeb i wymagań stanowiska pracy i pracownika.

Czytaj także: Najczęstsze urazy wzroku oraz środki ochrony im zapobiegające

Przepisy. • art. 207, art. 211, art. 212, art. 23711a § 1. pkt 4, oraz rozdział IX [Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510), • § 2. pkt 9 oraz załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:We select eye protection products taking into account the needs and comfort of the employee's work PL * We select eye protection products taking into account the needs and comfort of the employee's work RU * We select eye protection products taking into account the needs and comfort of the employee's work DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )