Potrącenie z wynagrodzenia za zużycie odzieży roboczej przy rozwiązaniu stosunku o pracę.

Często zdarza się, że pracownik otrzymujący przydział odzieży i obuwia roboczego na okres 24 miesięcy po 3 lub 5 miesiącach rezygnuje z pracy i zdaje pracodawcy zużyte obuwie i odzież w 20% lub nawet w 40%. Taką odzież lub obuwie pracodawca z reguły nie przekazuje innym pracownikom ze względów higienicznych, często taką odzież, obuwie utylizuje. Zważywszy na powyższe: Czy pracodawca może wprowadzić w swoim Regulaminie pracy zapis dotyczący rozliczenia zużycia przydzielonej odzieży i obuwia roboczego uwzględniający następujące rozwiązanie: W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem przed czasem, na który zostały wydane środki ochrony indywidualne, m.in.: odzież, obuwie, pracodawca potrąca z wynagrodzenia kwotę wynikającą z różnicy wartości zakupionych środków, a ich wartości wynikającej ze zużycia określonej w dniu rozwiązania umowy o pracę. Środki częściowo zużyte pracownik kończący pracę otrzymywałby na własność.

Rozwiązanie, o której mowa w pytaniu, nie jest rekomendowane. Prowadziłoby do sytuacji jednostronnego potrącania z wynagrodzenia stosownej kwoty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przed przewidywanym terminem okresu przydatności do użytku odzieży i obuwia roboczego. Potrącenie byłoby możliwe dopiero w sytuacji, gdyby pracownik nie rozliczył się z przydzielonego obuwia oraz odzieży roboczej.

Czytaj także: Brak obuwia roboczego może być pośrednią przyczyną wypadku przy pracy>>>

Obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego

Rolą pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wiąże się to z szeregiem obowiązków związanych z wyposażeniem pracownika nie tylko w odpowiednie narzędzia umożliwiające wykonywanie umówionych zadań, jak również, tam gdzie jest to wymagane, we właściwą odzież roboczą. Problematyka związana z zapewnieniem takiej odzieży uregulowana jest w art. 2377 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie Z tym przepisem pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj także: Inspektor sanitarny może nakazać wyposażenie pracownika w obuwie robocze.>>>

Rozwiązanie stosunku pracy a zwrot odzieży i obuwia roboczego

Przepisy przewidują możliwość zakończenia współpracy przebiegającej na podstawie stosunku pracy. Dotyczą one rozwiązania stosunku pracy i nie ograniczają możliwości wypowiadania umów o pracę w kontekście zużycia lub braku zużycia przydzielonej środków ochronnych. Inaczej mówiąc zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają prawo rozwiązać umowę o pracę niezależnie od poziomu wykorzystania przydzielonych wcześniej odzieży oraz obuwia roboczego.

W takiej sytuacji pracodawca ma dylemat w zakresie zagospodarowania częściowo zużytych środków ochronnych, które tak czy inaczej są własnością zakładu pracy.

Proponowane w pytaniu rozwiązanie regulaminowe, na podstawie którego w przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem przed czasem, na który zostały wydane środki ochrony indywidualne, m.in.: odzież, obuwie, pracodawca potrąca z wynagrodzenia kwotę wynikającą z różnicy wartości zakupionych środków, a ich wartości wynikającej ze zużycia określonej w dniu rozwiązania umowy o pracę nie ma pokrycia w obowiązujących przepisach. Nawet przyjmując, że środki ochronne częściowo zużyte przechodziłyby na własność pracownika. Nie ma bowiem mowy, aby pracodawca jednostronnie, bez zgody pracownika, pracodawca dokonywał potrącenia w powyższym zakresie.

Czytaj także: Kilku użytkowników odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej>>>

Ważne

Zgodnie z przepisami, pracodawca może dochodzić od pracownika pokrycia kosztów odzieży, obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej wtedy, gdy mienie to zostanie zniszczone przed wskazanym terminem użytkowania lub pracownik się z niego nie rozliczy. Wysokość powstałej szkody w powyższym przypadku powinna być ustalana proporcjonalnie do długości okresu korzystania z niej, zatem z uwzględnieniem amortyzacji.

Sytuacja, w której pracodawca jednostronnie potrącałby z wynagrodzenia pracownika określoną kwotę w związku z zakończeniem stosunku pracy przed upływem ważności (przydatności do użytku) obuwia roboczego oraz odzieży roboczej, z całą pewnością zostałaby zakwestionowana przez inspektora pracy.

Podstawa prawna: • art. 2377-9 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510). Autor:Sebastian Kryczka prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

назад: Здоровье и безопасность - знания и право
Посмотреть на других языках:Удержание из заработной платы за ношение спецодежды при увольнении. PL * Удержание из заработной платы за ношение спецодежды при увольнении. EN * Удержание из заработной платы за ношение спецодежды при увольнении. DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )