Co zrobić gdy pracownik przynosi zaświadczenie od specjalisty, że nie może stosować obowiązującego w zakładzie pracy obuwia ochronnego? Pracownica przyniosła zaświadczenie od lekarza specjalisty, które informuje iż cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawów i nie może stosować obuwia z utwardzonymi podnoskami jakie obowiązuje w zakładzie pracy. Co w sytuacji kiedy otrzymujemy taką informację od pracownicy? Czy powinniśmy zasięgnąć porady lekarza medycyny pracy? Jakie mamy możliwości rozwiązań w tym przypadku? Odpowiadając wprost, zaświadczenie od lekarza specjalisty dostarczone przez pracownika nie stanowi dla pracodawcy dokumentu wiążącego, jest to sygnał, że trzeba zainteresować się sprawą. Należy ten temat skonsultować z lekarzem medycyny pracy. To on decyduje czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie określonej pracy zawodowej. Czytaj także: Czy zaświadczenie od lekarza zwalnia pracownika z obowiązku noszenia obuwia ochronnego?>>> Opisana sytuacja ma miejsce w wielu zakładach pracy. Jej przyczyną mogą być choroby wewnętrzne pracowników lub niewygodne obuwie, do którego pracownicy nie mogą się przekonać. Możliwe sposoby rozwiązania problemu to 1. Skierowanie pracownika na dodatkowe badania medycyny pracy, przeprowadzane kiedy pracownik ma ważne badania wstępne lub okresowe. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość wysłania pracownika na dodatkowe badania lekarskie. Skierowanie na takie badania wydaje pracodawca, po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy. Czytaj także: Uzasadnienie skierowania pracownika na wcześniejsze badania profilaktyczne>>> W takim przypadku, należy poinstruować pracownika, że musi on poinformować pisemnie pracodawcę, iż schorzenie, które posiada uniemożliwia mu kontynuowanie pracy. Na tej podstawie pracodawca wystawi skierowanie na badania lekarskie medycyny pracy. Uwaga! Zalecam wcześniej poinformować lekarza medycyny pracy o istniejącym problemie oraz dostarczyć specyfikację techniczną stosowanego obuwia, a pracownika poprosić, aby na badanie lekarskie zabrał swoją parę butów. Diagnozy są różne. Lekarz może wskazać, co w aktualnie stosowanym obuwiu jest problemem dla pracownika, np. but może być zbyt wąski i/lub posiadać za twardą podeszwę. Ważne! Jeżeli sytuacja zdrowotna pracownika okaże się poważna, lekarz może nie dopuścić pracownika do wykonywania przez niego pracy zawodowej w warunkach określonych w skierowaniu lekarskim. Czytaj także: Co zrobić gdy pracownik prosi o zmianę stanowiska pracy z uwagi na stan zdrowia?>>> 2. Zorganizować spotkanie z kilkoma producentami obuwia roboczego. Dobrać naprawdę wygodne obuwie robocze to nie lada sztuka. Czasem warto przedyskutować temat z kilkoma producentami obuwia jednocześnie. W takie działania zawsze angażuje się społecznych inspektorów pracy, reprezentują oni pracowników i w ich imieniu podejmują decyzję. 3. Zostawić wybór obuwia pracownikowi. Jeżeli są to pojedyncze przypadki, można zaangażować pracownika we wspólne rozwiązywanie tego problemu i poprosić, aby wskazał model obuwia najbardziej mu pasujący. Oczywiście trzeba doinformować pracownika jakie parametry musi spełniać wybrane obuwie. Czytaj także: Oświadczenie pracownika o niestosowaniu obuwa roboczego – czy jest skuteczne?>>> Podsumowanie Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy, obowiązek taki nakłada kodeks pracy. Zastosowanie jakiegokolwiek wyjątku będzie stanowiło świadome narażenie pracownika na niebezpieczeństwo i niezgodność z podstawowymi regulacjami prawnymi. Podstawa prawna • § 6 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2067); • Art. 237(9) Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510). Autor: Kamil Szyszkiewicz główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:What to do when an employee brings a certificate that he cannot use protective footwear PL * What to do when an employee brings a certificate that he cannot use protective footwear RU * What to do when an employee brings a certificate that he cannot use protective footwear DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )