Poznaj sposoby bezpiecznego przewożenia ładunku, który wystaje poza obręb wózka widłowego. Jak należy przewozić wózkiem widłowym towar, który wystaje np. ok. 1.5 metra poza obręb wózka po każdej jego stronie, jego szerokość wynosi ok. 20 cm, a ciężar to kilkaset kilogramów? Dodatkowo brama do magazynu jest węższa iż szerokość wożonego towaru, np. brama ma 3 m szerokości, a ładunek 4 m? W sytuacji konieczności przetransportowania wózkiem podnośnikowym przez bramę o szerokości 3 m ładunku o długości 4 m można rozważyć np. takie rozwiązania: • Zastosować wózek podnośnikowy boczny, którego szerokość z widłami i ładunkiem będzie mniejsza niż 3 m – jest to najbezpieczniejszy sposób. • Ładunek ustawić na widłach wózka w pozycji pionowej, odpowiednio go zabezpieczając przed upadkiem, pod warunkiem, że brama ma prześwit w pionie ponad 4 m. • Ustawić ładunek ukośnie na maksymalnie rozsuniętych widłach wózka (biorąc pod uwagę dane z diagramu udźwigu wózka) i zabezpieczyć go przed zsuwaniem się z wideł. • Ustawić ładunek ukośnie na widłach dwóch wózków (biorąc pod uwagę dane z diagramu udźwigu wózka), ustawionych w skrajnych pozycjach przy ościeżnicach bramy i zabezpieczyć ładunek przed zsuwaniem się z wideł. • Wykorzystać do transportu jedną lub 2 platformy, które będą ciągnięte przez wózek typu ciągnik albo przystosowany przez producenta wózek podnośnikowy lub platformowy – sposób bardzo bezpieczny. Można również ładunek przetransportować bez użycia wózka podnośnikowego. Są też inne sposoby przetransportowania ładunku, w których nie trzeba używać wózka podnośnikowego. Można: 1) Ładunek, o masie nie większej niż 500 kg, przenieść zespołowo ręcznie przez wąska bramę. Jednak trzeba pamiętać o warunku, że na jednego pracownika nie będzie przypadała masa większa niż 42 kg i zastosowany będzie sprzęt pomocniczy. Zapewnić należy także pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie bhp pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. 2) Przesunąć ładunek, po uprzednio ułożonych na posadzce rolkach, z użyciem przeciągarki lub wózka typu ciągnik lub innego wózka przystosowanego przez jego producenta do ciągnięcia przedmiotów. Czytaj także: Transport ręczny – bhp przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów>>> Uwaga. Transport nietypowych ładunków wymaga opracowania instrukcji i bezpośredniego nadzoru osoby organizującej pracę. Wybrane zapisy z obowiązujący przepisów dotyczących transportu zmechanizowanego w zakładzie: 1) Drogi i przejścia w zakładzie powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy. 2) Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym. 3) Pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. 4) W zasadach ruchu należy określić w szczególności maksymalne prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy, uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności itp. 5) Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. 6) Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 7) Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu. 8) Niedopuszczalne jest transportowanie ładunków niedostosowanych do wymiarów podstawy ładunkowej wózka jezdniowego. 9) Niedopuszczalne jest używanie wózka jezdniowego do ciągnięcia wózków jezdniowych doczepnych, jeżeli ich liczba lub masa ładunku przekraczają dopuszczalne wielkości określone w instrukcji wózka jezdniowego. 10) W zakładzie powinna być opracowana instrukcja BHP prac transportowych określająca jakie ładunki, po których drogach wewnątrzzakładowych oraz w jaki sposób należy przewozić konkretnymi rodzajami środków transportu. Czytaj także: Bezpieczeństwo pracy podczas użytkowania wózków jezdniowych>>> Uwaga W zakładzie powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za organizację prac transportowych (np. organizator pracy wózków) a rolą służby bhp jest sprawdzenie czy w instrukcji prac transportowych uwzględniono transport ładunków nietypowych oraz kontrolowanie zachowania warunków bezpieczeństwa przy wykonywanych pracach transportowych. Przepisy. • art. 207, art. 212, art. 215, art. 226, art. 2374 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), • § 4.2, § 39, § 51.2, § 64, § 66 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), • § 2, § 6, § 8, § 9. § 14, § 17 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 852), • § 17, § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1139). Lesław Zieliński były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Learn how to safely transport a load that extends beyond the forklift PL * Learn how to safely transport a load that extends beyond the forklift RU * Learn how to safely transport a load that extends beyond the forklift DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )