PIERWSZA POMOC Czy możemy na terenie zakładu nie uzupełniać apteczek tylko wskazać jedno miejsce, np.: Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com Czy apteczki są konieczne czy wystarczy punkt pierwszej pomocy w zakładzie pracy? B Natomiast informacja o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy będzie umieszczona na tablicy informacyjnej znajdującej się na każdym wydziale zakładu. ? Czy taki wykaz musi jednak znajdować się obok apteczki? A pomieszczenie mistrza wydziału, gdzie będą znajdowały się punkty pierwszej pomocy i wszystkie środki przeznaczone do udzielenia pierwszej pomocy? 2 Ustawa Kodeks Pracy w art. 2091 określa, że pracodawca ma obowiązek: 1 zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Natomiast sposób realizacji powyższego przepisu został dookreślony w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: art. 44 ust. 1 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić: 1 punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których są wykonywane prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie ze względu na ostre działanie toksyczne; 2 apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. 2 Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. 3 Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. 4 W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3. 5 Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne. Jak wynika z powyższych zapisów pracodawca nie może zrezygnować z apteczek, które zawierają środki do udzielania pierwszej pomocy. Muszą one znajdować się na każdym z wydziałów. Co więcej, musi zadbać, aby w apteczkach znajdowały są środki umożliwiające udzielanie pierwszej pomocy. Oznacza to, że musi uzupełniać skład apteczek. Może natomiast – jeśli natężenie i rodzaj zagrożeń na wydziale na to pozwoli – po uprzednim ustaleniu z lekarzem medycyny pracy, określić usytuowanie miejsca apteczki w pomieszczeniu mistrza wydziału. Niemniej środki do udzielania pierwszej pomocy muszą znajdować się w apteczce i być na bieżąco uzupełniane, tak aby środki w niej były zawsze dostępne. Czytaj także: Kto zapewnia apteczki pierwszej pomocy dla pracowników podwykonawcy? W kwestii wykazu osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem, musi być on wywieszony przy apteczce (patrz art. 44. ust. 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Polecamy także: Czy pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy musi podpisać zakres obowiązków? Podstawa prawna: • art. 2091 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510); • art. 44 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Autor: Joanna Żurkiewicz - główny specjalista ds. bhp, wykłądowca przedmiotów zawodowych z zakresu BHP i prawa pracy
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:Are first aid kits necessary or a first aid point in the workplace suffices?? PL * Are first aid kits necessary or a first aid point in the workplace suffices?? RU * Are first aid kits necessary or a first aid point in the workplace suffices?? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )