1 ODPOWIEDŹ: Czytaj także: Kaski czy hełmy ochronne –czy to to samo? Kiedy HEŁM OCHRONNY dla operatora wózka jezdniowego z napedem silnikowym jest obowiazkowy? Partner merytoryczny strefy eksperckiej rawpol.com Do prowadzenia prac magazynowych często wykorzystywane są: wózki widłowe jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia, wózki elektryczne platformowe oraz wózki widłowe elektryczne unoszące sterowane dyszlem. Operatorzy tych wózków pracują w halach produkcyjnych i magazynowych, gdzie obsługują regały wysokiego składowania. Pracę również wykonują na terenie zewnętrznym. Zajmują się załadunkiem, rozładunkiem, przewozem ładunków: • o dużych gabarytach, • zapakowanych w pudła, skrzynie, • umieszczonych na paletach Przepisy nie nakładają obligatoryjnego obowiązku stosowania hełmów ochronnych przez operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Decyzję o konieczności ich stosowania podejmuje się na podstawie wyników oceny ryzyka pracy. Czy w związku z tym operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym (widłowego) z zabudowaną kabiną powinien w czasie jazdy mieć założony hełm ochronny? Jak to się przedstawia w przypadku: • wózka widłowego z „otwartą” kabiną, • wózka platformowego z „otwartą” kabiną, • wózka silnikowego sterowanego z dyszla? WAŻNE! Stosowanie hełmu ochronnego przez operatora wózka platformowego oraz wózka unoszącego sterowanego dyszlem Przeanalizujmy teraz prowadzony transport za pomocą wózków platformowych oraz wózków unoszących sterowanych dyszlem. Pojazdy te nie są wyposażone w mechaniczny napęd podnoszenia, co oznacza, że ich zadaniem jest transport towaru w poziomie. Posiadając te informację można wstępnie ocenić, że operator nie jest narażony na upadające z wysokości przedmioty, które sam transportuje. Operator tego typu wózków może być natomiast narażony na spadające przedmioty z wysokości, przewożone przez znajdujące się w pobliżu wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Stosowanie hełmu ochronnego przez operatora wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia W przypadku wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, operator wykonuje czynności, które są źródłem ryzyka upadku przedmiotów z wysokości. Zagrożenie takie ma miejsce podczas rozładunku lub załadunku towaru na regały wysokiego składowania. Spadający z wysokości profil lub blacha jest wstanie przedostać się przez otwory zadaszenia kabiny wózka. Jeżeli kabina pojazdu jest pełna to ryzyko urazu głowy operatora ze strony spadających przedmiotów jest na pewno niższe. Nie zawsze oznacza to brak konieczności stosowania hełmów ochronnych. Spadający z dużej wysokości ciężki przedmiot uderzając z ogromną siłą w kabinę wózka widłowego, może doprowadzić do naruszenia jej konstrukcji, co będzie również niebezpieczne dla głowy operatora. Spadające przedmioty z wysokości mogą doprowadzić do bardzo poważnych urazów. Dla przykładu przedmiot ważący 0,5 kg spadający z 8 m może osiągnąć wagę około 51 kg. Jeżeli kabina jest pełna, zadaszenie nie posiada żadnych otworów a spadające przedmioty nie są wstanie naruszyć konstrukcji kabiny w sposób stwarzający zagrożenie dla operatora, wtedy hełmy ochronne mogą nie być konieczne. Warto również zaznaczyć, że w hełmach ochronnych powinny pracować osoby wykonujące swoje zadania w pobliżu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Podstawa prawna: • Załącznik „Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej” do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Autor: Kamil Szyszkiewicz - główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp, ekspert Portalu BHP Czytaj także: Kask ochronny twardy czy czapkokaski – co stosować w magazynie wysokiego składowania? Czytaj także: Kiedy i jaki kask stosować w magazynie wysokiego składowania?
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:When is a protective helmet for an operator of a powered industrial truck compulsory? PL * When is a protective helmet for an operator of a powered industrial truck compulsory? RU * When is a protective helmet for an operator of a powered industrial truck compulsory? DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )