Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma obowiązku wystawiania pisemnego pozwolenia na prowadzenie każdego rodzaju pracy zakwalifikowanej jako szczególnie niebezpieczna. Dotyczy to tylko określonej grupy prac. Ponadto pozwolenie na prowadzenie określonej grupy prac jest ważne nie dłużej niż jedną zmianę roboczą. Oto przykładowe prace wymagające pisemnego polecenia na wykonywanie pracy: 1. Spawanie w ramach robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych, prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części. § 84.1. Spawanie wykonywane w ramach robót, o których mowa w § 82, powinno być prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym u danego pracodawcy. 2. Prace w przestrzeniach zamkniętych § 86.1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. 3. Prace przy urządzeniach energetycznych § 28 Polecenie pisemne wykonania pracy wydaje pracodawca lub osoba przez niego upoważniona. Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej: * numer polecenia; * określenie osób wyznaczonych do organizowania oraz wykonania pracy; * określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy; * określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac wynikających z zagrożeń występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie; * wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z warunkami wznowienia prac po przerwie. Pracodawca może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym. Pracodawca przechowuje polecenie pisemne przez okres opisany w przepisach wewnętrznych, lecz nie krótszy niż 90 dni od dnia zakończenia pracy. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala pracodawca. 4. Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji do produkcji gazów oraz napełniania zbiorników z gazami prowadzi się na podstawie pisemnego zezwolenia, które określa: * numer polecenia; * identyfikacje potencjalnych zagrożeń i analizę ryzyka zawodowego; * środki bezpieczeństwa w tym środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; * sposób wykonania prac; * dokumentację, którą należy sporządzić przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu. 5. Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane. Pisemne polecenie wykonania pracy zawiera w szczególności: * numer polecenia; * imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy; * wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac; * określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej; * wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu. Polecenie pisemne przechowuje się nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala organizator pracy. Przykłady prac, do których nie jest wymagane pisemne polecenie na wykonywanie pracy: 1. Prace na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra – przepisy nie wymagają pisemnego pozwolenia na wykonywanie pracy na wysokości. 2. Prace w narażeniu na substancje czyszczące, np. sprzątanie – prace w kontakcie z substancjami chemicznymi – przepisy nie wymagają pisemnego pozwolenia na wykonywanie tej pracy. 3. Prace przy malowaniu natryskowym detali w pomieszczeniu lakierni, przy których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej np. w lakierni, to są również prace z materiałami niebezpiecznymi – przepisy nie wymagają pozwolenia pisemnego na ich wykonywanie.organizator pracy.
Back: Health and Safety - Knowledge and Law
View in other languages:When it is necessary to issue a written order to perform a particularly dangerous work PL * When it is necessary to issue a written order to perform a particularly dangerous work RU * When it is necessary to issue a written order to perform a particularly dangerous work DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )