Company
advertisements
Sorry, this content is not available in the selected language

monday, 02 may 2022 - ZAWIADOMIENIE O DOKONANYM PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIEM 2 MAJA 2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 MAJA 2022 r. (dzień przekształcenia) doszło do przekształcenia formy prawnej RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA w spółkę komandytowo - akcyjną w trybie art. 551 § 3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) pod firmą RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Zgodnie z art. 553 k.s.h. (sukcesja uniwersalna) spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Przekształcona spółka komandytowo - akcyjna prowadzi dotychczasową działalność gospodarczą w niezmienionym kształcie przedmiotowym, zmianie uległa jedynie forma prawna działalności oraz numer KRS. Numery NIP i REGON nie uległy zmianie.

Reorganizacja prowadzonej przez spółkę działalności pozostaje bez wpływu na sytuację finansową ani terminowość zobowiązań wynikających z zawartych umów ani na prawa i obowiązki z nich wynikające oraz na dotychczasową współpracę stron.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt.

Z poważaniem
______________________
Tomasz Stefański
Komplementariusz

zobacz więcej...
ukryj
ad
Back: Information
View in other languages:classifieds PL * classifieds RU * classifieds DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )