<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Program Gold Points Program rabatowy Klient w ramach różnego rodzaju prowadzonych kampanii promocyjnych przy zakupach dokonywanych na fakturę otrzymuje punkty zwane w dalszej części regulaminu GOLD POINTS lub w skrócie GP. Punkty GP nie zostaną naliczone w przypadku, gdy dany produkt objęty jest inną promocją/rabatem. Suma zebranych w danym miesiącu GOLD POINTS zamieniana jest z dniem pierwszego kolejnego miesiąca na PLN lub inną walutę w zależności od rodzaju waluty w jakiej dokonano zakupu produktów. Sumę tę można wykorzystać na obniżenie ceny za transport lub jako dodatkowy 7% rabat na kupowane produkty w miesiącu, w którym daną kwotę naliczono. Warunki poszczególnych promocji mogą ten poziom rabatu jak i okres rozliczenia zmieniać. O sposobie rozliczenia punktów GP decyduje klient wybierając w zamówieniu właściwą opcje. Punkty nie zostaną rozliczone, jeśli nie zostanie wskazany w zamówieniu sposób rozliczenia. Kwota niewykorzystana w danym okresie nie przechodzi na kolejne okresy. Rabat rozliczany jest do faktury VAT i nie ma zastosowania do produktów, na które zastosowano inną promocję/rabat. W przypadku płatności w formie przedpłaty wystawiana jest pro-forma, która zawiera w podsumowaniu informację o możliwości odliczenia kwoty z GOLD POINTS. Może tak się zdarzyć, że GOLD POINTS będą odliczone z inną fakturą zanim nastąpi płatność do pro-formy, tak więc zaleca się tuż przed dokonaniem płatności wygenerowanie aktualnej pro-formy lub sprawdzenie kwoty z GOLD POINTS możliwej do odliczenia. Rabat w ramach uzyskanej kwoty z GOLD POINTS, w przypadku rozliczenia w transporcie udzielany jest do kwoty nie wyższej niż cena za transport podana w zamówieniu. Jeśli zamówienie spełnia warunki do obniżenia ceny za transport w ramach prowadzonych kampanii promocyjnych, to cena zostaje obniżona w pierwszej kolejności w ramach promocji i od obniżanej ceny następuje rozliczenie punktów Gold Points. W przypadku rozliczenia na pozycjach towarowych rabat udzielany jest proporcjonalnie do wszystkich produktów znajdujących się na danej fakturze i nie przekracza 7% wartości faktury (wartość faktury netto przed rabatem) – o ile poszczególna promocja nie stanowiła inaczej. Jeśli w wyniku zaokrągleń nie można równomiernie rozłożyć rozliczanej kwoty z GP to rozliczana jest mniejsza kwota (aby nie przekroczyć wykorzystania kwoty z GOLD POINTS). W przypadku wystawienia korekty na produkty, do których przyznano GOLD POINTS, ulegnie korekcie saldo punktów GP. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury VAT kosztowej lub nastąpi przeniesienie ujemnej wartości GP do rozliczenia w kolejnych okresach. W przypadku rozliczenia większej ilości punktów GOLD POINTS niż klient posiada powstają punkty ujemne zwane kredytowymi. Punkty kredytowe rozliczane będą na początku każdego miesiąca z punktami uzyskanymi przez klienta do czasu ich całkowitego rozliczenia. Tymczasowy próg cenowy Jeżeli suma obrotów za poprzedni i bieżący miesiąc powoduje w kolejnym miesiącu spadek do niższego progu cenowego, Klient uzyskuje na okres 4 następnych miesięcy tymczasowy próg cenowy dający możliwość otrzymania cen z posiadanego wcześniej progu cenowego. Tymczasowy próg cenowy automatycznie zostaje zastąpiony progiem cenowym, gdy suma obrotów za poprzedni i bieżący miesiąc zrówna się z progiem tymczasowym lub jest od niego wyższa. Różnica między ceną z uzyskanego progu cenowego, a ceną z tymczasowego progu cenowego rozliczana jest z posiadanej kwoty Gold Points. W trakcie danego miesiąca dopuszcza się powstanie ujemnej kwoty Gold Points. Jeżeli na początku danego miesiąca Klient posiada tymczasowy próg cenowy i ma ujemne saldo kwoty Gold Points zastosowanie mają w tym miesiącu ceny z uzyskanego progu cenowego. W trakcie obowiązywania tymczasowego progu cenowego niewykorzystana w danym miesiącu kwota Gold Points przechodzi na jeden kolejny miesiąc. W przypadku, gdy tymczasowy próg cenowy przestaje obowiązywać w trakcie miesiąca, nierozliczona w danym miesiącu kwota Gold Points również przechodzi na jeden kolejny miesiąc. Możliwość skorzystania z obniżenia cen o dodatkowe 7% (pkt. 14.15.4. regulaminu) obowiązuje, gdy Klient nie posiada tymczasowego progu cenowego. Zapraszamy na rawpol.com
Back: Information
View in other languages:Gold Points PL * Gold Points RU * Gold Points DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )