Sorry, but this content is not available in your language

Odroczony termin płatności (FAQ)

Status wniosku o przyznanie odroczonego terminu płatności

Status wniosku mogą Państwo sprawdzić w zakładce IRD > Odroczony termin płatności.
Wniosek z reguły jest rozpatrywany w ciągu 3-5 dni roboczych. W przypadku, gdy potrzebna jest opinia ubezpieczyciela, czas na rozpatrzenie wniosku może się wydłużyć.
W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu odroczonego terminu płatności, otrzymają Państwo powiadomienie sms na wskazany we wniosku numer telefonu.
Jeśli natomiast decyzja byłaby negatywna decyzję otrzymają Państwo na e-mail wraz z jej uzasadnieniem.

Składanie wniosku o odroczony termin płatności

Wniosek o limit możesz złożyć na stronie rawpol.com wchodząc w zakładkę IRD (Internetowe Repozytorium Dokumentów) a następnie w Odroczony Termin płatności.
Po wejściu kliknij przycisk Złóż wniosek o zwiększenie limitu lub o dodanie osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie transakcji terminowej.
Możesz również wejść na przelew.rawpol.com i po zalogowaniu złożyć wniosek o limit. W obu przypadkach, aby złożyć wniosek o limit musisz posiadać aktywne konto na rawpol.com. W razie pytań skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy RAW-POL.

Powody odebrania limitu

Bank przeprowadza ocenę ryzyka i wtedy Ubezpieczyciel(Euler Hermes) decyduje czy limit ma być kontynuowany czy odebrany.
Aby uzyskać więcej szczegółów proszę o kontakt z biurem obsługi klienta Raw-Pol.

Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu

Stan dostępnego limitu można sprawdzić w panelu Internetowe Repozytorium Dokumentów (iRD) w zakładce Odroczony termin płatności

ad
Back: Frequently Asked Questions (FAQ)
View in other languages:Deferred payment - FAQ PL * Deferred payment - FAQ RU * Deferred payment - FAQ DE
Czekaj... / Wait...

Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!

Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek!

Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera

There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!

Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.

We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers!

No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera


Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!

Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.

Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров!

Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera


Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!

Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.

Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden!

Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen


Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )